Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 44 / 2017 Data sporządzenia:…

 

Ryszard Krauze znalaz si w centrum zainteresowania po publikacji „Dziennika Gazety Prawnej” powiconej przejciu kilkudziesiciu hektarw na warszawskiej Woli.

Mieli tego dokona ludzie powizani z biznesmenem, ktrzy posuyli si w latach 90. metod na reaktywacj spki. Dziki „wskrzeszeniu” przedwojennej firmy, przejli nalec przed laty do przedsibiorstwa ziemi. Dzi stoi na niej m.in. centrum handlowe Wola Park.

Spraw po publikacji dziennika zaja si prokuratura.

To nie pierwszy raz, gdy Ryszard Krauze, niegdy jeden z najbardziej wpywowych biznesmenw w kraju, ma kopoty ze subami.

 

Polskie grnictwo zapao oddech, bo ceny wgla na wiecie wzrosy. Zwizkowcy tym bardziej bd broni kopal przed ich likwidacj. Jednak to jest wietny czas, gdy powinnimy zamyka najgorsze kopalnie wgla kamiennego, bo to jest szansa na rozwj rentownych kopal.

– Zawsze jest dobry czas na zamykanie nierentownych kopal – mwi w rozmowie z MarketNews24 Rafa Zasu, ekspert WysokieNapiecie.pl.

Kilka kopal powinno by jak najszybciej zamknitych, to poprawioby kondycj finansow caego grnictwa i zatrudnionych grnikw.

– W Australii czy RPA, a nawet w Rosji, zamykane s kopalnie, ktre nie s rentowne – ocenia R.Zasu. – Nie ma sensu ratowanie wszystkich kopal, bo pastwu na to nie wystarczy pienidzy, tym bardziej powinnimy inwestowa w te, ktrych wydobycie bdzie opacalne i to duej ni przez 2-3 lata.

Polub money.pl na Facebook:

energetyka, Polska, likwidacja, kopalania wgla

IAR Szwajcarska organizacja konsumentów SKS w imieniu 6 tysięcy osób złożyła pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi w związku z zaniżaniem wskazań dotyczących poziomu emisji spalin. Tak zwana afera Dieselgate wybuchła we wrześniu 2015 roku. Koncern przyznał, że zainstalował w samochodach z silnikiem diesla przeznaczonych na rynek amerykański oprogramowanie, które zaniżało poziom emisji spalin podczas kontroli. Według … Read more

 

Z pocztkiem 2018 roku wchodz w ycie zmiany dotyczce zatrudniania cudzoziemcw. Pojawi si nowy typ zezwolenia na prac sezonow, ktry umoliwi legalny pobyt i prac w Polsce przez dziewi miesicy w cigu roku, czyli o poow duej ni dotychczas. Eksperci oceniaj, e zmiany byy potrzebne, bo zapotrzebowanie na kadr zza wschodniej granicy stale ronie.

– Dotyczy to tylko i prac sezonowych, czyli obejmie gwnie rolnictwo i turystyk – wyjania Monika Bany z Personnel Service, specjalizujcej si w rekrutacji pracownikw ze Wschodu.

Do tej pory chcc zatrudni pracownika z Ukrainy, Biaorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Modawii, konieczne byo zoenie odpowiedniego owiadczenia w urzdzie pracy. Od 1 stycznia 2018 roku bd obowizywa dwie cieki: dotychczasowa procedura owiadczeniowa, ktra pozwala pracowa w Polsce legalnie przez sze miesicy w cigu roku, oraz nowe zezwolenie na prac sezonow. Takie zezwolenie pracodawcy bd mogli uzyska tylko po spenieniu dwch warunkw.

– Po pierwsze, bd musieli zaproponowa Ukraicowi takie samo wynagrodzenie, jakie oferuj Polakom na analogicznym stanowisku. Po drugie, bd musieli udowodni, e starali si o pozyskanie do pracy Polakw, ale nie byo to moliwe – wyjania Monika Bany.

