Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienie_PLASMA_MBO_08.01.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO…

 
W urzFot. Tymon Markowski/Agencja Gazeta

W urzdach pracy pojawiy si zatory po zmianie przepisw o zatrudnianiu cudzoziemcw.

Urzdy pracy okazay si nieprzygotowane do wdroenia nowych zasad wydawania pozwole na prac cudzoziemcom. Nowe przepisy weszy w ycie 1 stycznia 2018 roku i wywoay powane zatory w poredniakach. Eksperci oceniaj, e kadego dnia rejestrowanych jest nawet 10-krotnie mniej owiadcze ni w 2017 roku.

Wedug firmy Personnel Service gwne trudnoci wynikaj z wyduenia procedury weryfikacji owiadcze, zwikszonej liczby zacznikw do wniosku i wymogu obecnoci cudzoziemca w Polsce do zarejestrowania dokumentu.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemcw zostay zapisane w ustawie, ktra zostaa uchwalona w lipcu zeszego roku. W cigu kilku miesicy urzdy pracy musiay przygotowa si do takich zmian jak opata za rejestracj owiadczenia czy nowa kategoria zezwolenia na prac sezonow.

– Te zmiany w teorii miay porzdkowa proces zatrudniania cudzoziemcw i pozwala na lepsz kontrol owiadcze i z pewnoci w duszym horyzoncie czasowym tak bdzie. Jednak w praktyce na razie mamy do czynienia z chaosem – ocenia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Wideo: twoje dziecko bdzie wykonywao zawd, ktry jeszcze nie istnieje

Jak wyjania, „proces uleg znacznemu wydueniu, formalnoci stay si bardziej uciliwe, przez co sporo owiadcze zoonych w pierwszych dniach roku nadal czeka na zatwierdzenie”. – Co istotne, wystarczy, e taki stan rzeczy utrzyma si przez dwa miesice, a spowoduje to due komplikacje – ostrzega Inglot.

Odpowiedzialno spoczywa teraz na urzdniku

Do tej pory to na pracodawcy spoczywaa odpowiedzialno za prawidowo danych wpisywanych w owiadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Urzdnik jedynie przyjmowa wniosek i sprawdza, czy okres, na jaki chce si zatrudni pracownika ze Wschodu, nie przekracza 180 dni.

Od 1 stycznia to urzdnicy ponosz odpowiedzialno za prawidowo danych wpisywanych w owiadczeniach, czego konsekwencj jest wyduenie procesu weryfikacji jednego dokumentu z kilku do kilkunastu minut.

Ze wstpnych szacunkw Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spoecznej wynika, e w 2017 roku zostao wydanych 1,8 mln owiadcze o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. To oznacza, e kadego dnia roboczego rejestrowano nawet 7 200 owiadcze w caej Polsce. W tym momencie wydawanych jest 10-ktornie mniej dokumentw tego typu dziennie.

W miejsce jednej strony owiadczenia dla urzdu pracy i jednej dla pracodawcy wprowadzono a osiem stron wymaganych dokumentw. Cudzoziemcy musz dysponowa gotowym owiadczeniem, potwierdzeniem zapaty 30 z za rejestracj owiadczenia (doczane pojedynczo do kadego kompletu) czy kserokopi paszportu z wszystkimi ostemplowanymi stronami.

W razie jakiego bdu w dokumentacji termin rejestracji owiadczenia wydua si do 30 dni. Co wicej, wszystkie te dokumenty bd musiay zosta wydrukowane, a nastpnie skadowane przez urzdy pracy.

7 dni w Polsce bez prawa podjcia pracy

Cudzoziemcy z szeciu krajw, ktrych dotyczy uproszczona procedura zatrudniania (Biaoru, Rosja, Ukraina, Modawia, Gruzja, Armenia), nie musieli do tej pory przebywa w Polsce, eby pracodawca mg zarejestrowa owiadczenie o zamiarze powierzenia im pracy. Teraz si to zmienio.

Osoba posiadajca paszport biometryczny lub wiz musi by na terenie Polski, eby owiadczenie o zamiarze jej zatrudnienia mona byo zarejestrowa. A to oznacza, e przez okoo 7 dni cudzoziemiec musi przebywa w Polsce bez moliwoci podjcia pracy.

– Z danych otrzymanych z wybranych urzdw pracy wynika rwnie, e problem pojawi si w momencie, gdy pracownik przebywajcy na Ukrainie bdzie chcia zmieni pracodawc. Do tej pory liczy si sam fakt posiadania owiadczenia – podkrela Krzysztof Inglot.

– Teraz osoba, ktra posiada dokument od jednego pracodawcy, nie moe z niego skorzysta i przyjecha do Polski pracowa dla kogo innego. W tym celu musi pojawi si w Polsce i zarejestrowa dokument u nowego pracodawcy. To kolejna administracyjna trudno – ocenia.

Dodatkowe koszty administracyjne dla pracodawcw

Teraz pracodawca musi poinformowa urzd pracy w cigu 7 dni o tym, e dana osoba nie podja pracy, mimo e zostao zarejestrowane owiadczenie, lub najpniej w dniu podjcia pracy o jej zatrudnieniu.

