Graficy komputerowi i wynalazcy wciąż będą korzystali z niższego PIT. Fiskus chce naprawić prawny bubel – informuje poniedziałkowa „Rzeczpospolita”. Przepisy podatkowe dotyczące twórców zostaną poprawione,…

 

Większość firm inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) zarządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu to podmioty z polskim kapitałem – informuje „Nasz Dziennik”. Jak podaje „ND”, ARP zarządza…

 
CofniFot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Cofnicie kary byo z decyzj – pisze jeden z czonkw KRRiT

Prof. Janusz Kawecki, czonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, odci si od decyzji rady, aby cofn naoon kar na TVN.

„Od 11 stycznia 2018 roku dziennikarze i wiele innych osb pytaj o mj stosunek do decyzji przewodniczcego KRRiT z 10 stycznia br. (dalej: decyzja ze stycznia), ktr uchyli on swoj wczeniejsz decyzj z 11 grudnia 2017 r. (dalej: decyzja z grudnia) o naoeniu kary finansowej na spk TVN za naruszenie obowizkw nadawcy opisanych w art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji” – zaczyna swoje owiadczenie prof. Kawecki.

I dalej stwierdza: „Chcc umoliwi wszystkim pytajcym uzyskanie wiarygodnej odpowiedzi przedstawiam niniejsze „Owiadczenie”. Nie identyfikuj si z decyzj ze stycznia uchylajc wczeniejsz decyzj z grudnia o naoeniu na spk TVN kary finansowej. Wrcz uwaam decyzj ze stycznia za z”.

Kawecki: To bya przemylana decyzja

Wrd powodw swojej decyzji prof. Kawecki wymienia m. in. fakt, e uchwaa KRRiTV, ktra nakadaa kar na nadawc zostaa podjta po „prawie rocznej (…) analizie”. Wytyka take TVN-owi, e ich przedstawiciele byli zainteresowani tylko anulowaniem kary, a nie negocjacjami.

„Na podstawie przegldu decyzji przewodniczcych Krajowej Rady dotyczcych finansowego karania nadawcw i wydanych w caym okresie 25 lat dziaalnoci KRRiT mona wskaza zaledwie kilka pniejszych zmian tych decyzji. Wszystkie te zmiany byy efektem tzw. ugody z nadawcami i dotyczyy zmniejszenia wysokoci kary finansowej. Ugody byy podejmowane zarwno w okresie poprzedzajcym wystpienie nadawcy do sdu (w ramach odwoania) jak i w czasie trwania procesw. Nie byo dotychczas sytuacji, w ktrej wydajcy decyzj o ukaraniu na podstawie art. 53 ust. 1 potem – w ramach ugody – uchyla tak decyzj” – stwierdza.

Czowiek Radia Maryja

Prof. Janusz Kawecki zasiada w KRRiT od 2016 r. Doskonale zna si z szefem Radia Maryja, o. Tadeuszem Rydzykiem. By szefem zespou wspierania Radia Maryja oraz czonkiem rady programowej Wyszej Kultury Spoecznej i Medialne w Toruniu. W Radiu Maryja i TV Trwam mia swoje programy.

Opata na TVP z rachunkiem za prd?Kar na TVN w wysokoci 1,48 mln KRRiTV naoya na TVN w grudniu ubiegego roku. W jej ocenie stacja naruszya ustaw o radiofonii i telewizji poprzez propagowanie dziaa sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagraajcym bezpieczestwu. W poowie grudnia Rada opublikowaa uzasadnienie do tej decyzji.

W bardzo dugim wywodzie mona byo przeczyta m.in, e to propagowanie polegao „na zachcaniu widzw do udziau w zgromadzeniu przed budynkiem Sejmu RP, nieinformowaniu widzw o rozwizaniu przez Policj zgromadzenia przed Sejmem RP, jednostronnym prezentowaniu wydarze poprzez dobr zapraszanych do studia komentatorw i goci, faszywym przedstawianiu wydarze sprzed gmachu Sejmu RP poprzez manipulowanie obrazem i brak niezwocznego sprostowania informacji nieprawdziwych”.

