Na Wall Street znów mocne wahania, Dow odrobił 800 pkt. strat

PAP

Indeksy nowojorskiej giełdy zaczęły piątek na plusach, potem mocno traciły, by w drugiej części dnia piąć się mocno w górę. W ciągu dnia Dow Jones odrobił około 800 punktów strat, ale i tak był to najgorszy tydzień dla amerykańskiej giełdy od dwóch lat.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,38 proc., do 24 190.90 pkt.

S&P 500 zyskał 1,49 proc. i wyniósł 2619,55 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,44 proc. do 6874,49 pkt.

Od styczniowych szczytów główne indeksy straciły już po 9-10 proc.

DJI ma za sobą najgorszy tydzień od 2008 r., a S&P 500 od 2011 r. Na przestrzeni całego tygodnia stracił ponad 4,5 proc.

W czwartek Dow Jones stracił na zakończenie poprzedniej sesji ponad 4 proc. i spadł drugi raz w ciągu 4 dni o więcej niż 1000 pkt., do poniżej 24 000 pkt. DJI i S&P 500 weszły w czwartek w obszar technicznej korekty, tracąc od styczniowych szczytów ponad 10 proc.

Indeks S&P 500 przełamał w ostatnich dniach dwa techniczne poziomy wsparcia przy 50- i 100-sesyjnej średniej kroczącej. Kolejną istotną technicznie barierą jest 200-sesyjna średnia, która obecnie znajduje się przy 2538 pkt. (-12 proc. od styczniowego szczytu).

Analitycy uważają, że do ostatniej fali wyprzedaży przyczyniły się rosnące rentowności na rynku długu, co wzbudziło obawy o wzrost kosztów finansowania dla spółek, wobec spekulacji o możliwym wzroście inflacji i przyspieszeniu tempa zacieśniania polityki monetarnej przez Fed lub inne banki centralne.

Pretekstem do rozpoczęcia wyprzedaży okazał się tydzień temu mocniejszy od oczekiwań raport z rynku pracy USA. Na początku tego tygodnia do wzrostu zmienności przyczyniło się rozwiązanie pozycji przez fundusze ETN/ETP, które grały od dłuższego czasu na utrzymywanie się zmienności na niskim poziomie.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek ustawę budżetową, która pozwala na finansowanie rządu federalnego do 23 marca oraz zwiększa limitów zadłużenia na najbliższe 2 lata.

Ponadpartyjne porozumienie w Senacie osiągnięte w środę zakłada wyasygnowanie dodatkowo ponad 500 mld USD w ciągu następnych dwóch lat. Przewiduje m.in. zwiększenie wydatków na obronę o ok. 80 mld USD rocznie przez dwa lata, z obecnych 549 mld USD do 629 mld USD rocznie. W sumie ustawa zakłada wyasygnowanie dodatkowo ponad 500 mld USD w ciągu następnych dwóch lat.

tus/ pr/ mkj/ jm/

Źródło: PAP
 

KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.


I. Termin i miejsce Zgromadzenia

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 09 marca 2018 roku, o godzinie 11.00 w Poznaniu (60-003), przy

ul. Wołczyńskiej 37.


II. Porządek obrad

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego. (1)

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)

6. Przyjęcie porządku obrad. (3)

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu. (4)

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017. (5)

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

III. Opis procedur

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej 21 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniu 16 lutego 2018 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, to jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych przez Spółkę w tym celu.

Oddanie prawa głosu drogą korespondencyjną wymaga zgłoszenia takiego zamiaru na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej do Dnia Rejestracji. Do zgłoszenia należy dołączyć – w zależności od wybranej formy zgłoszenia – oryginały lub scany dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza.

Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty tradycyjnej wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza wraz z oryginałami dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza.

Dokumentami identyfikującymi akcjonariusza są: dokument lub dokumenty tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w przypadku akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną dodatkowo: odpis (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, pisemne pełnomocnictwo oraz aktualny na dzień wydania pełnomocnictwa odpis z właściwego rejestru (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji jego tożsamości, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html udostępnia się do pobrania formularz do głosowania korespondencyjnego.

Spółka zastrzega, że:

– akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w Zgromadzeniu, w tym opóźnień w dostarczeniu przesyłki pocztowej,

– głos oddany droga korespondencyjną w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w innej formie niż na formularzu lub bez uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru, będzie nieważny.

– przy obliczaniu kworum i wyników głosowania uwzględnia się te głosy korespondencyjne, które dotrą do niej nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zgromadzeniu.

e. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

g. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. na dzień 21 lutego 2018 roku.

V. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 22 lutego 2018 r., zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. siedzibę i adres spółki Komputronik S.A.

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie spółki na trzy dni przed NWZA oraz udostępniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl.

VI. Sposób uzyskania informacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37.

VII. Wskazanie adresu strony internetowej

Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.komputronik.com/content/208/Relacje-Inwestorskie/Raporty/Biezace.html

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

ŚNIEZKA: Możliwe objęcie akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-02-10
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Możliwe objęcie akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 10 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie spółki RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW S.A. z siedzibą w Radomiu (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000137070 )podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez esmisję 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji, serii E daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena emisyjna akcji serii E jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden zoty).

Oferta objęcia akcji może zostać skierowana do adresatów wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki w trybie subskrypcji prywatnej.

FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcj nowej emisji (serii E) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w przypadku skierowania do Emitenta przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii E, o czym Emitent poinformował Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 lutego 2018 r.

O objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki albo o ich nieobjęciu z powodu nieotrzymania lub niezaakceptowania oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
014 681 11 11 014 682 22 22
(telefon) (fax)
sekretariat@sniezka.com www.sniezka.pl
(e-mail) (www)
8181433438 690527477
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-10 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2018-02-10 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.