RosnFot. Waszkiewicz/REPORTER

Rosnce ceny na pkach sklepowych nie powinny ju nikogo dziwi.

W grudniu ywno w Polsce bya rednio o 5,8 proc. drosza ni rok wczeniej – wynika z najnowszych danych Gwnego Urzdu Statystycznego. Ogem ceny rosy w tempie 2,1 proc., co oznacza, e rwnie drogo na wita nie byo od co najmniej 17 lat.

Aktualizacja 14:30

Nic tak nie droeje jak ywno. Najnowszy raport GUS wskazuje, e ceny jedzenia wzrosy w grudniu rednio o 5,8 proc. O 2,1 proc. wicej pacilimy te za mieszkanie. W hotelach i restauracjach ceny skoczyy w rok o 2,8 proc.

W zakresie rekreacji i kultury GUS odnotowuje podwyki o 1,7 proc., w zdrowiu o 1,8 proc. i edukacji o 1,9 proc.

Nie wszystko idzie jednak w gr. Tasze ni rok temu jest obuwie i odzie – rednio o 4,8 proc. W grudniu mniej pacio si te za paliwo. Przecitnie obniki wyniosy 1,3 proc. w skali roku.

Za wzrost wynagrodze zapacimy wysz inflacjGUS sprawi niewielk niespodziank. Nie potwierdziy si wstpne wyliczenia urzdnikw sprzed dwch tygodni, ktre mwiy o spadku oglnego poziomu inflacji z 2,5 do 2 proc. Przyhamowaa, ale nieco mniej – do 2,1 proc.

Mimo nieco gorszych statystyk z punktu widzenia konsumenta, najnowsze informacje daj nadziej na to, e uda si powstrzyma galopujce od duszego czasu ceny.

Wskanik inflacji przyjmuje systematycznie coraz wysze wartoci w zasadzie od 3 lat. W latach 2015-2016 mia nawet ujemne wartoci, co oznaczao deflacj, czyli spadek cen liczony rok do roku.

Inflacja w Polsce na przestrzeni ostatnich 3 lat

Wyjtkowo drogie wita

Trudno jednak mwi o zadowoleniu, szczeglnie konsumentw, gdy okazuje si, e przez ostatnie 17 lat w grudniu ceny nie byy rwnie wysoko.

Przyjmujc, e w grudniu 2000 roku typowy koszyk dbr i usug kupowanych przez przecitnego Kowalskiego mia warto 1 000 z, w grudniu 2013 roku teoretycznie ten sam zestaw kosztowa 1 518,91 z. Wynika to z przeliczenia tysica zotych przez roczne stopy inflacji, jakie byy notowane w grudniu kadego kolejnego roku.

Kolejne dwa lata (2014-2015) przyniosy niewielk ulg przy witecznych zakupach. Ze wzgldu na panujc wtedy deflacj ceny malay o 1 i 0,5 proc. W 2016 roku znowu wrcia inflacja, ale nie bya na tyle dua, eby przebi rekord z 2013 roku. Stao si to dopiero teraz.

Z bazowego tysica zotych w 2000 roku zrobio si teraz prawie 1 538 z. Uoglniajc, mona powiedzie, e przez te 17 lat redni poziom cen w Polsce wzrs o blisko 54 proc. wita w 2017 roku byy wic o okoo 1,3 proc. drosze od rekordowego 2013 roku.

Tak zmieniaa si warto koszyka dbr i usug w grudniu w kolejnych lat (wg. inflacji)

rdo: obliczenia wasne na podstawie danych GUS

* – przyjto jako baz do wylicze 2000 rok, bo tylko do tej daty sigaj zbiorcze zestawienia GUS nt. inflacji

Rok masa i jaj

Najnowsze statystyki GUS pokazuj szczegowo jak zmieniy si ceny w caym 2017 roku. Najwiksze wahania byy oczywicie w zakresie ywnoci, ktra rednio podroaa o 4,6 proc. wobec wzrostu rzdu 1 proc. w 2016.