Swoj grudniow decyzj rada, po fali krytyki z Polski i zza granicy, uchylia pi dni temu. Jednoczenie jej przewodniczcy, Witold Koodziejski, zapowiedzia utworzenie Okrgego Stou Medialnego przy KRRiT. Ma on zmierzy si z problemem brutalizacji ycia publicznego.

Pene owiadczenie prof. Janusza Kaweckiego

Od 11 stycznia 2018 roku dziennikarze i wiele innych osb pytaj o mj stosunek do decyzji przewodniczcego KRRiT z 10 stycznia br. (dalej: decyzja ze stycznia), ktr uchyli on swoj wczeniejsz decyzj z 11 grudnia 2017 r. (dalej: decyzja z grudnia) o naoeniu kary finansowej na spk TVN za naruszenie obowizkw nadawcy opisanych w art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

Chcc umoliwi wszystkim pytajcym uzyskanie wiarygodnej odpowiedzi przedstawiam niniejsze „Owiadczenie”.

Nie identyfikuj si z decyzj ze stycznia uchylajc wczeniejsz decyzj z grudnia o naoeniu na spk TVN kary finansowej. Wrcz uwaam decyzj ze stycznia za z.

Takie stanowisko przedstawiam po uwzgldnieniu nastpujcych argumentw:

– uchwaa Krajowej Rady z 7 grudnia 2017 roku zostaa przyjta po prawie rocznej, prowadzonej przez czonkw Krajowej Rady, analizie relacjonowania przez nadawc wydarze objtych ocen i przy znanej czonkom Krajowej Rady treci projektu decyzji z grudnia wraz z jej obszernym, liczcym ponad 20 stron, uzasadnieniem;

– decyzja z grudnia zawiera uzasadnienie naruszenia przez nadawc art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji i dlatego wydana zostaa zgodnie z art. 53 ust. 1, ktry to przepis – w opisanej sytuacji – nakada na przewodniczcego obowizek wydania decyzji z naoeniem na nadawc kary finansowej;

– opublikowanie w dniu 11 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Krajowej Rady jedynie uchway z 7 grudnia tego roku, a uzasadnienia decyzji z grudnia dopiero na trzeci dzie i to po wielu interwencjach czonkw Krajowej Rady wywoao, moim zdaniem, reakcj medialnego a nawet politycznego sprzeciwu w kraju i za granic w odniesieniu do dziaa KRRiT w sprawie ukarania nadawcy;

– uruchomienie w dniu 2 stycznia 2018 roku przez przewodniczcego Krajowej Rady procedury uchylenia lub zmiany decyzji z grudnia na podstawie art. 155 kpa wymagao jednoczesnego spenienia czterech przesanek, z ktrych dwie – moim zdaniem – nie byy spenione: decyzja z grudnia nie bya bowiem ostateczn (podana w niej bya moliwo odwoania si nadawcy do sdu w cigu miesica) a w ustawie o radiofonii i telewizji wystpuj przepisy, ktre s przeciwwskazaniem do uchylenia decyzji z grudnia (por. art. 53 ust. 1, ktry – w przypadku naruszenia art. 18 ust. 1 i ust. 3 – zobowizuje przewodniczcego do wydania decyzji o ukaraniu nadawcy kar finansow i okrela jej maksymaln wysoko, obligatoryjne jest wic ukaranie nadawcy);

– jedyne, w ramach prowadzonej procedury wynikajcej z art. 155 kpa „spotkanie merytoryczne z ekspertami strony”, o ktrym zostali powiadomieni czonkowie Krajowej Rady odbyo si 3 stycznia 2018 roku;

– przebieg spotkania by nagrywany a wypowiedzi w wikszoci dotyczyy ucile interpretacyjnych ujtych w uzasadnieniu decyzji z grudnia;

– w kocowej czci „spotkania” przedstawiciele nadawcy stwierdzili, e nadawc interesuje jedynie uchylenie decyzji z grudnia, w przeciwnym razie bd t decyzj zwalcza wszelkimi moliwymi rodkami prawnymi w kraju i zagranic;

– po „spotkaniu merytorycznym z ekspertami strony” skierowaem do przewodniczcego list z zestawieniem moich krytycznych, wymienionych wyej uwag dotyczcych stosowania i przebiegu procedury wynikajcej z art. 155 kpa;