Z pocztkiem przyszego roku rejestrowanie owiadcze o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom przestanie by bezpatne, a pracodawca bdzie musia wnie symboliczn opat w wysokoci 30 z. Kolejna zmiana to obowizek informowania, czy obcokrajowiec, dla ktrego zostao wydane uproszczone zezwolenie na prac sezonow, rzeczywicie podj zatrudnienie.

– W praktyce zmiany wprowadzone od stycznia wprowadz troch porzdku. Do tej pory pracodawcy rejestrowali owiadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, ale pniej nie musieli udowadnia, e ta osoba rzeczywicie podja u nich prac. Teraz – po rejestracji owiadczenia – trzeba bdzie si uda do urzdu i to udowodni. Dziki temu bdziemy mogli lepiej oszacowa, ilu cudzoziemcw rzeczywicie u nas pracuje i w jakich branach, bo teraz moemy mwi tylko o szacunkach – ocenia Monika Bany.

Zapotrzebowanie na kadr zza wschodniej granicy stale ronie ze wzgldu na sytuacj na polskim rynku pracy. Od miesicy utrzymuje si historycznie niskie bezrobocie (6,6 proc. na koniec padziernika wg GUS i 4,6 proc. wg Eurostatu), ktre hamuje rozwj firm borykajcych si z problemem pozyskiwania pracownikw.

Z szacunkw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej za I procze 2017 roku wynika, e w Polsce wydano ponad 900 tys. owiadcze o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Resort szacuje liczb pracujcych w Polsce Ukraicw na okoo milion. W III kwartale br. liczba obywateli Ukrainy paccych skadki ZUS wyniosa 307 tys. (wzrost o 78 proc. rok do roku).

Od pocztku roku w Polsce przybyo ponad 113 tys. legalnie zatrudnionych i odprowadzajcych skadki obywateli Ukrainy. Eksperci Personnel Service jednak szacuj, e szara strefa moe obejmowa nawet 500 tys. osb. Natomiast w caym 2017 roku moe zosta wydanych nawet 2 mln owiadcze o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (w 2016 roku byo ich w sumie 1,26 mln).

– Moemy si spodziewa, e ju w tym roku bdzie w Polsce ok. 2 mln Ukraicw. Zakadamy, e od przyszego roku ta liczba bdzie nawet wiksza, wic nowe regulacje byy potrzebne. Wyduenie czasu pracy dla Ukraicw do dziewiciu miesicy jest bardzo dobr informacj dla pracodawcw, poniewa dla wikszoci z nich ten szeciomiesiczny okres by po prostu za krtki. Wane, eby w dalszej kolejnoci skupi si na uatwieniu stara o zezwolenia na prac dla cudzoziemcw, ktre pozwala im zosta tutaj przez trzy lata. W tej chwili zaatwianie wszystkich formalnoci z tym zwizanych jest dosy uciliwe, by moe w przyszym roku te uda si zniwelowa ten problem – mwi Monika Bany.

Z padziernikowego raportu „Barometr Imigracji Zarobkowej” opracowanego przez Kantar Millward Brown na zlecenie Personnel Service wynika, e ju niemal co pita firma w Polsce (19 proc.) planuje rekrutowa pracownikw ze Wschodu. W gronie duych przedsibiorstw ten odsetek siga 42 proc. Cudzoziemcw potrzebuj gwnie firmy produkcyjne oraz brana usugowo-handlowa.

– Imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter komplementarny, a nie substytucyjny. To oznacza, e Ukraicy wypeniaj miejsca pracy tam, gdzie po prostu nie ma Polakw. Nie jest tak, e przyjedaj tutaj i zabieraj nam prac. Deficyt jest tak duy, e pracodawcy s zmuszeni siga na Wschd – podkrela Monika Bany.

Dane Personnel Service wskazuj, e od pocztku tego roku liczba firm zainteresowanych zatrudnianiem Ukraicw wzrosa o 30 proc. Jak pokazuje „Barometr Imigracji Zarobkowej”, co trzecia polska firma uwaa, e formalnoci administracyjne s najwiksz barier w rekrutacji pracownikw ze Wschodu.

