KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2018 r

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A na dzień 31 stycznia 2018 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

6.Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 31 stycznia 2018 r.

2.Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 31 stycznia 2018 r.

3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 31 stycznia 2018 r.

4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień

31 stycznia 2018 r.

5.Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na dzień 31 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki
20180104_193206_0000109517_0000098708.pdf
20180104_193206_0000109517_0000098709.pdf
20180104_193206_0000109517_0000098710.pdf
20180104_193206_0000109517_0000098711.pdf
20180104_193206_0000109517_0000098712.pdf

Dodaj komentarz

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.
%d bloggers like this: