NiektFot. Pawe Maecki/Agencja Gazeta

Niektre podatki wzrosn symbolicznie, inne – znaczco.

Powrt inflacji w pierwszym semestrze do poziomu 1,9 proc. w ujciu rocznym cieszy ekonomistw, poniewa po wielu miesicach deflacji oznacza to wynik bliski celowi inflacyjnemu NBP wynoszcemu 2,5 proc. Mniej uciesz si ci obywatele, ktrzy z tego powodu bd musieli zapaci wysze podatki w 2018 roku.

Polska gospodarka wysza z deflacji dopiero w listopadzie 2016 roku, czyli niemal dwa i p roku po tym, gdy pierwszy raz wskanik wzrostu cen spad poniej zera. Obecnie inflacja wynosi ju 2,5 proc.

Maksymalna wysoko niektrych podatkw i opat o charakterze podatkowym jest kalkulowana w oparciu o wskanik inflacji. Daniny te trafiaj do budetw samorzdw, ktre z powodu deflacji nie mogy ich podnosi. Teraz wiele z nich z pewnoci skorzysta z okazji.

Polska wprowadza podatek, ktry uderzy w galerie handlowe. Zmiany ju od stycznia

Wzrost obcie podatkowych dotknie wynajmujcych lokale nieruchomoci, ktrzy z tego rda osigaj co najmniej 100 tys. z. Ryczatowa stawka podatku od najmu wyniesie bowiem 12,5 proc. Nic si nie zmieni w przypadku osb, ktre mieszcz si pod progiem 100 tys. z – ponownie zapac wedug stawki 8,5 proc.

Wicej – niezalenie od poziomu dochodw – zapac osoby, ktre trudni si handlem. Maksymalna wysoko opaty targowej wzronie z 751,65 z do 765,94 z dziennie. Warto pamita o tym, e od niedawna tak opat niektre gminy naliczaj od ogosze sprzeday samochodw, ktre s umieszczane za szyb pojazdu.

Symbolicznie wzronie za to podatek od psa. Obecnie maksymalna stawka tej daniny wynosi 118,97 z rocznie, ale po wkalkulowaniu inflacji bdzie to 121,24 z.

Gbiej do kieszeni bd musieli sign take turyci. Taksa klimatyczna, naliczana przez miejscowoci „o szczeglnych walorach krajobrazowych czy klimatycznych” wzronie z 2,17 do 2,22 z dziennie. Warto przypomnie, e opaty takiej twardo daj wadze miejscowoci, w ktrych wystpuje powany problem ze smogiem.

Wzronie take pokrewna do taksy klimatycznej danina. Chodzi o opat uzdrowiskow, ktra jest naliczana tym osobom, ktre przebywaj duej ni dob w celach zdrowotnych, turystycznych, czy nawet szkoleniowych w miejscowociach majcych status uzdrowisk. Dobowa stawka wzronie z 4,24 z do 4,33 z.

Wicej za tiry i ciarwki

Wronie te danina od rodkw transportu. Podatek od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej 12 ton wyniesie:

 • – powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie – 819,59 z,
 • – powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie – 1367,26 z,
 • – powyej 9 ton, ale poniej 12 ton – 1640,70 z.

Od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton – 3130,90 z.

Od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 tony i poniej 12 ton – 1914,13 z.

Od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton:

 • – do 36 ton wcznie – 2419,98 z,
 • – powyej 36 ton – 3130,90 z.

Od przyczep lub naczep, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego – 1640,70 z.

Od przyczep lub naczep, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego:

 • – do 36 ton wcznie – 1914,13 z,
 • – powyej 36 ton – 2419,98 z.

Od autobusu, w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • – mniejszej ni 22 miejsca – 1937,37 z,
 • – rwnej lub wikszej ni 22 miejsca – 2449,37 z.