– przewodniczcy Krajowej Rady wyda 10 stycznia 2018 r. decyzj uchylajc w caoci jego wczeniejsz decyzj z grudnia o ukaraniu nadawcy kar finansow;

– w uzasadnieniu decyzji ze stycznia liczcej 4 strony nie ma jakichkolwiek stwierdze, odnoszcych si do wykazanego w decyzji z grudnia (na ponad 20 stronach) naruszenia przez nadawc art. 18 ust. 1 i ust. 3.ustawy o radiofonii i telewizji; tym samym brak jest w uzasadnieniu decyzji ze stycznia argumentw umoliwiajcych wzruszenie zarzutu naruszenia przez nadawc postanowie zapisanych w art. 18 ust. 1 i ust. 3 bdcych podstaw wydania decyzji z grudnia;

– w tej sytuacji wymaganie ukarania nadawcy przez przewodniczcego wynikajce z art. 53 ust. 1 byo nadal obowizujce.

Na podstawie przegldu decyzji przewodniczcych Krajowej Rady dotyczcych finansowego karania nadawcw i wydanych w caym okresie 25 lat dziaalnoci KRRiT mona wskaza zaledwie kilka pniejszych zmian tych decyzji. Wszystkie te zmiany byy efektem tzw. ugody z nadawcami i dotyczyy zmniejszenia wysokoci kary finansowej. Ugody byy podejmowane zarwno w okresie poprzedzajcym wystpienie nadawcy do sdu (w ramach odwoania) jak i w czasie trwania procesw. Nie byo dotychczas sytuacji, w ktrej wydajcy decyzj o ukaraniu na podstawie art. 53 ust. 1 potem – w ramach ugody – uchyla tak decyzj.

Na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 11 stycznia 2018 roku zapowiedziaem, i opublikuj swoje „Owiadczenie” w tej sprawie, gdy jak si okazuje nie jest moliwa inna forma sprzeciwu czonkw Krajowej Rady w odniesieniu do podjtej przez przewodniczcego decyzji ze stycznia. Wobec medialnych relacji o uchyleniu kary naoonej na nadawc czsto wicych to z ca Krajow Rad, nie identyfikujc si zarwno z decyzj przewodniczcego ze stycznia jak i trybem doprowadzenia do niej, wyraam swoje odmienne zdanie przedstawiajc niniejsze „Owiadczenie”.


Prof. Janusz Kawecki

czonek KRRiT

Krakw-Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 roku

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Premier Mateusz Morawiecki powoa nowego podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Zosta nim Piotr Müller.

Nowy wiceminister bdzie odpowiada m.in. za legislacyjne prace resortu, sprawy studenckie oraz dziaalno informacyjno-promocyjn ministerstwa.

Premier @MorawieckiM na wniosek wicepremiera @Jaroslaw_Gowin powoa dzi nowego wiceministra @NAUKA_GOV_PL@PiotrMuller . pic.twitter.com/5dYR2ELTfV

— Ministerstwo Nauki (@NAUKA_GOV_PL) 15 stycznia 2018

Wiceminister Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa w ramach Kolegium Midzyobszarowych Indywidualnych Studiw Humanistyczny i Spoecznych UW. W trakcie studiw sprawowa dwuletni kadencj jako Przewodniczcy Zarzdu Samorzdu Studentw Uniwersytetu Warszawskiego. Nastpnie zosta wybrany przez przedstawicieli samorzdw studenckich polskich uczelni na Przewodniczcego Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji bdcej ustawowym reprezentantem ogu studentw kraju.

Byy ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz czonek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 czonek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiada m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansw. W latach 2012-2016 czonek Zarzdu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszoci rwnie m.in.: czonek Rady Fundacji na Rzecz Jakoci Ksztacenia, czonek Komisji do Spraw Poyczek i Kredytw Studenckich, Czonek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, czonek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrw Jarosawa Gowina, nastpnie dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. W lutym 2017 powoany w skad zespou legislacyjnego przygotowujcego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym i nauce.

Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyszego, ktre odpowiada m.in. za realizacj zada zwizanych ze wspprac z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i ksztatowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a take dziaa z zakresu komunikacji zewntrznej i wewntrznej ministerstwa.

W przeszoci stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrw, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesawa A. Pagi.