 DoFot. jarmoluk/pixabay (CC0)

Do mocno opat odczuj te mae firmy, szczeglnie te, ktre zuywaj sporo energii, jak np. warsztaty samochodowe czy gospodarstwa rolne.

Zgodnie z nowym prawem wszyscy korzystajcy z energii elektrycznej zo si na modernizacj elektrowni i sieci przesyowych. Tak zwane patnoci mocowe bd po prostu kolejn pozycj na rachunku. W ocenie krytykujcych projekt indywidualny odbiorca zapaci miesicznie nawet okoo 11 z wicej. Mae i rednie firmy zdecydowanie mocniej dostan po kieszeni.

Andrzej Duda, jak poinformowaa Kancelaria Prezydenta, ustaw o rynku mocy podpisa w pitek. Wyjanijmy, e rynek mocy w swoim zaoeniu ma wspiera elektrownie i firmy energetyczne. Wszystko dlatego, e obecne ceny na hurtowym rynku energii s do niskie.

Nie pozwala to zdaniem pomysodawcw ustawy na modernizowanie przestarzaych elektrowni i spat kredytw na budow nowych przy uyciu innowacyjnych technologii. Ustawa o rynku mocy ma zagwarantowa tu dodatkowe wsparcie w postaci patnoci mocowych.

Polacy niechtnie zmieniaj dostawcw prduNajkrcej rzecz ujmujc, za ich spraw niektre elektrownie dostan rodki za to, e np. w razie niedoboru mocy bd dysponowa ich rezerw. Oferty wysokoci oczekiwanego wynagrodzenia za moc bd sprzedawane na specjalnych aukcjach, ktre wystartuj w grudniu przyszego roku.

Wtedy wycenione zostan oferty na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. aukcje odbywa si bd ju tylko raz w roku i bd dotyczyy rezerwacji mocy z picioletnim wyprzedzeniem.

Aukcje za kadym razem wygrywa bd oferty uwzgldniajce oczekiwane przez Komisj Europejsk stosowanie odpowiednich technologii. Na dusze kontrakty liczy te mog dostawcy mogcy pochwali si nisk emisj dwutlenku wgla.

Na tak rozdysponowane rodki zo si jednak ju wszyscy odbiorcy, pacc za to w indywidualnych rachunkach. Mamy jednak jeszcze na to troch czasu. Pierwszy raz now pozycj na wydruku zobaczymy w 2021 r.

Rynek mocy ma pochania po kilka miliardw zotych rocznie: w 2021 r. ma to by 4,1 mld z, a pi lat pniej – w 2026 r. – ju 5,1 mld z. Te koszty zostan przerzucone na mae i rednie firmy oraz gospodarstwa domowe. Od tych pierwszych rzd planuje zebra 1,7 mld z w 2021 r. i 2,2 mld z w 2026. Od gospodarstw domowych za 1,4 mld z w 2021 r. i 1,7 mld w 2026 r. Wedug ME redniej wielkoci gospodarstwo domowe zapaci za to mniej ni 10 z miesicznie.

Zdaniem krytykw ustawy nie jest to jednak do koca pewne i moe oznacza te spore kopoty dla niektrych odbiorcw. Jak ju pisalimy w money.pl, wedug analiz ekspertw z Instytutu Spraw Publicznych przecitna polska rodzina zapaci za prd okoo 8-10 proc.

Wedug tych oblicze podniesienie rachunku za prd nawet o rednio okoo 11 z miesicznie zwiksza grono zagroonych ubstwem energetycznym o 54 tys. osb.

O ubstwie energetycznym mwimy w przypadku ludzi, ktrzy ze wzgldu na sytuacj materialn maj problem z ogrzaniem domu albo jego owietleniem. Szacuje si, e w Polsce ubstwo energetyczne dotyka 9,6 proc. gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osb.

