Rezerwa Federalna nie zmieniła stóp procentowych

Rezerwa Federalna nie zmieniła stóp procentowych

Krzysztof Kolany

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił utrzymać stopę funduszy federalnych w dotychczasowym przedziale 1,25-1,50%. Taka decyzja była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami uczestników rynku i zapadła jednogłośnie.

Ostatnia podwyżka stóp procentowych w Fedzie miała miejsce 13 grudnia, gdy stopa funduszy federalnych wzrosła o 25 punktów bazowych. W 2017 roku bank centralny USA dokonał trzech podwyżek kosztów kredytu, łącznie o 75 pb. Od grudnia 2015 roku cena pieniądza w USA wrosła praktycznie z zera do blisko 1,5%.

Zaprenumeruj nasznewsletter o rynku złota
(Rezerwa Federalna.)

Ponadto, we wrześniu 2017 roku Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zadecydował o uruchomieniu programu redukcji sumy bilansowej – czyli o „odkręceniu” efektów „ilościowego poluzowania” polityki monetarnej (QE) z lat 2008-13.

Mimo to polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych pozostaje w trybie ekspansywnym. Stopa funduszy federalnych w dalszym ciągu utrzymywana jest poniżej poziomu bieżącej inflacji CPI i nadal jest bardzo niska jak na historyczne standardy.

„Informacje otrzymane od grudniowego posiedzenia FOMC wskazują, że rynek pracy się wzmacnia, zaś aktywność gospodarcza rośnie w solidnym tempie. Wzrost zatrudnienia, wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje przedsiębiorstw były solidne, a stopa bezrobocia pozostała niska” – tak stan amerykańskiej gospodarki ocenili członkowie Komitetu.

„Komitet oczekuje, że warunki gospodarcze będę ewoluowały w sposób, który zagwarantuje dalsze stopniowe podwyżki stopy funduszy federalnych. Stopa funduszy federalnych zapewne przez pewien czas pozostanie poniżej poziomów zwykle oczekiwanych w długim terminie” – czytamy w styczniowym komunikacie FOMC. Ta kluczowa fraza niczym nie różni się od komunikatu z grudnia i z poprzednich posiedzeń.

Na koniec 2018 roku większość członków FOMC preferowałaby stopę funduszy federalnych na poziomie oo 75 pb. wyższym od obecnego – wynika z grudniowych „fedokropek”. Jednakże rynek terminowy wycenia raczej dwie (po 25 pb. każda) niż trzy podwyżki. Pierwsza oczekiwana jest w marcu.

(Rezerwa Federalna.)

Po styczniowym posiedzeniu FOMC nie przewidziano konferencji prasowej ani publikacji dodatkowych materiałów (prognoz i tzw. fedokropek). To także ostatnie posiedzenie z Janet Yellen w roli prezesa Rezerwy Federalnej. Od jutra funkcję tę przejmie Jerome Powell.

Dodatkowo zgodnie z coroczną rotacją w składzie FOMC prawo głosu w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku w 2018 r. objęli: John Williams z Fed San Francisco (od pewnego czasu uznawany za umiarkowanego jastrzębia), Loretta Mester z Fed Cleveland (zdecydowany jastrząb), Raphael Bostic z Fed Atlanta (centrysta) oraz Thomas Barkin, prezes Fed Richmond (brak publicznych wypowiedzi).

Prawo głosu w FOMC stracili na pewien czas: gołębie Neel Kashakri (Fed Minneapolis) oraz Charles Evans (Fed Chicago), a także centrysta Patrick Harker (Fed Philadelphia) i Robert Kaplan (Fed Dallas).

Mimo że Rezerwa Federalna nadzwyczaj powoli (żeby nie powiedzieć, że wręcz opieszale) normalizuje politykę monetarną, to rynek wyraźnie oczekuje kolejnych podwyżek stóp procentowych na następnych posiedzeniach FOMC. Świadczy o tym wyraźny wzrost rynkowych stóp procentowych, obserwowany w ostatnich miesiącach. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA przekracza już 2%, a trzymiesięczny dolarowy Libor wynosi 1,75%. A więc o 25 pb. powyżej górnej granicy przedziału stopy funduszy federalnych.

Pierwsze komentarze określiły styczniowy komunikat FOMC mianem „jastrzębiego”, otwierającego drogę ku kolejnym podwyżkom stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach. Analitycy Goldman Sachs za „jastrzębie” uznali sformułowanie o oczekiwanym przez Komitet wzroście inflacji do 2% w horyzoncie 12-miesięcznym. Do niedawna „zbyt niska” inflacja (przynajmniej w ocenie niektórych członków FOMC) była postrzegana jako czynnik mogący opóźnić normalizację polityki pieniężnej przez Fed. Dla porządku dodajmy, że w grudniu inflacja CPI wyniosła 2,1%, przekraczając oficjalny, 2-procentowy cel inflacyjny Rezerwy Federalnej.

Krzysztof Kolany

Źródło:

 

SARE S.A.: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 01.02.2018 r. otrzymał od WS Investments Limited będącej podmiotem blisko związanym z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, Panem Włodzimierzem Stańczakiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej SARE SA powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR.

Transakcje polegały na dwukrotnym zapisaniu się w dniu 30 stycznia 2018 r. przez WS Investments Limited z siedzibą w Gzira na Malcie na sprzedaż 801.544 (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji Spółki stanowiących 34,98% (trzydzieści cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie do 801.544 (słownie: osiemset jeden tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 34,98% (trzydzieści cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 15 grudnia 2017 r. przez Tomasza Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

POLENERGIA: Terminy publikacji raportów okresowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-01
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

– raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu: 20 lutego 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu – 20 lutego 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku – termin przesłania raportu: 16 maja 2018 r.

– skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2018 r. – termin przesłania raportu – 8 sierpnia 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za III kwartał 2018 roku – termin przesłania raportu: 14 listopada 2018 r.

Spółka oświadcza także, że w roku 2018 nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne, w których zamieszczane będą kwartalne informacje finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
+48 22 522 3900 +48 22 522 3161
(telefon) (fax)
POLENERGIAIR@polenergia.pl polenergia.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-01 Bartłomiej Dujczyński członek zarządu
2018-02-01 Jacek Głowacki wiceprezes zarządu
2018-02-01 Michał Michalski członek zarządu
 

TERMO2PWR: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 lutego 2018 r. wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Dariusza Wiśniewskiego o rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Termo2Power S.A. z dniem 17 stycznia 2018 r. Pan Dariusz Wiśniewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Powodem rezygnacji z pełnionej funkcji jest podjęcie nowych obowiązków, mogących kolidować z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Dariuszowi Wiśniewskiemu za dotychczasową pracę w charakterze Członka Rady Nadzorczej Termo2Power S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.