To dodatkowy krok administracyjny, ktry bdzie problemem zwaszcza dla duych pracodawcw, ktrzy np. zatrudniaj nawet kilkaset osb tygodniowo.

Krzysztof Inglot zwraca jednak uwag na porzdkujcy charakter tej zmiany. – W 2017 roku moglimy podawa tak naprawd tylko szacunki dotyczce liczby pracujcych u nas Ukraicw. Zdarzao si bowiem tak, e na jedn osob rejestrowano kilka owiadcze, kto mg te nie podj pracy w miejscu, w ktrym powinien – podkrela.

– Nowe przepisy powinny to zmieni. Poznamy nie tylko liczb przyjedajcych do nas pracownikw ze Wschodu, ale te brane, w jakich najchtniej podejmuj prac – wyjania prezes Personnel Service

Fot. Piotr Kamionka/Reporter

Szykuj si zmiany w transporcie zbiorowym. Nowela ustawy ma przyczyni si do zniknicia z mapy Polski tzw. biaych plam komunikacyjnych i przeciwdziaa powstawaniu monopoli na rynku. Krytycy przekonuj, e moe by niekorzystna dla wszystkich graczy na rynku, ale to mae firmy mog czu si najbardziej zagroone.

S wstpne zaoenia projektu zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, ktry dotar do dokumentu, ministerstwo infrastruktury chce, by przewozy pasaerskie mogy proponowa tylko firmy, ktre podpisz specjalne umowy z samorzdami.

Z kolei przewozy, wedug cigle obowizujcych zasad z potwierdzonym zgoszeniem, obejm tylko poczenia pomidzy wojewdztwami. Pozostae, czyli te na terenie gminy, powiatu i wojewdztwa, bd wymagay wspomnianej umowy.

Polacy wci chtnie podruj autokaramiNowela przewiduje te nowe obowizki dla samorzdw, ktre bd musiay w swoich planach transportowych uwzgldni pomylane na nowo pakiety linii komunikacyjnych. Maja si one skada z co najmniej jednej linii o duej liczbie pasaerw i co najmniej jednej linii z ma liczb podrnych.

Wszystko dlatego, e ustawodawcy chc, by firmy przewozowe nie mogy wybiera tylko rentownych tras. Wedug nowych zasad, jeeli bd nimi zainteresowane, bd musiay rwnie obsuy poczenia z maym oboeniem.

Dziki takiemu rozwizaniu maj znikn z mapy Polski tzw. biae plamy komunikacyjne. Nowe przepisy maj te przeciwdziaa powstawaniu monopoli na rynku. Tym naprawd duym przewonikom, ministerstwo proponuje ustawowe ograniczenia dotyczce wielkoci pakietw przewozowych.

Wedug informacji DGP grny limit dla takich przewonikw ma by wyznaczony na poziomie 80 tys. tzw. wozokilometrw miesicznie. Limit ma te dotyczy liczby zlece dla jednej firmy. Wedug tych nowych zasad samorzd bdzie mg zawrze umow z t sam firm na obsug zaledwie dwch trzecich wszystkich pakietw linii komunikacyjnych.

Jednak w wyjtkowych przypadkach limit nie bdzie wicy. Dotyczy to bdzie firm, ktre ju obsuguj co najmniej 80 proc. wszystkich przewozw na danym terenie. Firma taka nie powinna te mie na danym obszarze konkurencji z flot co najmniej 25 autobusw.

Nowy ksztat prawa w tym zakresie niepokoi Oglnopolskie Stowarzyszenie Przewonikw Osobowych. Organizacja obawia si eliminacji z rynku przewonikw, ktrzy s na nim obecni od lat. Z kolei te przepisy, ktre miay dopomc maym graczom, mog im niewiele da.

Przewonicy spodziewali si te, e nowa ustawa preferowa bdzie due przedsibiorstwa. – Dlatego wielu przewonikw, ktrzy dziaali jako jednoosobowe firmy, w ubiegym roku poczyo si w spki jawne. Z punktu widzenia projektowanych regulacji oznacza to jednak, e nie bd oni mogli wykaza si trzyletnim dowiadczeniem, mimo e dziaaj na lokalnym rynku np. od lat 15. Liczy si bowiem dowiadczenie nowego podmiotu – mwi dla DGP Dariusz Tarnawski z Oglnopolskiego Stowarzyszenia Przewonikw Osobowych.

Z nowych rozwiza nie do koca zadowolony jest te Zwizek Powiatw Polskich. Organizacja wprawdzie popiera pomys systemu zgodnie, z ktrym dochody z linii rentownych pokryj straty z linii nierentownych. Rzecz jednak w tym, e takie obowizkowe pakietowanie tego typu linii, moe nie by idealnym rozwizaniem.

Wszystko dlatego, e na danym terenie na jednej linii moe by bardzo duo pasaerw, a na drugiej zaledwie kilku. Zatem do ich obsugi potrzebne bd rne pojazdy. W pierwszym przypadku potrzebne bd autobusy, a w drugim mikrobusy.