Wicej za lasy i ziemi roln

Podatek rolny zapac osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spki, nieposiadajce osobowoci prawnej, bdce wacicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw, stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego (np. gminy, powiatu).

Opat mona rozoy na cztery raty, gdy kwota przekracza 100 z. Inaczej jest ona patna jednorazowo.

Stawki podatku rolnego obliczone s wedug redniej ceny skupu yta za 11 kwartaw poprzedzajcych kwarta poprzedzajcy rok podatkowy. Dla gruntw gospodarstwa rolnego to rwnowarto pienina 2,5 q yta – od 1 ha przeliczeniowego. Dla pozostaych gruntw rolnych podlegajcych podatkowi rolnemu to rwnowarto pienina 5 q yta – od 1 ha.

Stawki podatku lenego to rwnowarto pienina 0,220 m 3 drewna obliczona wedug redniej ceny sprzeday drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay roku poprzedzajcego rok podatkowy – od 1ha. Dla lasw wchodzcych w skad rezerwatw przyrody i parkw narodowych – to 50 proc, stawki.

Podatek od domw i nieruchomoci

Podatek od nieruchomoci zapac osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne oraz spki bez osobowoci prawnej, ktre s: wacicielami nieruchomoci lub obiektw budowlanych podlegajcych opodatkowaniu, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektw budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektw budowlanych lub ich czci, stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. Danin naley wnie w czterech ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 wrzenia i 15 listopada 2018 r.

Grunty:

1. zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw – maksymalna stawka to 0,91 z od 1 m2 powierzchni.


2. pod wodami powierzchniowymi stojcymi lub wodami powierzchniowymi pyncymi jezior i zbiornikw sztucznych – maksymalna stawka to 4,63 z od 1 ha powierzchni.


3. pozostae, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego – maksymalna stawka to 0,48 z od 1 m2 powierzchni.


4. niezabudowane objte obszarem rewitalizacji, o ktrym mowa w ustawie z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji, i pooone na terenach, dla ktrych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow, usugow albo zabudow o przeznaczeniu mieszanym obejmujcym wycznie te rodzaje zabudowy, jeeli od dnia wejcia w ycie tego planu w odniesieniu do tych gruntw upyn okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – maksymalna stawka to 3,04 z od 1 m2 powierzchni.


Budynki lub ich czci:

1. mieszkalne – maksymalna stawka to 0,77 z od 1 m2 powierzchni uytkowej.


2. zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich czci zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej – maksymalna stawka to 23,10 z od 1 m2 powierzchni uytkowej.


3. zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym – maksymalna stawka to 10,80 z od 1 m2 powierzchni uytkowej.


4. zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w rozumieniu przepisw o dziaalnoci leczniczej, zajte przez podmioty udzielajce tych wiadcze – maksymalna stawka to 4,70 z od 1 m2 powierzchni uytkowej.


5. pozostae, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego – maksymalna stawka to 7,77 z od 1 m2 powierzchni uytkowej.

   SposobFot. Sergey Nivens – Fotolia.com

   Sposobw na pomnaanie pienidzy jest sporo. Nie wszystkie sprawdz si w 2018 roku.

   Obligacje zamiast marnie oprocentowanych lokat. A moe zakup akcji polskich spek, ktre nie s tak przewartociowane, jak zagraniczne? Ciekaw opcj na mniej przewidywalne czasy mog by niestandardowe inwestycje, ale z pominiciem ryzykownego bitcoina – wskazuj eksperci, ktrzy typuj, na czym bdzie mona zarobi w 2018 roku.

   Mijajcy rok by dobry do zarabiania pienidzy. Nie tylko cik prac, za ktr przecitny Kowalski dosta rednio w listopadzie 4 610 z brutto wynagrodzenia (o 6,5 proc. wicej ni rok wczeniej). Nie brakowao rwnie okazji, eby pomnoy oszczdnoci na giedzie. Ceny akcji na warszawskim parkiecie poszy w gr o ponad 20 proc. Zyskali nie tylko giedowi gracze, ale i wiele ludzi, ktrzy maj rodki w funduszach inwestycyjnych.

