NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2018 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą („BGK”): (i) umowę kredytu nieodnawialnego („Kredyt 1”), (ii) umowę kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej („Kredyt 2”) oraz (iii) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego („Kredyt 3”), („Kredyty”). Kredyt 1 został udzielony w kwocie 14.000.000 zł, Kredyt 2 został udzielony w kwocie 21.000.000 zł, a Kredyt 3 został udzielony w kwocie 350.000 euro. Przeznaczeniem Kredytów jest finansowanie/refinansowanie nakładów związanych z realizacją nowych kontraktów z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie obsługi miejskich systemów rowerowych, w tym z miastem Turku (Finlandia) oraz nowych kontraktów w zakresie obsługi rowerowych stacji sponsorskich.

Ponadto, BGK udzielił Emitentowi nieodnawialną linię z limitem w wysokości 7.600.000 zł na udzielanie gwarancji bankowych wystawianych na zabezpieczenie finansowanych przez BGK kontraktów, dostępnym w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. (z okresem dostępności limitu do dnia 31 grudnia 2018 r.) („Gwarancja”).

Oprocentowanie Kredytów jest zmienne, ustalone jako suma stawki bazowej WIBOR 3M albo EURIBOR 3M i stałej marży BGK. Za wystawienie poszczególnych Gwarancji BGK pobiera ustaloną prowizję.

Kredyt 1 został udzielony do dnia 9 lutego 2023 r. (z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu w dniu 31 grudnia 2018 r.), Kredyt 2 do dnia 30 czerwca 2019 r., a Kredyt 3 do dnia 30 kwietnia 2021 r. (z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu w dniu 30 czerwca 2018 r.)

Zabezpieczeniem Kredytów i Gwarancji jest: (i) weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, (ii) cesja/przelew wierzytelności ze wskazanych kontraktów Emitenta, (iii) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bankowym oraz cesyjnym, (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty Kredytów. Zabezpieczeniem Kredytu 1 i Gwarancji jest ponadto zastaw rejestrowy na rowerach finansowanych przez BGK w ramach realizowanych przez Emitenta kontraktów wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej.

Z tytułu udzielonych Kredytów i Gwarancji Emitent zobowiązał m.in. do: (i) przeprowadzania przez rachunki w BGK rozliczeń z tytułu kontraktów stanowiących przedmiot przelewu wierzytelności, (ii) uzyskania zgody BGK na wypłatę dywidendy; (iii) uzyskania zgody BGK na zaciągnięcie przez Kredytobiorcę zobowiązań o charakterze kredytowym (kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia).

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Szczegółowe zasady udzielania przez BGK Kredytów określa „Regulamin udzielania kredytów na działalność gospodarczą oraz działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego”. Szczegółowe zasady udzielania przez BGK Gwarancji określa „Regulamin udzielania i obsługi gwarancji bankowych, poręczeń i awali”.

 

VELTO: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Centuria Group S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania (dokooptowania) do składu Rady Nadzorczej Pana Sergiusza Frąckowiaka.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazany do wiadomości publicznej w możliwie najkrótszym terminie.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

VELTO CARS S.A.: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-09
Skrócona nazwa emitenta
VELTO CARS S.A.
Temat
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centuria Group S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 8 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania (dokooptowania) do składu Rady Nadzorczej Pana

Sergiusza Frąckowiaka.

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazany do wiadomości publicznej w możliwie najkrótszym terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 195
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-09 Iwona Rogowska Prezes Zarządu
 

ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji własnych.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Nabycie akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 92 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 0,004 % kapitału zakładowego. Nabytym akcjom odpowiadają 92 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,003 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 27,71 zł. Zlecenie nabycia zostało wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Nabyte przez Emitenta akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 1342 akcje własne, którym odpowiadają 1342 głosy, co stanowi odpowiednio 0,060 % kapitału zakładowego oraz 0,042 % ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-298 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szybowcowa 8a
(ulica) (numer)
+48587284800 +48585507850
(telefon) (fax)
sekretariat@esotiq.com www.esotiqhenderson.com
(e-mail) (www)
5833117220 221133543
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-09 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
 

DINO POLSKA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR – zmiana


Topic: Information on transaction concerning Dino Polska S.A. shares

received under Article 19 of the MAR – amendmend


Content:Dino Polska S.A. („Company”) reports that today, on 9

February 2018, it received a notification from Eryk Bajer – member of

the Dino Polska S.A. Supervisory Board about a simple error he made in

the notifcation of a transaction in shares that the Company reported in

current report 6/2018. The error pertained to the date of the

transaction, which should be 6 February 2018 instead of 5 February 2018.


The Company attaches hereto the corrected wording of the transaction

notification.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.