Jak podkrelaj samorzdowcy, moe doj do sytuacji, w ktrej przewonik z duymi pojazdami, bdzie musia zainwestowa w busy, albo bdzie jedzi na liniach z ma liczb pasaerw duymi autobusami. To ostatnie rozwizanie bdzie nieopacalne. To pierwsze wymaga nakadw finansowych.

Dlatego, jak ocenia Zwizek Powiatw Polskich, tego typu sztywne pakietowanie jest nieracjonalne z punktu widzenia interesu publicznego.

Polub money.pl na Facebook:

przewonicy, autobusy, transport zbiorowy, busy

Ronson Development sprzedał w 2017 r. 815 lokali wobec 821 rok wcześniej. Sprzedaż w czwartym kwartale wyniosła 170 lokali wobec 275 rok wcześniej – podał deweloper w komunikacie. Spółka przekazała klientom w czwartym kwartale 340 lokali, czyli o 25 proc. więcej rdr. W całym 2017 r. Ronson wydał nabywcom 832 lokale (+7 proc. rdr).

 

MichałKisielanalityk Bankier.pl Trzeci rok obowiązywania nowych zasad upadłości konsumenckiej przyniósł kolejny rekord – z możliwości ogłoszenia bankructwa skorzystało o ponad tysiąc osób więcej niż w 2016 r. Obowiązująca od 2015 r. ustawa przewiduje m.in. możliwość umorzenia zadłużenia bez konieczności ustalania planu spłaty zobowiązań w przypadku dłużników, którzy znaleźli się w szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej. Przed … Read more

 

Eurodolar sytuuje si na 1,1965 – tak wic wstpnie wida, e wykres po korekcie na rzecz waluty USA napotka wsparcie, by moe krtkoterminowe, ale jednak faktyczne. Mona je sytuowa wanie w rejonie 1,1950-60. Wczorajsze dane z Eurolandu (np. o sprzeday detalicznej oraz indeks Sentix) byy pozytywne, a gosy Bostica i Williamsa z Fed raczej gobie, … Read more

 

Pocztek nowego tygodnia handlu przynis kontynuacj impulsu z pitku, gdzie pomimo sabych danych z amerykaskiego rynku pracy (NFP i pace) obserwowalimy odbicie dolara. Korekta na EUR/USD czciowo wynikaa z faktu rekordowych pozycji dugich na EUR (wedle CFTC), co zwyczajowo podbija scenariusz lekkiego squeez’a. Poranny, wtorkowy handel na rynku walutowym przynosi podtrzymanie mocniejszego dolara, co w … Read more

 
Organizacje biznesowe bojFot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Organizacje biznesowe boj si, e nowa regulacja moe zniechci firmy do inwestowania

Pomys rzdu nie spodoba si inwestorom. Rada Ministrw chce mie moliwo zawieszania ulg podatkowych nie na rok, ale dowolny okres.

Ministerstwo Rozwoju przedstawio zmienion wersje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, przeksztacajcej obszar caego kraju w „jedn wielk, specjaln stref ekonomiczn” – informuje „Puls Biznesu”. Zmiana zaoe kluczowego przepisu spotkaa si z krytyk ju na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakada udzielanie przez rzd pomocy w formie zezwole podatkowych na 10-15 lat firmom, ktre dokonaj inwestycji na okrelonym poziomie w strefie ekonomicznej „caa Polska” i stworz odpowiedni liczb miejsc pracy. Jednoczenie zezwala na wydanie decyzji o odmowie wsparcia, jeli bdzie to niezbdne ze wzgldu na sytuacj budetow pastwa. Jest to bardzo nieostre okrelenie kryteriw pozwalajcych na zawieszenie wsparcia. W poprzednim brzmieniu projektu zawieszenie moe nastpi w danym roku budetowym, czyli na jeden rok. Nowa wersja regulacji pozwala na zawieszenie ulgi na czas praktycznie nieokrelony.

W uzasadnieniu czytamy, e „przepis ten ma na celu zabezpieczenie budetu pastwa na wypadek przewidywalnego lub faktycznego spadku jego dochodw lub wzrostu wydatkw”. O ile jest to rozwizanie korzystne dla rzdu, gdy daje mu du elastyczno, gdy chodzi o udzielanie wsparcia, to z punktu wodzenia inwestorw rodzi niepewno.

Zobacz te: Inwestorzy na wahadle. Na razie nie wystraszyli si PiS– Projekt powinien konkretnie i szczegowo okrela kryteria pozwalajce na zawieszenie wsparcia. Bez nich ustawa bdzie niekorzystna dla inwestorw, gdy nie dostan gwarancji trwaoci wsparcia w zamian za nowe inwestycje – mwi cytowany przez „Puls Biznesu” prof. Dominik Gajewski z Centrum Analiz i Studiw Podatkowych SGH.

Zapis o wstrzymaniu wsparcia nie ma by stosowany do trwajcych postpowa dotyczcych wydania decyzji oraz planw wpisanych do Ewidencji Wsparcia Inwestycji.

Polub money.pl na Facebook:

msp, firma, ulgi podatkowe, przedsiboiprca

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2018 Data sporządzenia:…

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.