ROBYG S.A.: ROBYG S.A. – Zmiana statutu ROBYG S.A.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 1 kwietnia 2016 roku powzięła informację z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dniem 21 marca 2016 roku zostały zarejestrowane poniższe zmiany statutu Spółki.

Jednocześnie, Zarząd informuje, że jednolita treść statutu została zamieszona jako załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 1 marca 2016 roku.

1. § 8 ust. 1 statutu Spółki:

Było:

„Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w drodze uchwały, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.”

Jest:

„Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne.”

2. § 17 ust. 2 pkt c) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub jej spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach lub papierów wartościowych emitowanych przez inne spółki lub na dokonanie innej inwestycji w inne podmioty, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza kwotę 2.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,”

Jest:

„wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub jej spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach lub papierów wartościowych emitowanych przez inne spółki lub na dokonanie innej inwestycji w inne podmioty, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,;”

3. § 17 ust. 2 pkt d) statutu Spółki:

Było:

„udzielanie zgody na jakiekolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), z wyjątkiem zbycia lub obciążenia (i) dokonanego w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą lub (ii) przewidzianego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,”

Jest:

„udzielanie zgody na jakiekolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), z wyjątkiem zbycia lub obciążenia (i) dokonanego w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą lub (ii) przewidzianego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (iii) dokonanego na rzecz Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, lub (iv) dokonanego w związku z nabyciem nieruchomości przez Spółkę lub jej spółki zależne, których wartość nie przekracza 20.000.000 zł;”

4. § 17 ust. 2 pkt e) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiejkolwiek spółki zależnej od Spółki, połączenie jej z innym podmiotem, podwyższenie I obniżenie jej kapitału zakładowego, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, jej rozwiązanie oraz likwidację,”

Jest:

„wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiejkolwiek spółki zależnej od Spółki na rzecz podmiotu nie należącego do grupy kapitałowej Spółki, połączenie jej z innym podmiotem spoza grupy kapitałowej Spółki, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, przeznaczonych do objęcia przez podmioty nie należące do grupy kapitałowej Spółki;”

5. § 17 ust. 2 pkt f) statutu Spółki:

Było:

„udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą,”

Jest:

„udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, których wartość przekracza 20.000.000 zł, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą,”

6. § 17 ust. 2 pkt g) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na udzielenie jakiejkolwiek pożyczki, zwiększenie kwoty kredytu lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada więcej niż 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,”

Jest:

„wyrażanie zgody na udzielenie jakiejkolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki lub gwarancji na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub które są współkontrolowane przez Spółkę,”

7. § 17 ust. 2 pkt j) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy na zarządzanie projektami realizowanymi przez Spółkę lub jej spółki zależne oraz na wszelki istotne zmiany takiej umowy oraz jej rozwiązanie,”

Jest:

(usunięty)

8. § 17 ust. 2 pkt n) statutu Spółki:

Było:

„zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, jak również wszelki istotnych zmian takich inwestycji,”

Jest:

„zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, z wyjątkiem nabycia nieruchomości, której wartość nie przekracza 10.000.000,00 zł;”

9. § 17 ust. 2 pkt s) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę dywidendy przez spółkę zależną od Spółki,”

Jest:

(usunięty)

10. § 17 ust. 2 pkt t) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na wytoczenie lub cofnięcie powództwa oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub jej spółki zależnej, o wartości sporu wynoszącej – łącznie z wszelkimi innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone – co najmniej 1.000.000 PLN,”

Jest:

„wyrażanie zgody na wytoczenie lub cofnięcie powództwa oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub jej spółki zależnej, o wartości sporu wynoszącej – łącznie z wszelkimi innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone – co najmniej 10.000.000 PLN”

11. § 17 ust. 2 pkt u) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni przekraczającej 2.000 metrów kwadratowych,”

Jest:

„wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł,”

12. § 17 ust. 2 pkt v) statutu Spółki:

Było:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,”

Jest:

„wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym,”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

ACARTUS SA: Zawarcie istotnej umowy

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zawarciu w dniu 31.03.2016 umowy sprzedaży nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość nie stanowiąca majątku operacyjnego Spółki (nie była przez Spółkę wykorzystywana dla celów podstawowej działalności). Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 989 m2 zabudowana garażami zlokalizowana w Jastrzębiu – Zdrój. Nieruchomość miała być przeznaczona pod budowę własnego biura Spółki, jednakże konieczność wcześniejszego wyburzenia posadowionych na działce budynków (garaży), a także utrzymująca się koniunktura na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych w Jastrzębiu – Zdrój (możliwość wynajmu powierzchni biurowych po atrakcyjnych cenach) czyni taką inwestycję nieopłacalną.

