GPW: w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

PAP Biznes

Uchwała Nr 250/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę TROPHY HOLDING NYRT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę TROPHY HOLDING NYRT. powyższych wymogów co do trybu

i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

GPW: w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

PAP Biznes

Uchwała Nr 251/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę VEDIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę VEDIA S.A. powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PP6 spółki GETBACK S.A.

PAP Biznes

Uchwała Nr 256/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6 spółki GETBACK S.A.

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 121.479 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii PP6 spółki GETBACK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00396”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0921”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Yi Gang nowym prezesem banku centralnego Chin

Yi Gang nowym prezesem banku centralnego Chin

redaktor Bankier.pl

Po ponad 15 latach ze stanowiska prezesa Ludowego Banku Chin odchodzi legenda chińskich finansów – Zhou Xiaochuan. Wyścig po prestiżowe, lecz nie tak istotne jak w USA czy UE, stanowisko wygrał dotychczasowy numer 2 banku – Yi Gang.

Zmiana w fotelu prezesa Ludowego Banku Chin (PBOC) nie jest niespodzianką – o przejściu Zhou na zasłużoną emeryturę mówiło się co prawda od kilku lat, ale dopiero przed kilkoma miesiącami stało się jasne, że ze stanowiskiem pożegna się właśnie podczas tegorocznych obrad chińskiego parlamentu. Praktycznie do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, kto przejmie po nim pałeczkę. Na giełdzie nazwisk pojawili się m.in. Liu He – główny doradca gospodarczy przewodniczącego Xi, Guo Shuqing – szef CRBC (organu nadzorującego chiński rynek bankowy), Jiang Chaoliang – sekretarz KPCh w Hubei i były prezes potężnego China Development Bank, Xie Fuzhan – sekretarz partii w Henan i były szef urzędu statystycznego. Dopiero przed kilkoma tygodniami do grona najpoważniejszych kandydatów dołączył Yi Gang – wiceprezes Ludowego Banku Chin od 2008 r.

Zdecydowanym faworytem był Liu, który mógł liczyć na poparcie przewodniczącego Xi, czyli osoby, która de facto zdecydowała o obsadzie stanowiska. Liu miał zostać nie tylko prezesem PBOC, ale przede wszystkim wicepremierem Chin, odpowiedzialnym za całą politykę gospodarczą państwa. Nie byłoby to nic dziwnego – w Państwie Środka bank centralny podlega rządowi, a ten partii i najwyższemu przywódcy i realizuje politykę wyznaczoną przez liderów politycznych. Kilka dni temu „The Economist” poinformował, że „unii personalnej” nie będzie – agenda wicepremiera jest zbyt napięta, by łączyć ją z agendą szefa banku centralnego, pełną spotkań na szczeblu międzynarodowym.

Wtedy na czoło wyścigu wysunął się „czarny koń”, a może raczej „żółw morski” – Yi Gang. Dotychczasowy numer 2 Ludowego Banku Chin był popierany przez prezesa Zhou, ale wydawało się, że nie ma szans na objęcie głównego stanowiska ze względu na nadmierne doświadczenie międzynarodowe. Yi kształcił się na amerykańskich uczelniach, a po zdobyciu stopnia doktora został za Oceanem i przez kilka lat wykładał na Uniwersytecie w Indianie. Mówi i publikuje po angielsku. Cieszy się szacunkiem zagranicznych kolegów po fachu. Mogłoby się wydawać, że są to same pozytywy, lecz nie dla wszystkich. „Żółwie morskie”, czyli osoby, które studiowały przez kilka lat za granicą, nie cieszą się estymą w środowiskach narodowych, a takie skrzydło ma być zdaniem niektórych ekspertów dość silne w partii.

Prezes Ludowego Banku Chin Yi Gang
Prezes Ludowego Banku Chin Yi Gang (fot. Jason Lee / FORUM)

Partyjne animozje i spory bledną jednak w obliczu władzy nowego cesarza i wykształcony w USA, znany z prorynkowych i reformatorskich (jak na Chiny) poglądów ekonomista został oficjalnie wybrany przez chiński parlament na prezesa PBOC – przeciw kandydaturze głosowało ledwie dwóch spośród blisko trzech tysięcy delegatów, kolejnych dwóch wstrzymało się od głosu.

Rola Ludowego Banku Chin jest dużo mniejsza niż Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego. Chiński bank centralny nie cieszy się niezależnością znaną na Zachodzie, lecz jest elementem państwowej machiny. Podobna jest rola jednostki, poza jednostką najważniejszą. Jednak szacunek, jakim się cieszył, i wiedza, którą posiadł Zhou, często pozwalała mu i innym reprezentantom banku narzucać ton debaty w kręgach władzy i być może przyczyniła się w jakimś stopniu do obrania ścieżki liberalizacji. Pomagały również sukcesy: międzynarodowe, jak włączenie chińskiej waluty – juana – do koszyka walut rezerwowych MFW i wewnętrzne: mimo bardzo szybko rosnącego zadłużenia, Państwu Środka udało się uniknąć kryzysu gospodarczego.

Yi jest uważany za kontynuatora polityki Zhou, co potwierdził w pierwszej wypowiedzi po oficjalnym wyborze na stanowisko. – Teraz naszym zadaniem jest zachowanie dotychczasowej rozważnej polityki monetarnej i w międzyczasie stopniowe otwieranie chińskiego rynku finansowego oraz utrzymanie stabilności sektora finansowego – powiedział. Taka fraza nie pierwszy raz wychodzi z ust kierownictwa banku centralnego Chin. Prezes Zhou Xiaochuan regularnie podkreślał konieczność reformowania gospodarki, w tym sektora finansowego, w duchu liberalizacji, a u schyłku rządów bardzo stanowczo ostrzegał przed zagrożeniem wiszącym nad Państwem Środka.