Najbardziej podroao maso (o 31 proc.). Wicej ni w 2016 roku konsumenci pacili te za owoce (o 8 proc.) oraz produkty z grupy „mleko, sery i jaja” (przecitnie o 5,9 proc., w tym jaja – o 12,9 proc., jogurty, mietan, napoje i desery mleczne – o 5,9 proc., sery i twarogi – o 5 proc. oraz mleko – o 2,9 proc).

Wzrosy ceny cukru (o 5,5 proc.) oraz misa (przecitnie o 4,8 proc., w tym misa wieprzowego – o 8,6 proc., wdlin – o 4,5 proc., misa woowego – o 2,9 proc., misa drobiowego – o 2,1 proc. oraz misa cielcego – o 1,9 proc.).

Drosze byy rwnie ryby i owoce morza (o 3,4 proc.), warzywa i tuszcze rolinne (po 2,9 proc.) oraz pieczywo (o 2,7 proc.). Wicej ni w 2016 roku pacono take za makarony i produkty makaronowe (o 2, proc.), czekolad (o 1,8 proc.) oraz ry (1,7 proc.).

Ceny mki pozostay na poziomie notowanym w 2016 roku. W 2017 konsumenci wicej pacili za napoje bezalkoholowe (o 1,1 proc., wobec spadku cen o 0,2 proc. poprzednio), w tym za kakao i czekolady w proszku (o 3 proc.), kaw (o 2,8 proc.), herbat (o 2,6 proc.), soki owocowe i warzywne (o 0,8 proc.) oraz wody mineralne lub rdlane (o 0,4 proc.).

W 2017 roku wyroby tytoniowe podroay o 2,8 proc., a napoje alkoholowe o 0,2 proc.

Inflacja spada. Presja na wzrost cen pozostaje wysoka

Wskanik Przyszej Inflacji (WPI) – prognozujcy z kilkumiesicznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarw i usug konsumpcyjnych – w styczniu nie zmieni swej wartoci – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkrelaj, e pomimo wyhamowania wzrostu cen w grudniu, presja inflacyjna w gospodarce nie zmniejsza si.

Analitycy podkrelaj, e obawy przed rosnc inflacj nasilay si wrd przedstawicieli gospodarstw domowych od lipca ubiegego roku, a od jesieni 2017 wyranie przybray na sile.

„Obecnie przewaga tych, ktrzy planuj podnie ceny na produkowane towary nad tymi, ktrzy planuj je obnia wynosi 7 punktw procentowych. Znacznie czciej podwyki planuj przedsibiorstwa due, zatrudniajce powyej 250 pracownikw oraz rednie – zatrudniajce do 50 pracownikw, nieco mniejsz skonno do podwyek wykazuj przedstawiciele maych firm. W ujciu branowym – wzrost cen planowany jest gwnie w przemyle papierniczym, chemicznym i metalurgicznym” – czytamy w raporcie BIEC.

Analitycy oceniaj, e do przyspieszenia wzrostu cen moe przyczyni si droejca ropa naftowa, ktrej cena systematycznie ronie od drugiej poowy 2017 roku, jak rwnie rosnce koszty zwizane z eksploatacj maszyn i urzdze.

Polub money.pl na Facebook:

inflacja, ceny, ywno, wita, dane gus, grudzie 2017
Money.pl
Komisja obawia siFot. Robert Stachnik/REPORTER

Komisja obawia si, e pomoc zaszkodziaby stoczniom w UE, ktre nie kwalifikuj si do wsparcia w ramach polskiego systemu podatkowego

W poniedziaek Komisja Europejska wszcza dochodzenie zwizane z systemem opodatkowania stoczni w Polsce. Bruksela obawia si, e system opodatkowania dawaby niektrym stoczniom selektywn przewag nad konkurentami.

Wtpliwoci KE budz preferencyjne stawki opodatkowania stoczni. Zgodnie z ustaw z wrzenia 2016 roku dziaajce w Polsce stocznie mog paci zryczatowany podatek. Wynosi on zaledwie 1 proc. do sprzeday pochodzcej z budowy i przebudowy statkw. Dziki temu zwolnione s z powszechnie obowizujcego podatku dochodowego od osb prawnych (19 proc.) lub fizycznych (18, 32 lub 19 proc. – w przypadku przedsibiorcw).

