ZAMET INDUSTRY S.A.: Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Emitenta, w tym zmiany nazwy.

Zarząd Zamet Industry Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości, że w dniu 6 lutego 2018 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Emitenta, które zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 września 2017 roku oraz które zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 19 października 2017 roku.

Zakres zmian dokonanych mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2017 roku, w tym dotychczasowe i nowe brzmienie postanowień Statutu, został przez Emitenta opublikowany w raporcie bieżącym nr 22/2017. Zakres zmian dokonanych mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2017 roku, w tym dotychczasowe i nowe brzmienie postanowień Statutu, został przez Emitenta opublikowany w raporcie bieżącym nr 31/2017.

Zarząd Emitenta w szczególności podkreśla, iż w związku z rejestracją wyżej wymienionych zmian przez sąd, począwszy od dnia 6 lutego 2018 roku (tj. od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym), Emitent będzie prowadził działalność pod firmą: ZAMET Spółka Akcyjna (dotychczas: ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna).

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje opis zarejestrowanych zmian oraz tekst jednolity Statutu, uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. tj 2014 poz.133 z późn.zm.).

 

HFTGROUP: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 r. opublikowanego w komunikacie EBI nr 14/2017 w dniu 14 listopada 2017 roku.

W ramach korekty raportu okresowego nastąpiła zmiana sposobu prezentacji zestawienia zmian w kapitale własnym oraz poprawiono błędna prezentację tych danych w sprawozdaniu skonsolidowanym, poprawiono błąd obliczeniowy w rachunku przepływów pieniężnych w danych skonsolidowanych oraz doprecyzowano opis zwięzłej charakterystyki istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta (pkt 5 raportu).

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180206_224506_0000110333_0000099057.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

MBWS: FY 2017 Net Sales and EBITDA Outlook

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Q4_2017_Sales_Final.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-06
Skrócona nazwa emitenta
MBWS
Temat
FY 2017 Net Sales and EBITDA Outlook
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Załączniki
Plik Opis
Q4 2017 Sales Final.pdfQ4 2017 Sales Final.pdf FY 2017 Net Sales and EBITDA Outlook – PDF File

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS SA
(pełna nazwa emitenta)
MBWS Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94200 Ivry-sur-Seine
(kod pocztowy) (miejscowość)
Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturi 40
(ulica) (numer)
33 (0) 3 80 22 93 83 33 (0) 3 80 22 93 84
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
FR 85 380 695 213 380 695 213 00013
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-06 Jean-Noël Reynaud CEO Marie Brizard Wine and Spirits Jean-Noël Reynaud
 

HFTGROUP: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2017 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2017 r. opublikowanego w komunikacie EBI nr 13/2017 w dniu 17 sierpnia 2017 roku.

W ramach korekty raportu okresowego nastąpiła zmiana sposobu prezentacji zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dokonano korekty błędnie zaprezentowanych tam danych skonsolidowanych, poprawiono błędne dane w bilansie (pasywa) w danych skonsolidowanych oraz doprecyzowano opis zwięzłej charakterystyki istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta (pkt 5 raportu).

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
20180206_223604_0000110332_0000099056.pdf
Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

RELPOL: Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 6.02.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Sławomira Bialika na Prezesa Zarządu Spółki Relpol S.A. a Krzysztofa Pałgana na Wiceprezesa Zarządu.

Sławomir Bialik od dnia 01.06.2017 pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu Relpol S.A. a Krzysztof Pałgan od dnia 01.01.2018 pełnił obowiązki Członka Zarządu Relpol S.A.

Życiorysy zawodowe powołanych osób:

Sławomir Bialik

Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie MBA, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Mechanika i Budowa Maszyn.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 01.06.2017 do 06.02.2018 Wiceprezes Zarządu Relpol S.A.

od VII.2008 i obecnie Prezes Zarządu Relpol Elektronik Sp. z o.o. Mirostowice Dolne,

od V.2010 i obecnie Dyrektor Techniczno- Produkcyjny w Relpol S.A. Żary

XI.2006 do IV.2010 Dyrektor Produkcji w Relpol S.A.

III.2005 do X.2006 Dyrektor Produkcji i Logistyki w Relpol S.A.

III.2004 d II.2005 Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki w Relpol S.A. I.2003-II.2004 Kierownik Wydziału Produkcji Części w Relpol S.A.

VII.2002 do XII.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw i pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Metalowego i Obróbki Powierzchni.

VII.1996 do VI.2002 Kierownik Wydziału Przetwórstwa Tworzyw w Relpol S.A.

IX.1993 do VI.1996 Kierownik zmianowy na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.

V.1983 do VII.1993 Mistrz na Wydziale Mechanicznym w Relpol S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Pałgan

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska w latach:

od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.

od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.

2013-2017 – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o.

– Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,

2011-2013 – Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.

2004-2010 – Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.

2001-2003 – Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.

1999-2000 – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.

1998-1999 – Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.

1993-1998 – Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

ak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.