Reformy są jednak bardzo stopniowe, by nie rzec – powolne. Tempo spadło szczególnie w latach 2015-16, gdy po nagłym załamaniu kursu juana na skutek decyzji PBOC i głębokich spadkach na giełdzie w Szanghaju, kapitał zaczął szerokim strumieniem płynąć zza Muru. Pekinowi udało się jednak opanować kryzys i jest nadzieja, że Chiny wrócą na ścieżkę prorynkowych reform.

Inicjatywa na tym polu leży jednak nie po stronie PBOC, lecz rządu, a konkretnie Liu He. Stronnik przewodniczącego Xi i członek Politbiura (25-osobowe władze Komunistycznej Partii Chin) został wybrany na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za całą gospodarkę, w tym nadzór nad bankiem centralnym. Liu również kształcił się w USA – jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda.

Najnowsze wieści zza Muru

Najnowsze wieści zza Muru

Więcej informacji, komentarzy i analiz dotyczących gospodarki Chin znajdziesz w naszej nowej sekcji.

Maciej Kalwasiński

Źródło:

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

KGHM – Minister chce „zmiany linii działania za granicą”, tymczasem KGHM mówi tylko o poprawianiu efektywności. Więcej na pb.pl

OncoArendi – Spółka, której akcjonariuszem jest Michał Sołowow, rusza z ofertą publiczną. Potrzebuje pieniędzy na badania i rozwój leków. Więcej na pb.pl

Dino – Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 72,9 mln zł wobec 68,2 mln zł konsensusu – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. W całym 2017 roku grupa zanotowała 213,6 mln zł zysku netto, 41,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Więcej…

Rafako – Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł. Więcej…

Cognor – Zarząd Cognoru zarekomendował wypłatę z zysku netto za 2017 rok 0,10 zł dywidendy na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie Cognoru. Więcej…

Police – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z brakiem porozumienia z DGG Eco dotyczącego uzyskania zwrotu ceny zakupu akcji African Investment Group utworzą odpis w wysokości 37,18 mln zł, który obciąży wyniki spółki za 2017 rok. Więcej…

Indata – Zarząd Indata złożył w sądzie w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – poinformowała Indata w komunikacie. Więcej…

Indata – Spółka, która od lat pokazywała zyski, stoi na granicy bankructwa. Nowy zarząd wskazuje, że mogła fakturować nierealizowane umowy. Rada nadzorcza, audytor i regulator rynku milczą. Więcej na pb.pl

Bogdanka – Im dłużej trwają kłopoty śląskiej Polskiej Grupy Górniczej, tym lepiej wiedzie się lubelskiej kopalni Bogdanka. Więcej na pb.pl

Sescom – Dostawca usług technicznych dla sieciowych placówek handlowych (np. sklepów marek Reserved i KappAhl) przeniesie się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Więcej…

PKO BP – Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Bank PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych. Więcej…

Idea Bank – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku za 2017 rok. Więcej…

BGŻ BNP Paribas – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku za 2017 rok. Więcej…

Grupa Kęty – Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 277,9 mln zł zysku rok wcześniej. Więcej…

CD Projekt – W piątek papiery CD Projektu ciągną w dół mWIG. Jest to jednak ostatni dzień producenta „Wiedźmina” w składzie tego indeksu, po sesji dołączy on bowiem do giełdowej ekstraklasy. Więcej…

PKP Cargo – PKP Cargo wyszło z dołka i w końcu zanotowało roczny zysk. Akcjonariusze nie mogą mieć jednak powodów do radości, kurs zamiast wystrzelić, gwałtownie spadł. Więcej…

Na rynkach

Polska: Czerwone wiedźmy – mocne spadki na GPW

USA: Wall Street w piątek lekko w górę, ale cały tydzień na minusach

Kalendarium

CIGAMES – Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

MABION – Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

KRUK – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok

ASSECOPOL – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś (godz.18.00) do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim (godz. 18.20) i prezydentem Andrzejem Dudą (godz.19.30). Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza poda dzisiaj pełniejsze wyniki wyborów prezydenckich w tym kraju. Po podliczeniu głosów z 98 procent lokalnych komisji cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparło 76,63 procent wyborców.

Próba zabójstwa rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii i przyszłe relacje z Rosją – o tym między innymi mają rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Kilka krajów jest za tym, by nałożyć sankcje na Rosję. Żadnych ustaleń na razie nie ma, bo Wielka Brytania nie zwróciła się do Unii o nałożenie restrykcji.

Sejmowa komisja sprawiedliwości rozpatrzy (godz.12.00) projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa weszła w życie miesiąc temu. Zgodnie z nią pierwsze posiedzenie Rady, po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego powinien zwołać pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie Małgorzata Gersdorf – była przewodnicząca KRS, która do tej pory tego nie zrobiła.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold ponownie przesłucha dzisiaj dwóch prokuratorów z Gdańska. O 10.00 zeznania złoży były Prokurator Okręgowy Dariusz Różycki, a po południu- były Prokurator Apelacyjny Ireneusz Tomaszewski.

Do Polski powrócą dzisiaj himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. O 14.00 w Warszawie mają się spotkać z dziennikarzami.

Historia

1919 – Rada najwyższa konferencji wersalskiej postanowiła, że Gdańsk będzie Wolnym Miastem.

1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.

1931 – W stanie Nevada zalegalizowano hazard.

1965 – W więzieniu mokotowskim został stracony przez powieszenie były dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga Stanisław Wawrzecki, skazany na karę śmierci za udział w tzw. aferze mięsnej.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.