Na wprowadzeniu rynku mocy – jak przestrzega Koalicja Klimatyczna – najbardziej strac najubosi, ktrzy otrzymuj dodatek elektryczny. Osoby samotne otrzymuj 11,29 z takiego dodatku, wic po odliczeniu 10,83 z opaty na rzecz rynku mocy zostanie im 46 groszy pomocy pastwa.

Do mocno opat odczuj te mae firmy, szczeglnie te, ktre zuywaj sporo energii, jak np. warsztaty samochodowe czy gospodarstwa rolne.

Polub money.pl na Facebook:

Inwestycja kosztowaFot. Premia/wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Inwestycja kosztowaa 471,5 mln z. W caej sumie 231 mln z pochodzi ze rodkw unijnych.

Ostatniego dnia roku zmotoryzowani dostali prezent od GDDKiA. Od soboty mog ju wjeda na ponad 14 km odcinek drogi Menin-Jeewo. Teraz do dyspozycji maj ju ca 80 km cz S8 znajdujca si w wojewdztwie podlaskim.

Na wieo oddanym do ruchu odcinku Menin-Jeewo kierowcy musz jednak uwaa na znaki i stosowa si do tymczasowej organizacji ruchu. Wszystko ma si zmieni dopiero po ostatecznym zakoczeniu prac i uzyskaniu wszystkich pozwole. Stanie si to na pocztku 2018 r.

O oddaniu drogi do uytku na Twitterze poinformowa Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad.

#S8#Jeewo#Menin zosta udostpnione #Kierowcy Dziki temu cay odcinek S8 od #Biaystok do granicy wojewdztw #mazowieckie i #podlaskie s ju w penym przekroju. #czymyPolsk#drogipic.twitter.com/TVXVSgxaBO

— Jan Krynicki (@KrynickiJan) December 30, 2017

Wprawdzie droga jest ju cakowicie przejezdna, to prowadzone bd jeszcze prace wykoczeniowe. Z tego powodu kierowcy bd musieli zdj nog z gazu. Na nowo otwartym odcinku prdko jest czasowo ograniczona do 100 km/h.

Naley te przygotowa si na inne utrudnienia w ruchu. Jak informuje GDDKiA, dlatego miejscami mog pojawia si dodatkowe ograniczenia zwizane z wykonywanymi robotami.

Fragment od Menina do Jeewa jest swoistym cznikiem ju wczeniej oddanego do uytku 40-kilometrowego fragmentu S8 do Menina, z innym 24-kilometrowym odcinkiem do Biaegostoku

O krok od tragedii na autostradzie

Inwestycja kosztowaa 471,5 mln z. W caej sumie 231 mln z pochodzi ze rodkw unijnych. Jak ju pisalimy w money.pl, w przyszym roku ma by otwartych prawie 450 kilometrw nowych drg.

Za spraw nowych inwestycji odetchn m.in. mieszkacy Radomia. Drogowcy planuj odda obwodnic tego miasta o dugoci 24 kilometrw. Nowy odcinek ekspreswki ominie Radom z zachodniej strony i wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy i znaczn cz ciarowego.

Zyskaj te kierowcy jedcy na trasie Warszawa – Krakw, bo oddanie odcinka nie tylko skrci czas przejazdu. Podr bdzie po prostu wygodniejsza i tasza – dziki niszemu zuyciu paliwa.

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad ma te dobre wieci dla mieszkacw poudniowo-zachodniej Polski. Drogowcy chc odda kilka odcinkw S3 midzy Zielon Gr a Bolkowem o cznej dugoci niemal 120 km.

Polub money.pl na Facebook:

inwestycje, drogi, autostrady, gddkia

Od 1 stycznia 2018 roku do każdej plastikowej torby przy kasie doliczana będzie opłata recyklingowa na poziomie 20 groszy. Opłaty mają ograniczyć stosowanie jednorazowych toreb foliowych. Obecnie w Polsce zużywamy ich nawet…

 
Zgodnie z szacunkami juFot. Kacper Kowalski / www.portgdansk.pl

Zgodnie z szacunkami ju za 10 lat ma by przeadowywanych a sto milionw ton rocznie.

