PKNORLEN: Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Małgorzaty Niezgody do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku, przekazuje życiorys zawodowy Pani Małgorzaty Niezgody, powołanej dzisiaj do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji naprawy spółek branży górnictwa węgla kamiennego, zmian legislacyjnych umożliwiających dokonanie ich głębokiej restrukturyzacji oraz przygotowanie i przeprowadzenie notyfikacji programu pomocowego dla tego sektora.

W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Patrz także: raport bieżący nr 3/2018 z 5 stycznia 2018 roku.

AERFINANCE PLC: Zwoładnie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 01.02.2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Pelnomocnictwo_Hydropress_SE_05012018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

Projekt_uchwal_NWZA_01022018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

Zwolanie_NWZA_05012018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-05
Skrócona nazwa emitenta
AERFINANCE PLC
Temat
Zwoładnie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 01.02.2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Administrująca AerFinance SE _‘Emitent’_ informuje o zwołaniu na dzień 1 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Szymona Krzyszczyka (ul Chopina 5a lok 3) w Warszawie.
Załączniki
Plik Opis
Pełnomocnictwo Hydropress SE 05012018.pdfPełnomocnictwo Hydropress SE 05012018.pdf Pełnomocnictwo na WZA 01022018
Projekt uchwał NWZA 01022018.pdfProjekt uchwał NWZA 01022018.pdf Projekty Uchwał na WZA 01022018
Zwołanie NWZA 05012018.pdfZwołanie NWZA 05012018.pdf Zwołanie NWZA 01022018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-05 Bartłomiej Herodecki CEO

T-BULL S.A.: Zawiadomienie w związku ze zmianą w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „TFI PZU”) działające w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (dalej: „Fundusze TFI PZU”):

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,

3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus.

Zawiadomienie stanowi jako poniżej.

Zawiadomienie zostało sporządzone stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1639 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o ofercie”).

TFI PZU poinformowało, że w wyniku rozliczenia w dniu 4 stycznia 2018 r. zbycia 892 akcji Spółki, dokonanego w dniu 29 grudnia 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 84.516.

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,5185%.

Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 84.516.

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,0066%.

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 83.624.

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,4392%.

Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 83.624.

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,9537%.

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.

Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.

TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

PLAYWAY S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat

Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy akcjonariuszami CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku oraz nr 49/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy pomiędzy akcjonariuszami CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Aneks”) .

Zgodnie z postanowieniami Aneksu ustalono, że pożyczki udzielane przez akcjonariuszy CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („CFG”) na sfinansowanie przez CFG produkcji gry Phantom Doctrine nie przekroczą kwoty 7 650 000 zł.

Pierwotnie pożyczki udzielane przez akcjonariuszy CFG na sfinansowanie ww. gry miały nie przekroczyć kwoty 9 000 000 zł. Ww. kwota została zmniejszona z uwagi na większe od oczekiwanych przychody CFG uzyskiwane ze sprzedaży gry HardWest.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bluszczańska 76 lok. 6
(ulica) (numer)
+48 535535311 +48 22 713 80 77
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213609756 142985260
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-05 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Dow Jones powyżej 25 000 punktów

Dow Jones powyżej 25 000 punktów

Krzysztof Kolany

Szalona hossa na Wall Street trwa w najlepsze. Średnia przemysłowa Dow Jonesa potrzebowała niespełna roku, aby wzrosnąć z 20 000 do 25 000 punktów. Poziomy giełdowych indeksów, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu były niewyobrażalne, stały się faktem.

Nowojorscy maklerzy z trudem nadążają ze zmianą czapek z nadrukami zawierającymi kolejne okrągłe poziomy Dow Jonesa. Przecież niespełna rok temu, 25 stycznia 2017 roku, najstarszy giełdowy indeks świata przekroczył barierę 20.000 punktów.

Hit poprzedniego sezonu - czapeczki z napisem "Dow 20,000" - szybko wyszły z mody.
Hit poprzedniego sezonu – czapeczki z napisem „Dow 20,000” – szybko wyszły z mody. (fot. Brendan McDermid / Reuters)

A potem już poszło szybko. 21 tysięcy padło w marcu, 22 tysiące w sierpniu, 23 tysiące w październiku i 24 tysiące w listopadzie. „Zrobienie” ostatniego tysiąca zajęło Dow Jonesowi zaledwie 23 sesje. Nigdy w swojej 122-letniej historii DJIA nie rósł tak szybko i nigdy wcześniej nie bił tak często historycznych rekordów (71 rekordów w 2017 roku).

(Bankier.pl)

Nowe historyczne rekordy ustanowiły także pozostałe główne nowojorskie indeksy. S&P500 po zwyżce o 0,4% znalazł się na poziomie 2724,36 pkt. Nasdaq utrzymał się powyżej poziomu 7 000 punktów, który pierwszy raz w dziejach przekroczył na pierwszej sesji 2018 roku.

Czwartkowe rekordy na Wall Street wpisują się w szerszy kontekst. Od ponad roku na rynkach finansowych trwa szalona hossa – rosną ceny prawie wszystkich aktywów (poza dolarem) i to w dodatku przy minimalnej zmienności. Dziś rekord ustanowił także globalny indeks akcji MSCI World, a giełda w Tokio zameldowała się z najwyższym wynikiem od 1991 roku.

Drożeją surowce. Ceny palladu ustanowiły historyczny rekord, osiągając poziom 1100 dolarów za uncję. Notowania aluminium przez ostatni rok wzrosły o prawie jedną trzecią. Kurs ropy naftowej (Brent) sięgnął dziś 68 dolarów za baryłkę – to najwięcej od maja 2015 roku. Grudniowy rajd kontynuowały także notowania złota, które podrożało o 0,7%, do 1323,70 USD za uncję.

Fundamentalnym uzasadnieniem dla „hossy wszystkiego” (albo bańki – jak kto woli) są znakomite odczyty makroekonomiczne. Grudniowe wskaźniki PMI/ISM w Europie i Ameryce zameldowały się w pobliżu 60 punktów – czyli poziomu widywanego tylko w szczytach cykli koniunkturalnych. W przypadku sektora wytwórczego strefy euro PMI znalazł się najwyżej w 20-letniej historii badań.

W czwartek do tego optymistycznego obrazu dołączyły dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie raport ADP wskazał utworzenie 250 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. To rezultat znacznie lepszy od oczekiwanych przez ekonomistów 190 tysięcy i 185 tys. odnotowanych w listopadzie. Przed piątkową sesję oficjalne dane za listopad przedstawi rządowe Biuro Statystyki Pracy. Rynkowy konsensus zakładał 190 tys. nowych etatów poza rolnictwem.

Krzysztof Kolany

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.