BDF: Przesunięcie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BDF S.A.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki BDF S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o przesunięciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 11 stycznia 2018r. na dzień 5 lutego 2018r.

Przyczyną zmiany terminu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr EBI 18/2017, była okoliczność wadliwego zwołania walnego zgromadzenia Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 lutego 2018 roku, godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 bud.B, III piętro.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Załączniki
20180109_221935_0000109598_0000098745.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098746.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098748.pdf
20180109_221935_0000109598_0000098749.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 stycznia 2018 roku:

1) Pan Jerzy Wiśniewski wykonywał prawo z 189 836 345 głosów z 189 836 345 akcji, co stanowiło 64,89% głosów na NWZ oraz stanowi 23,61% ogólnej liczby głosów;

2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 53 448 136 głosów z 53 448 136 akcji, co stanowiło 18,27% głosów na NWZ oraz stanowi 6,65% ogólnej liczby głosów;

3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wykonywał prawo z 49 252 468 głosów z 49 252 468 akcji, co stanowiło 16,84% głosów na NWZ oraz stanowi 6,13% ogólnej liczby głosów;

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 292 536 949 akcji, z których wykonywali łącznie 292 536 949 głosów, stanowiących 36,38% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-09 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej British Automotive Holding S.A. oraz potencjalne zmiany w zarządzie Emitenta.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, British Automotive Holding S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 styczna 2018 r. Pan Mariusz Poławski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowych członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie, Emitent informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo zawierające oświadczenie Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o nieplanowaniu wykonywania w styczniu 2018 roku przez Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przysługującego jej uprawnienia osobistego z §12 ust. 2 Statutu Emitenta tj. uprawnienia do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu Emitenta oraz rekomendację Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do powołania przez Radę Nadzorczą Emitenta następujących osób w skład Zarządu Emitenta:

1. pana Arkadiusza Miętkiewicza oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,

2. pana Arkadiusza Rutkowskiego oraz powierzenie mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,

3. pana Rafała Suchana oraz powierzenie mu funkcji Członka Zarządu.

Emitent informuje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta zwołał na dzień 15 stycznia 2018 roku posiedzenie Rady Nadzorczej, z porządkiem obrad obejmującym m.in. powołanie nowych członków Zarządu Emitenta.

PBG: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku:


Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syrycę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Oddano ważnych głosów: 292 536 949 z 292 536 949 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż głosowanie obsługiwane jest przez podmiot przeprowadzający głosowanie elektroniczne, Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie połączenia PBG S.A.

ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie


§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz art. 516 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką PBG AVATIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300472, NIP: 7773038072, REGON: 300775832, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym postanawia, że łączy się ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 października 2017 roku, zgodnie z którym:

1) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. i art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 k.s.h. poprzez przeniesienie na PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie całego majątku spółki PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, której PBG S.A. jest jedynym wspólnikiem;

2) Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

3) Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 września 2017 roku;

4) Nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu;

5) Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.


§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.


Oddano ważnych głosów: 292 536 949 z 292 536 949 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0


Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Małe zmiany na Wall Street, nie słabnie optymizm co do oceny gospodarki

Małe zmiany na Wall Street, nie słabnie optymizm co do oceny gospodarki

PAP

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła uspokojenie nastrojów po najlepszym rozpoczęciu roku od 12 lat, jednak indeksy S&P 500 i Nasdaq lekko poprawiły historyczne maksima. Nie słabnie optymizm inwestorów w ocenie perspektyw amerykańskiej gospodarki.

(fot. REUTERS/Brendan McDermid / FORUM)

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,05 proc. do 25.283,00 pkt.

S&P 500 zwyżkował o 0,17 proc. do 2.747,71 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,29 proc. do 7.157,39 pkt.

Najlepiej w USA radzą sobie na początku tygodnia spółki użyteczności publicznej, a najgorzej opieka zdrowotna, telekomy i banki.

Część inwestorów giełdowych w USA realizowała w poniedziałek zyski po dość udanym pierwszym tygodniu nowego roku. W ciągu czterech pierwszych sesji 2018 r. Dow Jones Industrial zyskał 2,33 proc., S&P 500 w górę o 2,6 proc., a Nasdaq Comp. zanotował wzrost o 3,38 proc. Dla DJI i Nasdaqa były to najlepsze tygodniowe osiągnięcia od 2006 r.

Kolejnych impulsów giełdom dostarczyć może zbliżający się sezon wyników – w piątek nieoficjalnie rozpoczną go publikacje raportów dużych amerykańskich banków (JP Morgan Chase i Wells Fargo). Inwestorzy liczą, że dzięki reformie podatkowej, obniżającej obciążenia dla firm, wygenerują one wyższe stopy zysku.

Słaby kwartał ma za sobą GoPro. Producent kamer sportowych zaraportował wstępne przychody za IV kw. o 1/4 niższe od oczekiwań. Firma zamierza także zwolnić jedną piątą pracowników. Kurs GoPro spadał o ponad 25 proc.

Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewają się wzrostu zysków spółek notowanych na S&P 500 w IV kw. o 11,9 proc., wobec 10,9 proc. dla całego 2017 r. Na 2018 r. rynek szacuje dynamikę zysków na 14,8 proc. Najniższe zyski ma w 2018 r. wygenerować sektor dóbr podstawowych (6,7 proc.) i opieki zdrowotnej (6,8 proc.), a najwyższe paliwowy (42,7 proc.) i IT (24,7 proc.).

Wzrosty na giełdach napędzają pozytywne sygnały docierające z wielu obszarów światowej gospodarki i brak oznak na przerwanie zsynchronizowanej, szeroko zakrojonej ekspansji w większości regionów.

„Sytuacja fundamentalna pozostaje mocno sprzyjająca, przy globalnym wzroście gospodarczym powyżej trendu i wobec rozpoczęcia implementacji reformy podatkowej w USA. Oczywiście, niektóre wskaźniki techniczne wyglądają na +napięte+, jednak jakakolwiek korekta może być sposobnością na zwiększenie zaangażowania w akcje. Oczekuje się, że wyniki pozostaną +na fali+” – ocenili w raporcie z 5. stycznia analitycy JP Morgan. (PAP)

tus/ pr/ mbud/

Źródło: PAP
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.