   Kilka procent bez wikszego ryzyka mona byo zarobi na obligacjach skarbowych i korporacyjnych. Ci, ktrzy utraty nawet wikszych kwot si nie boj, zarobili spekulujc na walutach. Szczeglnie, jeli stawiali na umocnienie zotego. Nie mwic o kryptowalutach. Hitem okaza si bitcoin, ktrego warto od pocztku roku wzrosa o grubo ponad 1000 proc!

   Dobry czas zmarnowali wszyscy ci, ktrzy zachowawczo lokowali oszczdnoci na kontach bankowych. Ich oprocentowanie spado do rekordowo niskiego poziomu. rednio nie daj zrobi wicej ni 1,5 proc., a wic mniej ni tempo, w ktrym rosn ceny.

   Zobacz jak wyglday prognozy inwestycyjne na 2017 rok

   Obligacje alternatyw dla lokat

   – Niestety, w przyszym roku prawdopodobnie utrzyma si ujemne realne oprocentowanie lokat bankowych. Odsetki, po odjciu podatku, nadal bd nisze ni inflacja – ostrzega Jarosaw Sadowski, gwny ekonomista Expander Advisors.

   Wedug niego wci atrakcyjn alternatyw dla nich pozostan obligacje korporacyjne (przedsibiorstw), ktrych oprocentowanie zwykle jest zdecydowanie wysze ni wzrost cen. W tym roku do kupienia byy papiery dajce 3-5 proc., a te bardziej ryzykowne nawet 8-10 proc. w skali roku.

   – Przy tego rodzaju inwestycji trzeba jednak pamita o sprawdzeniu kondycji finansowej firmy. Obligacje to bowiem nie lokaty. W przypadku upadoci spki, ktrej obligacje kupilimy, moemy nie odzyska czci lub nawet caoci wpaconych pienidzy – podkrela Sadowski.

   Tego problemu nie ma przy obligacjach skarbu pastwa. Przynajmniej w teorii trudno sobie wyobrazi sytuacj, w ktrej Polska bankrutuje i rzd nie wypaca ludziom pienidzy za obligacje. Ile mona na nich zarobi? Nawet 3,2 proc. w pierwszym roku z gwarancj 2 proc. realnego zysku (powyej poziomu inflacji) w kolejnych – to jedna z ofert Ministerstwa Finansw. W tej chwili obligacje skarbowe to jedyny w peni bezpieczny sposb ochrony pienidzy przed rosnc inflacj.

   Nad giedami wisz czarne chmury

   – Trudno przewidzie, jak bdzie wygldaa sytuacja w zakresie inwestycji w akcje czy fundusze akcyjne. Z jednej strony sycha gosy zachcajce do tego rodzaju inwestycji, zwaszcza w polskie mae i rednie spki. Trzeba jednak pamita, e hossa na wiatowych giedach jest ju na do zaawansowanym etapie i jej ewentualne zakoczenie negatywnie przeoy si zapewne take na nasz rynek – komentuje sytuacj ekspert Expandera.

   – Przyszy rok przyniesie nam na pewno wiele niespodzianek – uwaa dr Aneta Hryckiewicz, ekspertka finansw i bankowoci z Akademii Leona Komiskiego. Podkrela ogromne znaczenie decyzji najwikszych bankw centralnych na wiecie. Zarwno amerykaski Fed, jak i europejski EBC bd dziaa w kierunku podwyek stp procentowych.

   – O ile akcje bardzo dobrze si sprawdzaj w rodowisku niskich stp procentowych, o tyle negatywnie reaguj na ich wzrosty. Dlatego wraz z ich podwyszaniem naley liczy si z korekt na rynkach – wskazuje ekonomistka.