Poza tym obowizek zapaty zryczatowanego, 1-procentowego podatku jest w przypadku stoczni wstrzymany do czasu ukoczenia przebudowy lub budowy statku.

Zobacz te:Brana transportowa obawia si nowych unijnych regulacji– Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o wasnym systemie podatkowym. Jednak zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Komisja musi zweryfikowa, czy system podatkowy jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy pastwa oraz czy nie przyznaje on selektywnej korzyci niektrym przedsibiorstwom wzgldem innych – czytamy w pimie przedstawicielstwa KE w Warszawie.

Na tym etapie KE ma obawy, e proponowany zryczatowany podatek od sprzeday stanowi tzw. pomoc operacyjn, ktra wykorzystuje fundusze publiczne, by zwolni stocznie z kosztw, ktre w przeciwnym razie musiayby ponie w ramach swojej biecej dziaalnoci.

– Oglnie rzecz biorc, pomoc operacyjna nie jest dopuszczalna zgodnie z unijnymi zasadami pomocy pastwa, poniewa zakca zasady uczciwej konkurencji opartej na osigniciach i nie pozwala na osignicie celw lecych we wsplnym interesie Unii. W przedmiotowym przypadku Komisja obawia si, e pomoc zaszkodziaby stoczniom w UE, ktre nie kwalifikuj si do wsparcia w ramach polskiego systemu podatkowego. Ponadto pomoc nie wydaje si konieczna, biorc pod uwag, e istniej w Polsce stocznie, ktre s w stanie konkurowa na rynku na podstawie wasnych osigni – czytamy.

Nie oznacza to jednak, jak tumaczy KE, e Polska nie moe interweniowa w sprawie przemysu stoczniowego na swoim terytorium.

– Niektre kategorie pomocy, takie jak pomoc na dziaalno badawcz, rozwojow i innowacyjn lub pomoc regionalna, s dozwolone na podstawie unijnych zasad pomocy pastwa. Uznaje si, e te rodzaje pomocy s skuteczniejsze i w mniejszym stopniu zakcaj konkurencj ni pomoc operacyjna – gosi stanowisko KE.

Komisja przystpi teraz do dalszego badania, aby ustaleni, czy jej wstpne zastrzeenia zostan potwierdzone.

– Wszczcie szczegowego dochodzenia daje zainteresowanym stronom trzecim moliwo przedstawienia swoich uwag. Wynik dochodzenia nie jest jednak przesdzony – zastrzega KE.

Bruksela zatwierdzia te pomoc inwestycyjn dla maych i rednich firm (MSP) z sektora stoczniowego. Dziki niemu wsparcie dostan firmy z wojewdztw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Budet wynosi ok. 18 mln euro (ok. 77 mln z). Pienidze trafi do firm w formie dotacji, dopat do oprocentowania i gwarancji.

– Komisja stwierdzia, e pomoc bdzie wspiera nowe inwestycje majce na celu modernizacj sektora, ktry ju od lat jest bardzo wany dla lokalnej gospodarki. Komisja ustalia rwnie, e pomoc zostaa ograniczona do niezbdnego minimum. Uznaa ona zatem, e pozytywne skutki projektu dla rozwoju regionalnego wyranie przewyszaj zakcenia konkurencji spowodowane przez pomoc pastwa – tumaczy KE.

Fot. EAST NEWS

Ju od poowy stycznia br. przedsibiorcy otrzymaj dwa pakiety: MP STANDARD oraz MP PREMIUM z indywidualnie dobranymi usugami, ktrych potrzebuj i, ktre wspieraj rozwj ich biznesu w kraju i za granic.

W Banku Pekao S.A. w zwizku z powstaniem nowego Pionu Maych i rednich Przedsibiorstw, zostanie zmieniona, czyli uproszczona i zindywidualizowana oferta dla firm. Teraz klienci bd mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usugami dobranymi pod konkretn dziaalno biznesow. Natomiast firmom, ktre nie potrzebuj adnych dodatkowych usug, bank zaoferuje moliwo zaoenia samego rachunku biecego.

