AWBUD: Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Rozwiązanie przez Inwestora umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym w Łodzi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku otrzymał od pełnomocnika Genfer Hotel Łódź Sp. z o.o. w Warszawie („Inwestor”), pisemne oświadczenie opatrzone datą 27 grudnia 2017 roku o rozwiązaniu umowy o wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 16A („Umowa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem w dniu 26 kwietnia 2017 roku. O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązania Umowy wskazaną przez Inwestora jest opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Pismo pełnomocnika Inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720.000,00 złotych oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez Inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Emitent nie zgadza się z zarzutami Inwestora. Emitent analizuje oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia a także w kontekście renegocjacji warunków Umowy, które Emitent prowadził z Inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko Emitenta na piśmie zostanie przedstawione Inwestorowi bez zbędnej zwłoki.

Rozwiązanie przez Inwestora Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wysokość wynagrodzenia należnego Emitentowi zgodnie z Umową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-03 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2018-01-03 Arkadiusz Wierciński Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Wierciński

GRUPA TRINITY S.A.: Opóźniona informacja poufna na podstawie MAR

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania przez spółki pośrednio zależne umów licencji serwisów internetowych oraz cesji domen (“Umowy”). Podanie informacji poufnej do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 22 grudnia 2017 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. przez spółki Goldenmark S.A. Systems sp. k. oraz Mennica Wrocławska Centrum Dystrybucji sp. z o.o., spółki pośrednio zależne od Emitenta, ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz Emonety.pl S.A. pakietu umów, w wyniku których spółki zależne od Emitenta nabyły prawa do domen, w ramach których działają określone serwisy internetowe należące do grupy kapitałowej Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz licencje na okres 12 miesięcy do poszczególnych elementów tworzących serwisy internetowe zlokalizowane na tych domenach. Łączna wartość Umów wyniosła 1,44 mln zł. Spółkom zależnym od Emitenta przysługuje prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r.

Przyczyny opóźnienia

Powodem opóźnienia przez Zarząd Grupy Trinity S.A. ujawnienia informacji poufnej jest fakt, że podpisanie Umów było częścią prowadzonego procesu inwestycyjnego mającego na celu stworzenie ram prawnych dla przejęcia przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym, kontroli nad przedsiębiorstwem spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A., o którym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2017. W chwili podpisania Umów proces negocjacyjny dotyczący pozostałych elementów porozumienia nie był jeszcze zakończony. W ocenie Zarządu Emitenta ujawnienie informacji o Umowach w dniu ich podpisania mogłoby wpłynąć negatywnie na dalszy proces negocjacyjny. Drugim powodem opóźnienia informacji był fakt, że zgodnie z treścią Umów spółkom zależnym od Emitenta przysługiwało prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r., który to zapis zawarto ze względu na możliwość rezygnacji w przypadku niepowodzenia rozmów w sprawie dalszej procedury przejęcia kontroli nad spółką Inwestycje Alternatywne Profit S.A. W ocenie Zarządu Emitenta przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości w dniu podpisania Umów mogłoby więc wprowadzić akcjonariuszy Emitenta w błąd co do rzeczywistego stanu rozmów w sprawie prowadzonego procesu inwestycyjnego. W dniu 03.01.2018 r. podpisana została umowa inwestycyjna, powód opóźnienia informacji został więc w tym dniu wyczerpany.

GRUPA TRINITY S.A.: Informacja poufna na podstawie MAR

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Informacja poufna na podstawie MAR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017, zarząd spółki Grupa Trinity S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą podpisania w dniu 03.01.2018 r. przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, umowy inwestycyjnej ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. i Emonety.pl S.A. oraz z p. Agnieszką Mejer i p. Mirosławem Mejer (“Umowa”). Zgodnie z zapisami Umowy proces inwestycyjny podzielony został na etapy obejmujące kolejno: zawarcie umowy agencyjnej na pośrednictwo w kupnie i sprzedaży towarów Goldenmark S.A w ramach sieci sprzedaży w oddziałach stacjonarnych Emonety.pl S.A. a także, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym: objęcie przez Goldenmark S.A. akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nowej emisji stanowiących nie więcej niż 20% w kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, zmiany organizacyjne w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz nabycie przez Goldenmark S.A. akcji w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., stanowiących łącznie z objętymi akcjami nowej emisji co najmniej 75% udziału w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Ostateczna cena za akcje zostanie ustalona na dzień podpisania umowy przenoszącej własność akcji. W wykonaniu umowy inwestycyjnej w dniu 03.01.2018 r. doszło do zawarcia umowy pośrednictwa (agencyjnej) pomiędzy spółką Emonety.pl S.A. a spółkami zależnymi od Goldenmark S.A.: Mennica Wrocławska sp. z o.o. oraz Goldenmark Center sp. z o.o. W dniu 03.01.2018 r. doszło również do zawarcia porozumienia pomiędzy Goldenmark S.A. a p. Agnieszką Mejer oraz p. Mirosławem Mejer, w ramach którego strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA TRINITY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-106 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 7
(ulica) (numer)
+48 (71) 712 21 21 +48 (71) 712 21 22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971760835 021137168
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-03 Wojciech Kaźmierczak Prezes Zarządu Wojciech Kaźmierczak