Rozmieszczone na kilkuset hektarach Zatoki Gdaskiej uniwersalne terminale maj z Polski uczyni lidera przeadunkw na Batyku. Dzi Port w Gdasku jest na 6. miejscu w tej kategorii. Port Centralny jest jednym z priorytetw rzdu premiera Morawieckiego

Inwestycja znajduje si te w Strategii Rozwoju Portu Gdask do 2027 r. i jest priorytetowym zadaniem Zarzdu Morskiego Portu Gdask S.A. Plany zostay ju zaakceptowane przez rzdzcych. Zgodnie z nimi faza dokumentacyjna Portu Centralnego ma wystartowa ju w 2019 r., a waciwa realizacja ma si zacz w 2020.

Ile bdzie kosztowao nasze aspirowanie do pozycji logistycznego lidera w Europie rodkowej? ZMPG szacuje, e w okolicach od 6 do 9 mld z. Trzeba jednak zdawa sobie spraw, e przed Polsk droga daleka.

To tu powstanie Centralny Port Lotniczy „Solidarno”– Zarwno liczba obsugiwanych pasaerw, jak i wielko przeadowanych towarw w Porcie Gdask, systematycznie ronie, a sam port ma szans sta si podmiotem wiodcym na Morzu Batyckim – argumentuje w rozmowie z PAP wiceprezes ds. infrastruktury ZMPG, Marcin Osowski.

W 2016 r. w gdaskim porcie przeadowano w sumie 37,3 mln ton towarw. Oznacza to wzrost w porwnaniu do 2015 r., ale tylko o 4 proc. eby port przeskoczy miejsce 6., na ktrym znalaz si w 2016 r. wzrosty musz by bardziej zdecydowane. Wszystko to zapewni ma wanie nowa inwestycja.

Zgodnie z szacunkami ju za 10 lat ma by przeadowywanych a sto milionw ton rocznie. Wedug Osowskiego port prowadzi ju bardzo intensywne rozmowy z ministerstwami gospodarki morskiej i rozwoju. Negocjacje dotycz moliwoci uruchomienia przy tej inwestycji trybu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Pierwsze terminale maj zacz przyjmowa statki w 2024 r. Jak ju pisalimy w money.pl, oczywicie oznacza to, e szersze i dusze jednostki bd mogy cumowa w Gdasku i std adunki, zgodnie z rzdow koncepcj, transportem koowym i kolejowym maj trafia do odbiorcw. Gdask ma by wyjtkowo atrakcyjny dla krajw regionu bez dostpu do morza.

Na licie odbiorcw maj znale si: Biaoru, Czechy, Sowacja i Ukraina, ktre teraz gwnie korzystaj z portw w Hamburgu lub Rotterdamie. W realizacji przewidzianego na 10 lat planu budowy portu pomc ma ciga rozbudowa sieci drg.

Jednak wanie w dalszym rozwoeniu towarw po Europie problem widzi wykadowca z Wyszej Szkoy Logistyki. – Dobrze oczywicie, e tym ruchem ucieramy nosa Hamburgowi i Rotterdamowi. Potencja wzronie i trzeba si cieszy, ale kluczem w efektywnym jego wykorzystaniu jest infrastruktura kolejowa, a nie drogowa – ocenia Artur Olejniczak.

Jego zdaniem to, e bdziemy w stanie przyjmowa najwiksze statki, nie zmieni naszej najwikszej logistycznej bolczki, jak s zaniedbania na kolei.

Marek Wierciszewski W dobrych warunkach złoty może umocnić się w 2018 r. nawet do pułapu 3,00 zł za dolara, uważa John Hardy z Saxo Banku. Przy korzystnym dla polskiej gospodarki układzie wydarzeń notowania euro mogą spaść do 4,00 zł, a kurs dolara może sięgnąć 3,00 zł, mówi w rozmowie z portalem Bankier.pl John Hardy, szef … Read more

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.