– Firmy z segmentu MP – rozliczajce si w ramach penej rachunkowoci o przychodach okoo 5 mln z wymagaj zupenie innego traktowania ni mikroprzedsibiorstwa. Chcemy indywidualnie analizowa potrzeby i wymagania konkretnej firmy, zarwno jeli chodzi o proponowane produkty i usugi, jak i warunki cenowe – powiedzia Tomasz Styczyski, Wiceprezes Zarzdu odpowiedzialny za Pion Maych i rednich Przedsibiorstw w Banku Pekao S.A.

Nowa oferta MP Banku Pekao S.A. to przede wszystkim dwie oferty: MP STANDARD oraz MP PREMIUM. Zawieraj one podstawow obsug transakcyjn, w tym rachunek w zotych wraz z rachunkami w walutach, bankowo elektroniczn wraz moduami do wymiany walutowej oraz moduem depozytowym, bankowo mobiln czy kart kredytow. Pozostae usugi tj.: cash management, leasing, factoring czy produkty wsparcia handlu zagranicznego bd dodawane w zalenoci od potrzeb przedsibiorcy.

Przykadowo firmy eksportujce w ramach oferty dodatkowo otrzymaj rachunki walutowe, usug wymiany walut (modu dealingowy), usugi wspierajce handel zagraniczny (akredytyw, gwarancje).

Natomiast klientw, ktrzy wsppracuj na co dzie z szerok grup odbiorcw i kontrahentw, bank bdzie w stanie wesprze w transakcjach terminowego otrzymania zapaty za faktury, zwikszenia bezpieczestwa rozlicze finansowych pomidzy stronami czy te uatwi uzgodnienie patnoci od wielu klientw poprzez usug Pekao Collect, tak aby procesy wewntrz firmy mogy zosta zautomatyzowane. Zmieni si rwnie podejcie do udzielania kredytw i oceniania zdolnoci kredytowej. Kada maa i rednia firma bdzie traktowa indywidualnie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku duych firm i korporacji.

Oferta MP STANDARD powstaa z myl o firmach maych o obrotach rocznych nie przekraczajcych 5 milionw zotych i bdzie prowadzona wg standardowej oferty banku.

Natomiast oferta MP PREMIUM skierowana jest do firm o obrotach rocznych powyej 5 milionw zotych, ktre potrzebuj kompleksowej obsugi i, dla ktrych kwestia indywidualnego podejcia oraz negocjacji cen jest kluczowa.

– Szczeglnie w przypadku oferty MP Premium skierowanej do wikszych firm z segmentu MP, nie chcemy narzuca gotowego zestawu produktw i usug, bo kady biznes jest inny i potrzebuje innych rozwiza. To klient wraz z dedykowanym doradc ustali jakie produkty i usugi znajd si w jego ofercie i ile za to bdzie paci – mwi Jolanta Ciskowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktw MP w Banku Pekao S.A.

W Banku Pekao S.A. mali i redni przedsibiorcy bd obsugiwani przez dedykowanego doradc oraz specjalistw produktowych, znajcych zagadnienia zwizane z prowadzeniem i rozwojem maych i rednich firm.

Dotychczasowe Pakiety Mj Biznes pozostan jedynie dla mikroprzedsibiorstw rozliczajcych si na zasadach uproszczonej rachunkowoci. Natomiast mae i rednie przedsibiorstwa bd mogy korzysta z nowych produktw.

Polub money.pl na Facebook:

pekao, msp
Bank Millenium ostro odpowiada na karFot. Bank Millennium / materiay prasowe

Bank Millenium ostro odpowiada na kar prezeasa UOKiK

Gigantyczna kara naoona na Bank Millenium zostanie zaskarona do sdu. Co wicej, w przesanym money.pl owiadczeniu bank podwaa prawo prezesa UOKiK do jednej z podjtych w sprawie decyzji.

