INSTALKRK: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 05.02.2018 roku Spółka zależna Frapol sp. z o.o. otrzymała od E003B7 sp. z o.o. Aneks do Umowy nr U/J910/0010/Z/16 datowany na dzień 02.02.2018 roku na wykonanie:

1. Instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji w budynku i szybie windowym, w obiekcie zbiorniki retencyjne mączki kamienia wapiennego i przygotowania sorbentu,

2. Instalacji grzewczo-wentylacyjnej wraz z automatyką w szybie windy dla rejonu Absorbera,

3. Instalacji AKPiA- chłodnia kominowa – cems,

w ramach realizacji inwestycji Budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III-Elektrownia II. Końcowy termin realizacji nie uległ zmianie i jest określony na dzień 20.11.2019 roku.

W związku z zawartym Aneksem łączna wartość wynagrodzenia za realizację kompletnego zakresu Kontraktu ustalono na kwotę 46,6 mln zł netto. Wartość robót przed Aneksem wynosiła 45,4 mln zł netto.

E003B7 Sp. z o.o. może dochodzić kar umownych m.in. w następujących sytuacjach: za opóźnienia o ile za ich wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca: w wykonaniu przedmiotu umowy, w usunięciu wad przedmiotu umowy, w przekazaniu Bloku do eksploatacji; za niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiada druga Strona, za podzlecenie wykonania części lub całości przedmiotu umowy bez zgody E003B7 sp. z o.o. Strony ustaliły łączny limit wszystkich kar umownych za opóźnienia za które odpowiedzialność ponosi Frapol sp. z o.o. do wysokości 15 % ceny kontraktu, łączny limit wszystkich kar do wysokości 25% ceny kontraktu. E003B7 Sp. z o.o. może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

Strony zastrzegły warunek zawieszający wejścia Aneksu w życie. Dla wejścia w życie konieczne jest uzyskanie zgody Gwarantów- tj. podmiotów finansujących Inwestycję, RAFAKO i Inwestora.

Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.

 
Następca tronu widzi w kryptowalutach szansę na zrobienie majątku

Następca tronu widzi w kryptowalutach szansę na zrobienie majątku

KsiFot. AFP PHOTO / POOL / ROBIN UTRECHT

Ksi Alois z ksin Sophie.

Mimo niemal panicznej wyprzeday bitcoinw ostatnim czasie, kryptowaluty cigle wzbudzaj ogromne zainteresowanie. Zarabianiem pienidzy z ich wykorzystywaniem zainteresowaa si nawet rodzina krlewska w Lichtesteinie.

Bitcoin traci na wartoci ju pity dzie z rzdu. Notowania kryptowaluty w poniedziaek spady poniej 8 tys. dolarw i s teraz na najniszym poziomie od listopada. Kilka ostatnich godzin przynioso posiadaczom bitcoinw straty na ponad 10 proc. Na przestrzeni tygodnia przekraczaj 30 proc.

Mimo spektakularnego pkania baki na bitcoinie, kryptowaluty cigle rozpalaj wielkie emocje i wielu widzi w nich cigle potencja do zrobienia duych pienidzy. Nawet wrd syncych z tradycyjnego podejcia do inwestycji rodzin krlewskich.

Ksi Lichtensteinu w wywiadzie dla CNBC przyzna, e w kryptowalutach i szeroko rozumianej technologii blockchain z nimi zwizanej, widzi szans na przywrcenie rodzinie dawnego bogactwa.

Blockchain jedn z szeciu najintensywniej rozwijanych technologii na wiecieLichtenstein jako jeden z nielicznych europejskich rajw podatkowych pasuje do bitcoina. Z drugiej jednak strony akurat majtek tej rodziny krlewskiej w duej mierze pochodzi z kolekcji dzie sztuki, co ma niewiele wsplnego z inynieri finansow, ktrej tworem jest np. bitcoin.

– Technologia blochchain zmieni wiele rzeczy. Moe nawet pomc naszemu pastwu w skuteczniejszym zarzdzaniu – mwi ksi Alois, cytowany przez CNBC.

Polub money.pl na Facebook:

lichtenstein, bitcoin, blockchain, ksi alois
Money.pl
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.