INTELIWISE S.A.: Korekta raportu nr 4/2018

Zarząd Inteliwise S.A. („Emitent”) informuje, iż w raporcie nr 4/2018 z dnia 2 lutego wystąpiła oczywista omyłka

Było:

e) 113 335 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Powinno być

e) 113 335 akcji serii D3 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Było:

W związku z emisją Akcji serii E, Emitent złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Powinno być:

W związku z emisją Akcji serii E, Emitent złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

INTELIWISE: Objęcie akcji serii E za warranty subskrypcyjne serii C w ramach kapitału warunkowego

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Treść Raportu:

Zarząd Inteliwise S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 7 z dnia 10 października 2016 roku, raportu nr 11 z dnia 7 listopada 2016 roku, raportu nr 14 z dnia 12 grudnia 2016 roku, raportu nr 16 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu nr 4 z dnia 15 marca 2017 roku oraz raportu nr 5 z dnia 23 marca 2017 roku informuje, iż z dniem 1 lutego 2018 roku osoby uprawnione do zamiany warrantów subskrypcyjnych serii C na akcje serii E, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, objęły 50 000 akcji serii E Emitenta, dokonując wpłaty ceny emisyjnej akcji serii E na rachunek bankowy Emitenta. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta uległ podwyższeniu z 625 891,50 złotych na 630 891,50 złotych.

1)Kapitał zakładowy Emitenta przed objęciem akcji serii E wynosił 625 891,50 złotych, dzielący się na:

a)5 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b)488915 akcji serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c)600 000 akcji serii D1 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d)56 665 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

e)113 335 akcji serii D3 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

stanowiących łącznie 6 258 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

2)Kapitał zakładowy Emitenta po objęciu akcji serii E wynosi 630 891,50 złotych, dzielący się na:

a)5 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b)488915 akcji serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c)600 000 akcji serii D1 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d)56 665 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

e)113 335 akcji serii D3 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

f)50 000 akcji serii E o wartości nominalnej 10 groszy każda.

stanowiących łącznie 6 308 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z objęciem Akcji serii E, warranty subskrypcyjne serii C posiadane przez osoby obejmujące akcje serii E straciły ważność. Prawa z akcji serii E powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Emisja akcji serii E została przeprowadzona zgodnie z uchwałą nr 3/07.11.2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

W związku z emisją Akcji serii E, Emitent złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje serii E objęte w zamian na warranty subskrypcyjne serii C nie będą objęte zakazem zbywania.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

INTELIWISE S.A.: Objęcie akcji serii E za warranty serii C

Zarząd Inteliwise S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 7 z dnia 10 października 2016 roku, raportu nr 11 z dnia 7 listopada 2016 roku, raportu nr 14 z dnia 12 grudnia 2016 roku, raportu nr 16 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz raportu nr 4 z dnia 15 marca 2017 roku oraz raportu nr 5 z dnia 23 marca 2017 roku informuje, iż z dniem 1 lutego 2018 roku osoby uprawnione do zamiany warrantów subskrypcyjnych serii C na akcje serii E, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, objęły 50 000 akcji serii E Emitenta, dokonując wpłaty ceny emisyjnej akcji serii E na rachunek bankowy Emitenta. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta uległ podwyższeniu z 625 891,50 złotych na 630 891,50 złotych.

1) Kapitał zakładowy Emitenta przed objęciem akcji serii E wynosił 625 891,50 złotych, dzielący się na:

a) 5 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b) 488 915 akcji serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c) 600 000 akcji serii D1 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d) 56 665 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

e) 113 335 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

stanowiących łącznie 6 258 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,

2) Kapitał zakładowy Emitenta po objęciu akcji serii E wynosi 630 891,50 złotych, dzielący się na:

a) 5 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,

b) 488 915 akcji serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,

c) 600 000 akcji serii D1 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

d) 56 665 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

e) 113 335 akcji serii D2 o wartości nominalnej 10 groszy każda,

f) 50 000 akcji serii E o wartości nominalnej 10 groszy każda.

stanowiących łącznie 6 308 915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z objęciem Akcji serii E, warranty subskrypcyjne serii C posiadane przez osoby obejmujące akcje serii E straciły ważność. Prawa z akcji serii E powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Emisja akcji serii E została przeprowadzona zgodnie z uchwałą nr 3/07.11.2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

W związku z emisją Akcji serii E, Emitent złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii E objęte w zamian na warranty subskrypcyjne serii C nie będą objęte zakazem zbywania.

 

FINTECH S.A.: Podpisanie umowy partnerskiej na dystrybucję rozwiązań teleinformatycznych

Zarząd Fintech S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 01 lutego 2018 roku podpisał umowę partnerską z Veracomp S.A. Przedmiotem umowy będzie dystrybucja przez Emitenta towarów oferowanych przez Veracomp S.A. Podpisanie niniejszej umowy jest związane z planowanym wdrażaniem nowej strategii działalności Spółki, która zostanie opublikowana przez Zarząd Emitenta w najbliższych dniach.

W ramach umowy Emitent może uzyskać linię kredytu kupieckiego, upusty cenowe, uczestniczyć w marketingowych programach oraz korzystać z usług świadczonych przez Veracomp. Veracomp będzie zobowiązany do udzielania Emitentowi nieodpłatnego wsparcia technicznego. Pozostałe obowiązki i przywileje stron umowy partnerskiej będą ustalone w ramach odrębnych umów.

Veracomp jest dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych realizującym model dystrybucji z wartością dodaną (VAD – Value Added Distribution). Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w obszarze nowych technologii w zakresie różnych specjalizacji: sieci, telekomunikacja, bezpieczeństwo IT, pamięci masowe i serwery, zarządzanie infrastrukturą IT, systemy audiowizualne i Digital Signage, cyfrowy obieg dokumentów, obrazowanie medyczne, produkty dla użytkowników domowych i segmentu SOHO. Veracomp, jako dystrybutor VAD, oprócz standardowych w dystrybucji usług logistyki i finansowania, prowadzi także doradztwo techniczne i biznesowe, udziela konsultacji oraz oferuje wsparcie marketingowe. Spółka jest częścią Grupy Veracomp działającej w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W portfolio Grupy znajduje się 190 000 produktów ponad 120 światowych producentów IT, które są dostarczane do klientów końcowych za pośrednictwem sieci sprzedaży partnerów handlowych. Veracomp aktywnie wspiera kanał partnerski organizując liczne spotkania, konferencje i szkolenia.

W ocenie Emitenta podpisana umowa będzie miała istotny wpływ na realizacje nowej strategii i przyszłe wyniki finansowe Spółki.

 

PETROLINVEST S.A.: Oddalenie przez WSA skargi na decyzję KNF

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-02
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Oddalenie przez WSA skargi na decyzję KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, nr 27/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz nr 30/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie „WSA” w dniu 2 lutego 2018 roku oddalił skargę Spółki na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”, „KNF”) z dnia 26 maja 2017 roku, utrzymującą w mocy decyzję Komisji z dnia 19 lipca 2016 roku, w sprawie wykluczenia bezterminowo akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie oraz nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 800 000 złotych.

Spółka wystąpi z wnioskiem o uzasadnienie wyroku WSA, a następnie zaskarży decyzję WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskiem KNF i podejmować będzie wszelkie niezbędne działania mające na celu przywrócenie obrotu akcjami Spółki, miedzy innymi poprzez wykonanie Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek New Connect) akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35-37
(ulica) (numer)
(0 58) 622 31 83
(telefon) (fax)
sekretariat.m@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-02 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2018-02-02 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.