IGORIA TRADE S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki Igoria Trade S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
IGORIA TRADE S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki Igoria Trade S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Igoria Trade S.A. (Emitent) informuje, iż Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 5 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G. Zarząd Spółki postanowił określić jednostkową cenę emisyjną za akcję Spółki serii G w wysokości 70 gr. (słownie: siedemdziesiąt groszy) każda.

Informację podano na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IGORIA TRADE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-707 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 111A/109
(ulica) (numer)
+48 22 101 58 80
(telefon) (fax)
office@igoriatrade.com www.igoriatrade.com
(e-mail) (www)
5252507681 142942858
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-03 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu
2018-01-03 Marta Scheibe Operator systemu
Wall Street: nowe rekordy na pierwszej sesji 2018 roku

Wall Street: nowe rekordy na pierwszej sesji 2018 roku

PAP Biznes

Giełdy w Stanach rozpoczęły 2018 rok od wzrostów i ustanowienia przez część głównych indeksów nowych historycznych rekordów. Wzrostom przewodziły spółki technologiczne, konsumenckie i opieki zdrowotnej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,42 proc. do 24.824,01 pkt.

S&P 500 zwyżkował o 0,83 proc. do 2.695,79 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,50 proc. do 7.006,90 pkt.

Dla indeksów S&P 500 i Nasdaq Comp. to najwyższe poziomy w historii.

Kliknij, aby przejść do notowań
Kliknij, aby przejść do notowań (Bankier.pl)

„Dobry początek roku zazwyczaj zwiastuje mocne zachowanie rynków przez cały rok” – uważa Ryan Detrick, starszy strateg rynkowy z LPL Financial.

Jedną z najlepiej radzących sobie we wtorek spółek był Nordstrom. JPMorgan podwyższył rekomendację dla producenta odzieży do „neutralnie” z „niedoważaj”.

Nawet 3 proc. zyskiwały walory Netflixa. Analitycy Macquarie podwyższyli rekomendację dla spółki do „powyżej rynku” przy cenie docelowej z 15-proc. premią względem kursu otwarcia we wtorek.

W całym 2017 roku DJI zyskał 25,08 proc., S&P 500 19,42 proc., a Nasdaq Comp. 28,24 proc.

Zdaniem analityków Evercore ISI indeksy w USA mogą w 2018 r. kontynuować marsz w górę z uwagi na „wyjątkową pozycję techniczną”, przy czym S&P 500 może osiągnąć poziom nawet 3.200 pkt (+19 proc. względem wtorkowych notowań). Średnia prognoza w ankiecie Bloomberga dla S&P 500 na koniec roku to 2.875 pkt.

Inwestorzy poznają w najbliższych dniach istotne publikacje makroekonomiczne. W środę Rezerwa Federalna upubliczni zapis przebiegu grudniowego posiedzenia, a w piątek podany zostanie raport z rynku pracy za ten sam miesiąc.

Kluczowa dla rynków będzie ocena sytuacji inflacyjnej przez Fed i uzasadnienie podtrzymania prognozy ścieżki podwyżek stóp procentowych w obliczu „tymczasowych” czynników powstrzymujących wzrost cen w USA.

Raport payrolls powinien, w ocenie rynku, pokazać solidny odczyt wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w grudniu – o 188 tys. przy stopie bezrobocia na poziomie 4,1 proc. (najniższy odczyt od dwóch cykli koniunkturalnych). Analitycy nie spodziewają się natomiast wzrostu presji płacowej – wynagrodzenia godzinowe mają wzrosnąć o 0,3 proc. mdm (0,2 proc. w listopadzie) i 2,5 proc. rdr (bez zmian).

W Europie na zamknięciu Euro Stoxx 50 spadł o 0,39 proc., DAX stracił 0,36 proc., FTSE 100 zniżkował 0,52 proc., CAC 40 poszedł w dół o 0,45 proc.

Na rynku walutowym uwagę zwracało osłabienie dolara. Kurs EUR/USD wzrósł około południa do 1,2082 (+15,4 proc. od początku stycznia 2017 r.), blisko wrześniowych, ponad 2-letnich szczytów 1,2092.

Dolar osłabiał się również względem pozostałych walut. USD/JPY spada o 0,4 proc. do 112,2. Indeks dolara USDX zniżkuje o 0,3 proc. do 91,9 (najniżej od września).