Podsekretarz stanu Piotr Müller odpowiada bdzie za kwestie legislacyjno-prawne resortu nauki, sprawy studenckie oraz dziaalno informacyjno-promocyjn ministerstwa.

Zgodnie z przepisami, trzynastka musi trafiFot. DAREK REDOS/REPORTER/EAST NEWS

Zgodnie z przepisami, trzynastka musi trafi na ich konta do koca marca.

Mimo e ubiegy rok mia by ostatnim, w ktrym tzw. „trzynastka” moga by wypacana urzdnikom, to przywileje jednak ocalej. Jak dowiedzia si money.pl, prace nad ich likwidacj nie s prowadzone. Do koca marca z budetu pastwa wypacone zostanie wic blisko 2,5 mld z.

Urzdnicy pastwowi opacani z budetu mog spa spokojnie. Ich przywilej zwizany z dodatkow nagrod roczn w postaci trzynastej pensji pozostaje w mocy. Nie byo to takie oczywiste jeszcze nieco ponad rok temu.

Jak pisalimy w money.pl, „trzynastka” 2017 miaa by ostatni. Miao mie to zwizek z pracami rozpocztymi przez Kancelari Premiera nad tzw. kodeksem urzdniczym.

To jego nowelizacja, wedug informacji uzyskanych przez „Dziennik Gazet Prawn”, miaa zrwna zasady zatrudniania urzdnikw rzdowych i samorzdowych, a take likwidowa niektre przywileje pracownikw budetowych, w tym wanie nagrody roczne.

Zapytalimy wic Kancelari Prezesa Rady Ministrw, o dalsze losy urzdniczych „trzynastek” oraz o to, czy i dlaczego prace nad takim rozwizaniem zostay zarzucone? Na to ostanie pytanie nie dostalimy odpowiedzi. Dowiedzielimy si za to, e urzdnicze „trzynastki” s bezpieczne.

„Obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrw nie s prowadzone adne prace zwizane z likwidacj czy zmian przepisw dotyczcych prawa czonkw korpusu suby cywilnej do dodatkowego wynagrodzenia rocznego” – poinformowao money.pl Centrum Informacyjne Rzdu.

Jak potwierdzio CIR, tzw. „trzynastki” bd wic w tym roku wypacane zgodnie z obowizujcymi przepisami.

2,5 mld z z budetu

Ile nas kosztuj dodatkowe pensje dla rzeszy urzdnikw? Okazuje si, e cakiem sporo.

Jak poinformowao money.pl Ministerstwo Finansw, zgodnie z projektem ustawy budetowej na rok 2018, kwota zaplanowana na wypat „trzynastek” dla pracownikw, objtych ustaw o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw, wynosi dokadnie 2 410 038 tys. z.

Zgodnie z przepisami, premia ta na ich konta musi trafi do koca marca. Cz z blisko 2,5 mld z zostanie przelana jeszcze w styczniu. W penym wymiarze trzynastka zostanie wypacona pracownikom budetowym, ktrzy przepracowali okrgy kalendarzowy rok.

Zobacz take: Dwa kodeksy pracy?Ci pracownicy, ktrzy mieli krtszy sta pracy (ale co najmniej 6-miesiczny) nie zostaj pokrzywdzeni, rwnie dostan dodatkow pensj – tyle e w wysokoci proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Kto dostanie o t pensj wicej?

Jak pisalimy w money.pl lista zawodw, ktrym przysuguje to dodatkowe wynagrodzenie, jest cakiem pokana (o czym wicej moesz przeczyta tutaj).

Jak informuje art. 5 ustawy o ksztatowaniu wynagrodze, rozpoczynaj j osoby zajmujce kierownicze stanowiska pastwowe, czonkowie korpusu suby cywilnej, etatowi czonkowie samorzdowych kolegiw odwoawczych i kolegiw regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rzdowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzdniczy szereg szczliwych „trzynastkobiorcw” dopeniaj funkcjonariusze Suby Celno-Skarbowej, czonkowie suby zagranicznej niebdcy czonkami korpusu suby cywilnej, czonkowie Krajowej Izby Odwoawczej przy Prezesie Urzdu Zamwie Publicznych.

To jednak nie koniec uprzywilejowanych. Trzynastk dostaj te onierze zawodowi oraz funkcjonariusze. Ustawa gwarantuje dodatkow wypat rwnie nauczycielom zatrudnionym w szkoach i placwkach pastwowych.