Cena sprzedaży nieruchomości to 170 tys. zł (jest to cena wyższa niż oszacowana przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży). Należy jednak zwrócić uwagę, że nieruchomość była ujmowana w księgach rachunkowych po wysokich wartościach (był to okres kiedy ceny nieruchomości osiągały najwyższe wartości), co oznacza, że transakcja negatywnie odbije się na rachunku zysków i strat. Strata na tej transakcji wyniesie blisko 300 tys. zł. Podkreślić jednak należy, że strata ta będzie miała charakter wyłącznie księgowy – nie wpłynie niekorzystnie na przepływy pieniężne (Spółka uzyska z tej transakcji znaczny dodatni przepływ finansowy – w wysokości równej cenie sprzedaży).

Dzięki realizacji niniejszej transakcji Emitent pozyska znaczne środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia lub wypłatę dywidendy – zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zmniejszą się również koszty działalności (zmniejszenie podatku od nieruchomości, zmniejszenie kosztów finansowych – w przypadku spłaty zadłużenia ze środków pozyskanych z transakcji).

Tak więc niniejsza transakcja powinna przynieść pozytywny efekt w kontekście długoterminowego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: par. 3 pkt 1,2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

WOJAS S.A.: Nabycie 100% udziałów w spółce prawa białoruskiego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Nabycie 100% udziałów w spółce prawa białoruskiego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wojas S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. nabył 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wojas Bel sp. z o.o. (skrócona nazwa w języku białoruskim: TAA „Вояс Бел”) z siedzibą w Mińsku, Republika Białoruś, zarejestrowaną według prawa białoruskiego. Cena nabycia wynosi 100 zł i zostanie pokryta przez WOJAS S.A. gotówką lub przelewem.

Podstawowym przedmiotem działalności Wojas Bel sp. z o.o. jest prowadzenie sieci salonów firmowych zajmujących się sprzedażą detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Republiki Białoruś. Spółka ta jest już operatorem jednego salonu firmowego WOJAS zlokalizowanego w Mińsku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+4818 264 92 10 +4818 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-01 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
 

06MAGNA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 31 marca 2016 r. zawiadomienia Menter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie („Menter”) o pośrednim nabyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia Menter nabył pośrednio 3.192.845 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji przekroczył poziom 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, w dniu 08 marca 2016 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki RG Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („RGV”) dokonanego na mocy Uchwały nr 2 z dnia 14 sierpnia 2015 r. Zgromadzenia Wspólników spółki RGV, na mocy której Menter stał się wspólnikiem spółki RGV, posiadającym 1.100 udziałów, stanowiących 90,16% kapitału zakładowego RGV, a w związku z przejęciem kontroli nad RGV, Menter pośrednio nabył 3.192.845 akcji Spółki. Menter powziął informację o rejestracji w dniu 29 marca 2016 r.

Przed zmianą udziału Menter nie posiadał, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Spółki.

Po rejestracji opisanej w zawiadomieniu, Menter nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (poprzez spółkę RGV) posiada 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy, Menter oświadcza, że nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego udziału w Spółce w zależności od zmiany wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto Menter poinformował, że nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

 

WOJAS S.A.: Transakcja na akcjach przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd WOJAS S.A. informuje, iż na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A. dotyczące dokonania przez tą osobę transakcji kupna: w dniu 12.11.2015 1506 akcji spółki WOJAS S.A. po średniej cenie 7,00 zł za akcję, w dniu 16.11.2015 2763 akcji spółki WOJAS S.A. po średniej cenie 6,46 zł za akcję, w dniu 17.11.2015 237 akcji spółki WOJAS S.A. po średniej cenie 6,30 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte podczas sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osoba zobowiązana nie udzieliła zgody na publikację danych osobowych.


Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.