Ponad 20 mln z, ktre ma zapaci Bank Millenium, jest pokosiem kontroli przeprowadzonej przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw w zwizku z sygnaami otrzymywanymi od zaduonych we frankach szwajcarskich. Poza kar finansow prezes urzdu nakaza publikacj na stronie banku komunikatu ws. kary.

Zobacz te, co w sprawie frankowiczw deklarowa we wrzeniu 2017 r. prezes ZBP:

I chocia bank zastosowa si do postanowienia, to ju zapowiedzia odwoanie do Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. W owiadczono przesanym money.pl podwaono rwnie prawo prezesa UOKiK do naoenia na bank obowizku publikacji stanowiska, z ktrego wynika, e jedynie jego interpretacja przepisw jest prawidowa.

Jak wskazano, prezes w swojej decyzji sam zauwaa, e przepisy powoduj „wtpliwoci i rozbienoci interpretacyjne”.

20 mln z kary za 78 przypadkw

Wtpliwoci wywouje take wysoko kary, jeli zostanie ona porwnana z liczb uznanych przez prezesa UOKiK za niezgodne z prawem, przypadkw informowania klientw niezgodnie z prawd. Chodzi bowiem o listy wysane do 78 klientw w latach 2015-2016. „Urzd stwierdzi zaniechanie tej praktyki w dniu 7 lutego 2016 r.” – czytamy w treci owiadczenia banku.

Bank Millenium podkreli take, e sdy zajmujce si sprawami podobnymi do tych zakwestionowanych przez prezesa, „samodzielnie dokonuj wykadni i stosowania prawa”. Nie s przy tym w adnym stopniu zwizane pogldami prezentowanymi przez prezesa Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw.

Klauzule abuzywne

Sprawa dotyczya tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowie umw,ktre s sprzeczne z obowizujcym prawem. Nawet, jeli znajdoway si w dokumentach, to nie wizay konsumentw, cho pozostae ich czci obowizyway. Bank Millenium, zdaniem UOKiK, nie tylko mia je stosowa, ale rwnie odpowiada niezgodnie z prawd na wnioski klientw, ktrzy prbowali je podwaa.

Bank mia nie tylko nie tylko stosowa klauzule abuzywne. Jak informowa prezes UOKiK, odpowiada klientom skarcym si na nie w sposb niezgodny z prawd

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2018 …

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienie_o_transakcji_JM_012018_MRB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO…

 

Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:- Jednostkowy…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 11 stycznia 2017 r. do siedziby Emitenta obustronnie podpisanej umowy, zawartej…

 
Jerzy Borucki, wspFot. PAP/Pawe Pawowski

Jerzy Borucki, wspwaciciel grupy Polmlek

– Przez cay rok mamy „rok polski”. Premier si zagalopowa – Jerzy Borucki, wspwaciciel grupy Polmlek, jeden z najbogatszych Polakw, odpowiada na pitkowe sowa premiera. Mateusz Morawiecki stwierdzi, e zagraniczne sieci handlowe minimum raz w miesicu powinny organizowa tydzie polski.

Sebastian Ogrek, money.pl: Trzeba przekonywa Polakw do kupowania produktw znad Wisy?

Jerzy Borucki, Polmlek: Polski konsument jest ju dojrzay. Coraz czciej wie, co kupuje i dlaczego. Nie rozumiem wic, po co pan premier zachca sieci do takich dziaa. Moim zdaniem nie potrzebujemy adnych tygodni tematycznych, bo mamy przez cay rok „rok polski”. Premier si zagalopowa twierdzc, e tak nie jest.

Czytaj take: „Patriotyzm Polski dotyczy rwnie polskich produktw”. Premier apeluje do zagranicznych sieci

Nie oszukujmy si, e to by przypadek. Premier ma sztab ludzi i nie mwi nic bez powodu. Po co wic takie sowa? Jaki by ich cel?

Im duej yj, tym bardziej nie rozumiem polityki. Nie wiem, jaki to miao cel. Podam panu przykad: sieci handlowe organizuj tydzie grecki, w ramach ktrego sprzedaj jogurt grecki. I kto go produkuje? Oczywicie, e my i to z polskiego mleka. On wyjeda z moich zakadw.