Prcz nich na dodatkowe uposaenie mog liczy sdziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwoci lub innej jednostki organizacyjnej podlegej temu resortowi albo chocia przez niego nadzorowanej. O kim mowa? Prcz sdziw, na przykad o prokuratorach czy asesorach prokuratorskich.

Polub money.pl na Facebook:

urzdnicy, trzynastki, wypata trzynastek
Tylko piFot. wodi/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Tylko pi krajw NATO przeznacza na obronno 2 proc. swojego PKB

Tak deklaracj szef Ministerstw Obrony Narodowej zoy w Brukseli po wizycie w kwaterze gwnej Sojuszu Pnocnoatlantyckiego.

Mariusz Baszczak pojecha tam, aby spotka si z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz naczelnym dowdc si Sojuszu w Europie, amerykaskim generaem Curtisem Scaparrottim.

Rozmawiano m.in. o tym, e coraz wicej pastw czonkowskich NATO przeznacza 2 proc. PKB na wydatki na obronno. Teoretycznie obowizek ten wynika z traktatw. W praktyce bywa z tym rnie. Na razie sekretarz NATO ujawni, e osiem pastw zoyo deklaracj, e puap ten osignie, a pi ju si z niej wywizao.

Warszawa wyda wicej

Polska jest wrd tej pitki. Mona powiedzie, e Warszawa jest prymusem. Gorliwo w wydatkach na wojsko osigna ju taki poziom, e sami sobie narzucilimy jeszcze wiksze zobowizania. Od 2020 r. na zbrojenia bdziemy wydawa 2,2 proc. PKB a od 2030 r. – ju 2,5 proc. I o tym wanie przypomnia w Brukseli Baszczak.

Baszczak nowym szefem MON. „Cel jest ten sam – bezpieczestwo ojczyzny”

We wtorek 16 stycznia minister kontynuuje swj zagraniczny tour wizyt w Waszyngtonie. W stolicy USA spotka si z doradc ds. bezpieczestwa narodowego USA, gen. Herbertem Raymondem McMasterem.

O ogFot. TOMASZ HOLOD / Polska Press / EastNews

O ogoszeniu przetargu poinformowa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogosia przetarg na budow odcinka drogi ekspresowej S1 – obejcia Wgierskiej Grki. Cakowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld z.

„Jest to najtrudniejsze zadanie inwestycyjne realizowane na drodze ekspresowej S1. Rozpoczcie prac budowlanych zaplanowano na 2019 r., a ich zakoczenie na 2022 r. Na odcinek o dugoci 8,5 km bd skaday si dwa tunele budowane metod grnicz (o dugoci ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Biaoyski Gro). W ramach inwestycji powstan rwnie estakady nad dolinami potokw grskich i drogi dojazdowe. Z uwagi na grski charakter trasy bdzie ona przebiegaa w znaczcej czci na obiektach inynierskich. Odcinek ‚Obejcia Wgierskiej Grki’ poczy zrealizowane ju odcinki: ywiec – Przybdza z odcinkiem Milwka – Szare” – czytamy w komunikacie.

O ogoszeniu przetargu poinformowa minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania z ministrem transportu i budownictwa Republiki Sowackiej Arpdem Ersekiem.

#S1 w. #Przybdza – w. #Milwka tzw. #ObejcieWgierskiejGrki (dawne #S69) zostao skierowane przez @AMAdamczyk do realizacji. @GDDKiA wysaa informacje o wszczciu przetargu do Dziennika Urzdowego #UE to ostatni brakujcy fragment trasy #BielskoBiaa#ywiec#Zwardopic.twitter.com/8JETSHWOCu

— Jan Krynicki (@KrynickiJan) 15 stycznia 2018

– Obecnie jestemy wiadkami, jak pogranicze polsko-sowackie z obszaru trudno dostpnego w transporcie staje si coraz bardziej przyjazne. Jest to zoony proces, obliczony na wiele lat, ale efekty podejmowanych prac po obu stronach pogranicza s ju widoczne. Polska dziki rodkom unijnym jest teraz wielkim placem budowy – powiedzia Adamczyk.