Wspólna europejska waluta zyskuje kosztem USD na fali rozbudzonych oczekiwań na zacieśnienie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Benoit Coeure, członek zarządu EBC, powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie, że październikowa decyzja banku o wydłużeniu programu QE mogła być „ostatnią”, z uwagi na dobrą sytuację w gospodarce eurozony. „Rynek musi zrozumieć, że QE nie będzie trwać wiecznie” – dodał. Wcześniej, Yves Mersch, również z zarządu EBC, ostrzegł przed zbyt wolnym tempem redukcji wsparcia monetarnego ze strony banku.

Analitycy wskazują, iż pretekstem do aprecjacji euro może być również piątkowy odczyt flash inflacji z Niemiec, która uplasowała się o 0,2 pkt. proc. powyżej konsensusu (1,6 proc. rdr wg HICP). Dane dla całej strefy euro (flash) za grudzień napłyną w piątek. Rynek oczekuje wyhamowania dynamiki cen w ujęciu rdr do 1,4 proc. z 1,5 proc. przy wzroście wskaźnika bazowego do 1,0 proc. z 0,9 proc. rdr.

„(…) (Dla EUR/USD – PAP) rejon 1,2058-1,2092 okazuje się jednak być trudny do przejścia +z marszu+, co nie jest szczególnym zaskoczeniem. Rynek będzie potrzebował nowego +paliwa+, aby móc sforsować w/w poziomy. Wydaje się jednak, że przy obecnych poziomach EUR/USD oficjele mogą bardziej pokusić się o próby „werbalnej” interwencji mającej na celu ograniczenie nadmiernej aprecjacji europejskiej waluty. Oczywiście jej skuteczność byłaby znikoma w długim terminie, ale w krótkim mogłaby wpłynąć na nastroje na rynku” – ocenił w popołudniowej nocie Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.

„Przekonanie o fundamentalnym niedowartościowaniu euro do dolara przekłada się na osłabienie tego drugiego nawet w otoczeniu wciąż pogłębiającej się dywergencji stóp procentowych pomiędzy strefą euro oraz USA. Presja na osłabienie amerykańskiej waluty i wzrost kursu EUR/USD utrzymywać się będzie prawdopodobnie przynajmniej tak długo, jak na dynamiczny wzrost gospodarczy w strefie euro wskazywać będą dane” – ocenili analitycy Raiffeisen Polbank.

Oczekiwania na bardziej jastrzębie nastawienie EBC odbijają się na rynku długu – w ślad za wzrostami rentowności na rynkach bazowych w Europie tracą obligacje amerykańskie. Dochodowość 10-letniego bunda rośnie o 3 pb. do 0,46 proc., a 10-letnich Treasuries o 4 pb. do 2,45 proc.

Krzywa amerykańskiego długu rozpoczęła 2018 rok od wystromienia, po zakończeniu 2017 r. z najniższym nachyleniem od dekady. Spread UST 2y10y rośnie o 1 pb. do powyżej 53 pb., po spadku poniżej 52 pb. w piątek. Spread 5y30y idzie w górę o 2 pb. do 55 pb.

Zawężenie spreadów w USA w ostatnim czasie wynika głównie ze wzrostu dochodowości papierów z krótkiego końca krzywej (oczekiwania na dalszy wzrost stóp proc. w krótkim terminie), przy niewielkich wahaniach rentowności na długim końcu (brak wiary w narastanie presji inflacyjnej).

ROPA STABILNIE PO DWÓCH LATACH ZE WZROSTAMI

Notowania ropy naftowej pozostają bez większych zmian, po zakończeniu 2017 r. drugi rok z rzędu ze wzrostem (WTI +12 proc.) i ponad 3-proc. zyskach w tygodniu przed Nowym Rokiem.

Baryłka WTI w dostawach na luty w Nowym Jorku jest wyceniana po 60,4 USD, a Brent w dostawach na marzec w Londynie po 66,7 USD za baryłkę.

W Iranie, trzecim pod względem wydobycia państwie zrzeszonym w OPEC (3,8 mln b/d), trwają antyrządowe protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych. Od wybuchu protestów 28 grudnia zginęło co najmniej 22 ludzi. Do poniedziałku irańska policja aresztowała ok. 450 uczestników demonstracji.

Liczba czynnych szybów naftowych w USA w ostatnim tygodniu 2017 r. pozostała stabilna na poziomie 747 – wynika z danych Baker Hughes.

System rurociągów Forties, transportujących ropę z Morza Północnego, od soboty jest w pełni sprawny – poinformował operator sieci Ineos. Od 13 grudnia system był wyłączony z eksploatacji z uwagi na konieczność załatania wycieku. Forties transportuje w normalnych okolicznościach ok. 450 tys. baryłek ropy dziennie. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.