Ale za granic on ju nie ma metki „Made in Poland”. Cz sieci to ukrywa.

A skd! Dostarczam produkty na przykad do Lidla czy innych zagranicznych sieci do kilkudziesiciu krajw w Europie. Ten jogurt grecki najczciej ma informacj w jakim zakadzie powsta i wskazanie, e jest polskim produktem. Nikt tego nie ukrywa.

Czytaj take: Prezes Lidla zaprasza Morawieckiego na zakupy. „Z wielk przyjemnoci opowiem o sukcesach, na ktre pracuje ponad 15 tys. Polakw”

Moe premier chcia podkreli, e sieci handlowe dziaajce w Polsce, ale kapitaowo pochodzce z innych krajw, dyskryminuj naszych producentw?

Jak mamy dzi wspln Europ, to ju nie ma takiego znaczenia. Naprawd. S oczywicie gospodarki, w ktrych tego typu tendencje s silniejsze, ale nawet w Niemczech nie ma ju tylko niemieckich aut.

Ronie eksport ywnoci z Polski. Zobacz wideo:

Poudnie Europy ma deficyt mleka. Oni musz je skd cign, wic my si tu wietnie uzupeniamy. Prosz mi wierzy, e to idzie w coraz lepsz stron.

De facto sowa premiera to bya krytyka zagranicznych sieci handlowych. Tego, e handel opanoway Biedronka, Lidl, Tesco czy Carrefour. Chyba kady wolaby, ebymy mieli te polskie sklepy.

Niby tak, ale z mojego punktu widzenia, to znacznie trudniej byoby eksportowa nasze produkty do innych krajw, gdyby nie te zagraniczne sieci. Na przykad w Lidlu od lat wsppracujemy z Polakami pracujcymi w oddziale pod Poznaniem. Oni rozumiej nas, my rozumiemy ich. Jest wic duo atwiej.

Trudno byoby mi odezwa si do centrali jakiejkolwiek sieci w Rumunii czy we Francji, bo nie byoby relacji. Nie ufalibymy sobie. A tak jest wsppraca w naszym kraju, ktr udaje si przenosi do innych.

Nie no, ale tu to ju pan przesadza. Mwi pan, jakby te sieci byy jakie wite i wspaniae.

No wite to nie s, bo to jest biznes. Oczywicie, e tarcia si zdarzaj. S spory. Chodzi jednak o relacje i kontakty, ktre zdobywamy w naszym kraju.

To takie wypowiedzi jak premiera Morawieckiego chyba jednak przeszkadzaj wam w prowadzeniu biznesu?

Na szczcie polityka ma umiarkowane znaczenie. To nie s ju te czasy co kiedy. Dzi w relacjach biznesowych patrzy si na jako produktu i jego cen, a nie na to co powiedzia ten prezydent czy tamten premier.

Mimo wszystko jednak lepiej, eby rzdy wspieray firmy. To zamiast sw wbijajcych klin pomidzy producentw a sieci handlowe, to czego by pan od premiera Morawieckiego potrzebowa?

Oczywicie chciabym, eby wspiera polskie produkty, ale w Europie a nie na naszym podwrku. Tutaj my sobie zawsze dobrze radzimy. O to nikt nie musi si martwi. Mamy inny problem – spor nadprodukcj mleka w Polsce. My musimy je gdzie sprzeda. I tu liczybym na pomoc.

A ten rzd pomaga?

Oj, pan premier krtko piastuje swoj funkcj.

Wczeniej by jednak wicepremierem, ministrem rozwoju i finansw.

Nie powiem, e nie prbuje. Natomiast moim zdaniem tych wszystkich ministerstw, agend, instytucji jest za duo. Dajemy pienidze te na fundusz promocji mleka, ale to wszystko jest zbyt rozdrobnione. Wolabym, eby rzd scali wszystko w jeden organ, ktry zajby si tym kompleksowo.

Polub money.pl na Facebook:

Polska, ywno, polmlek, mateusz morawiecki, jerzy borucki
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.