Polskie autostrady nale do najdroszych w Europie. A id podwyki

Na spotkaniu w ywcu ministrowie Polski i Sowacji take podpisali Wsplne Owiadczenie w zakresie najwaniejszych inwestycji transportowych na polsko-sowackim pograniczu.

W podpisanym 15 stycznia 2018 r. memorandum potwierdzono po stronie polskiej: budow obejcia Wgierskiej Grki, realizacj szlaku Via Carpatia, modernizacj drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Scz – Piwniczna Zdrj – granica pastwa, popraw stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Katowice – Bielsko-Biaa – Zwardo – granica pastwa i budow nowej linii kolejowej Pode – Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna.

– Dokument oficjalnie potwierdza nasze dziaania dla infrastruktury na tym obszarze i ukierunkowuje realizowane priorytety w nadchodzcych latach. Efekty podjtych wsplnie dziaa pozwol na pene otwarcie pogranicza dla transportu, zlikwiduj wskie garda w nieodlegym czasie i jeszcze bardziej zbli do siebie oba pastwa i spoeczestwa, rwnie w wymiarze regionalnym – skomentowa Adamczyk.

Minister wyrazi nadziej, e wypracowane zostanie kompleksowe rozwizanie w sprawie jednolitych warunkw prawnych dla organizacji transgranicznych przewozw autobusowych o zasigu lokalnym, a take utworzone zostan nowe trasy kolejowe czce Polsk i Sowacj, w szczeglnoci przez przejcie graniczne Muszyna – Plave.

– W naszych relacjach jest to bardzo wane miejsce, poniewa po oddaniu do uytku nowej linii kolejowej na odcinku Pode – Tymbark – Piekieko bdzie ono obsugiwao przyszy towarowy korytarz bursztynowy, ktry pozwoli na skrcenie o poow dotychczasowego przejazdu z Krakowa czy Zakopanego – powiedzia te Adamczyk.

Polub money.pl na Facebook:

przetarg, gddkia, s1
ISB
Bruksela zapewne bFot. Parlament Europejski

Bruksela zapewne bdzie szuka kompromisu z Polsk – twierdz komentatorzy

Zdaniem brytyjskiego dziennika konflikt midzy Warszaw a Bruksel rozstrzygnie o przyszoci Europy. Polska znw gra gwn rol w historii – pisz.

Wedug brytyjskiego dziennika „Financial Times” nasz kraj, podobnie jak w czasach II wojny wiatowej czy rozpadu bloku wschodniego, znw odgrywa „decydujc rol” w historii Europy. Tym razem spr midzy Warszaw a Bruksel moe rozstrzygn o istnieniu Unii Europejskiej.

Angielska gazeta przypomina o sporze, ktry toczy si midzy Komisj Europejsk i polskim rzdem. W jego wyniku po raz pierwszy w historii uruchomiono artyku sidmy, ktry przewiduje sankcje za sprzeniewierzanie si unijnym wartociom, czyli „demokracji, rwnoci, rzdom prawa i przestrzeganiu praw czowieka”.

Jak y po Brexicie? Premier May ma plan

Dziennik zwraca uwag, e bdzie to sprawdzian siy, jak dysponuj populici nie tylko w Europie. Pirem Charlesa Kupchana, doradcy prezydenta Baracka Obamy do spraw Europejskich, przypomina, e w tej rozgrywce Europa jest osamotniona, a stawk jest los „Polski, Europy oraz Zachodu”.

Zgniy kompromis?

Zdaje si jednak, e „FT” nie ma nadziei, e bitwa ta bdzie cakowitym zwycistwem nad coraz bardziej autorytarnym reimem w Warszawie. Za bardziej prawdopodobny uznaje rozwizanie kompromisowe. Dlaczego? Bo cho pastwa UE, wobec tego, co si dzieje w Polsce, czuy, e musz jako zareagowa, to jednoczenie zdaj sobie spraw, e sytuacj z Polsk moe by dla niej spraw „lose, lose” (sytuacja, w ktrej kade rozwizanie rwna si przegranej). „Doprowadzi do tego mieszanka polityki z interesami strategicznymi” – przekonuje „FT”.

