R22 S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z Grupy

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 09.02.2018 r. spółka zależna H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu („H88”) zawarła jako kupujący z KODIKA sp. z o.o. jako sprzedającym,

umowę sprzedaży udziałów SEOFABRYKA sp. z o.o. („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest nabycie przez H88 wszystkich udziałów tj. 100 udziałów, spółki SEOFABRYKA sp. z o.o. („Seofabryka”), dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Seofabryka, od jej jedynego wspólnika KODIKA sp. z o.o. („Kodika”).

Cenę sprzedaży za wszystkie udziały (100 udziałów) Seofabryka ustalono na kwotę 2.811.743,29 złotych. Przejście własności udziałów uzależnione jest od zapłaty całości ceny, której płatność ustalono na 7 dni.

H88 ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: (i) nie przedłożenia przez Kodika i jej jedynego wspólnika odpisów aktów notarialnych o poddaniu się przez nich egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, w celu zabezpieczenia przez nich zakazu konkurencji (zobowiązali się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do H88 przez okres 4 lat od dnia zawarcia Umowy), (ii) niezakończenia skutecznie procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Kodika, które to podwyższenie pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci wszystkich udziałów Seofabryka. W przypadku odstąpienia H88 może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500.000 zł oraz dochodzić naprawy szkody ponad tą kwotę.

Seofabryka koncentruje się na usługach SEO i SEM, realizując obecnie ok. 2 mln zł przychodu rocznie, świadcząc usługi na rzecz kilkuset klientów z sektora MŚP. Usługi SEO i SEM stanowią ważny element usług dodanych świadczonych w segmencie hostingu. W wyniku transakcji Grupa R22 zyskuje nie tylko nowych odbiorców usług związanych z marketingiem w wyszukiwarkach, ale także kompetencje, dzięki którym będzie mogła jeszcze efektywniej realizować wewnętrznie zadania dla wszystkich marek z grupy.

 

SILESIA ONE: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd spółki Fintech S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.02.2018 r. Spółka podpisała umowę z Małgorzata Stępień Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2889 („Biegły Rewident” ). Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018.

Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §34 pkt a) Statutu Spółki uchwałą nr 1 podjętą w dniu 09.02.2018 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.