Niezabranie gosu w sprawie dziaa PiS byoby poywk dla oskare, e UE ignoruje zagroenie dla demokracji. Uruchomienie procedury, przewidzianej w artykule sidmym traktatu, dostarcza z kolei argumentw populistom, e oto biurokraci z Brukseli mieszaj si w wewntrzne sprawy pastw czonkowskich – pisz Anglicy. A Polska moe jeszcze dowodzi, e to nie fair, e tylko nasz rzd znalaz si pod prgierzem, skoro Wgrzy pod wodza Viktora Orbana poszli jeszcze dalej. Tyle tylko, e partia Orbana, czyli Fidesz, jest czonkiem jednej z dwch gwnych frakcji w Europarlamencie, czyli Europejskiej Partii Ludowej. „W rezultacie zyska potnych przyjaci w Niemczech” – pisze dziennik.

W dodatku w tle jest jeszcze kryzys w Hiszpanii zwizany z referendum niepodlegociowym w Katalonii. Milczenie w tej sprawie Brukseli moe uatwi PiS sprzedawanie narracji, e Unia stosuje podwjne standardy wobec swoich czonkw.

Ponadto dziennik zwraca uwag na rol Niemiec. Pojednanie z Polsk postrzega si tam jako wielkie osignicie i Berlin jest gotowy i daleko, aby utrzyma dobre relacje z Warszaw.

Warszawa wyciga do

Rwnie ostatnie ruchy w obozie wadzy w Polsce nie umkny uwadze komentatorowi gazety. Zwraca on uwag, e rzd Mateusza Morawieckiego jest pozbawiony ministrw, ktrych Bruksela postrzegaa jako najbardziej „szalonych” w gabinecie Beaty Szydo. Autor tekstu zastanawia si, czy moe jest to wanie pocztek ustalania kompromisu. „Warszawa zastanawia si teraz nad kosmetycznymi ustpstwami, w nadziei, e to udobrucha KE” – pisz Brytyjczycy.

Kompromisu, ktry Unia, przygnieciona przez reform strefy euro i Brexit, moe by gotowa przyj z ulg. Ale jeli Bruksela pozwoli na to, co robi Polska i Wgry, czyli naruszanie podstaw unijnych wartoci jak przestrzeganie prawa i demokracji, to problem i tak do niej wrci.

Polub money.pl na Facebook:

bruksela, artyku 7

– Minister finansów Teresa Czerwińska sama jest frankowiczem, ale z pewnością nam nie pomoże. Osobą decyzyjna w kwestii kredytów w obcej walucie jest premier Mateusz Morawiecki. Był prezesem banku, za jego kadencji zaczęło się udzielanie takich kredytów – mówi money.pl Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Frankowiczów ucieszył niski kurs szwajcarskiej waluty, ale wcale … Read more

 
RzFot. WP

Rzd Beaty Szydo przeznaczy na nagrody dla urzdnikw 200 mln z

Wiceministrowie w resorcie Krzysztofa Jurgiela mog by zadowoleni. Na ich konto wpyn bardzo wysokie nagrody. Wszystko, dziki hojnoci byej ju premier Beaty Szydo.

Sekretarze i podsekretarze stanu dostan po 51,4 tys z. Nagrodzeni to m.in. sekretarz stanu Jacek Babalski czy podsekretarz stanu Rafa Romanowski. Ogem na nagrody w Ministerstwie Rolnictwa przeznaczono niemal sze milionw zotych – informuje „Super Express”.

To kolejne informacje o wysokich nagrodach dla rzdzcych. Par dni temu, rwnie „Super Express”, ujawni, e wysokie nagrody otrzymali take trjka wiceministrw w Ministerstwie Cyfryzacji. Otrzymali oni rwnie po 51,4 tys. Ogem na nagrody resort Anny Streyskiej (byej ju minister) przeznaczy blisko 2 mln z.

200 mln na nagrody dla rzdu PiS

W grudniu zeszego roku gazeta podliczya take, ile nagrd w postaci premii i dodatkw dostali urzdnicy w rzdzie odchodzcej premier Beaty Szydo. Okazao si, e na ten cel przeznaczono 200 mln z. Ponne s nadzieje, e wraz z nowym premierem, Mateuszem Morawieckim, sytuacja ta moe ulec zmianie. By on bowiem najbardziej hojnym dla swoich podwadnych, ktrym rozda przez dwa lata 71 mln z.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.