   „Korekta” to stosunkowo delikatne okrelenie. Wielu obserwatorw rynku sugeruje, e inwestorzy powinni by przygotowani na krach lub wstp do powanego kryzysu finansowego. Wicej na ten temat pisalimy w tekcie: „Nad rynkami finansowymi wisz czarne chmury. Zblia si kolejny wielki kryzys?„.

   Warszawska gieda zielon wysp?

   Eksperci pytani przez money.pl podkrelaj, e nawet jeli na rynkach wiatowych zaczn si turbulencje, w mniejszym stopniu dotkn polsk gied.

   – O tym, e rnego rodzaju wskaniki opisujce sytuacj na Wall Street s na rekordowych poziomach, a wyceny akcji odkleiy si od fundamentw, syszymy od blisko 4 lat. Spodziewam si, e na zo tym wszystkim sceptykom giedy bd dalej bi rekordy – twierdzi Kornel Kot.

   Analityk TMS Brokers spodziewa si, e na warszawskiej giedzie bdzie mona liczy na wzrost cen akcji rzdu 10 proc. Wskazuje, e jest szansa na osignicie przez indeks WIG20 poziomu 2700 pkt.

   Tegoroczne notowania indeksu WIG20

   Jeli kryzys nie dotrze w przyszym roku na rynki finansowe, nie tylko najwiksze spki zgrupowane w WIG20 mog da zarobi. Eksperci stawiaj te na akcje mniejszych podmiotw z sWIG80. Czsto wymieniany jest rwnie sektor bankowy, ktry moe by beneficjentem zbliajcych si podwyek stp procentowych w Polsce.

   Niele moe sobie rwnie radzi energetyka. Kornel Kot sugeruje moliwo nawet 20 proc. skoku wyceny reprezentujcych t bran spek. Mniej wicej tyle s w tej chwili niedowartociowane przez inwestorw w stosunku do konkurentw zagranicznych.

   Czas na alternatywne inwestycje?

   – W rodowisku spodziewanych wyszych stp procentowych dobrze radz sobie inwestycje alternatywne, zwaszcza metale przemysowe, takie jak mied, cynk, elazo czy ow – podpowiada dr Aneta Hryckiewicz. One s notowane na giedach podobnie jak akcje, a w przeszoci w takich warunkach daway zarobi okoo 23 proc. w skali roku – wylicza ekonomistka.

   Roman Przasnyski z Gerda Broker sugeruje za nieruchomoci.

   – Zdecydowanie powinno si utrzyma due zainteresowanie zakupem nieruchomoci w celach inwestycyjnych, do czego skania bdzie coraz bardziej widoczny wzrost cen nieruchomoci oraz nadal atrakcyjne zyski z najmu – podkrela analityk.

   Nie bardzo wiadomo jak klasyfikowa bitcoina. Wedug KNF czy NBP nie jest to waluta, wic mona to uzna za alternatywn inwestycj. Niezalenie od tego, na pewno bdzie w centrum uwagi rwnie w 2018 roku, cho niekoniecznie jako pozytywny bohater.

   „Po niezwykle gwatownych wzrostach kursu bitcoina ryzyko skrajnego napompowania baki spekulacyjnej jest bardzo wysokie. Nic nie trwa wiecznie, take w 2018 roku jest spore ryzyko zaamania ceny tej kryptowaluty, do czego sygnaem moe by choby kolejne zniknicie jednej z gied specjalizujcych si w bitcoinie lub przejciowy spadek ceny, wywoujcy ch wyjcia rozgrzanych inwestorw” – wynika z prognoz analitykw Vienna Life.

   Jak wskazuj, kryptowalutom (paradoksalnie) najbardziej moe zaszkodzi ich najwiksza zaleta, czyli niezaleno. Jest to cecha nielubiana przez rzdy na caym wiecie i moliwo wprowadzenia zakazu handlu tego typu instrumentami, zwaszcza na duych rynkach (jak Chiny, Rosja), moe spowodowa gwatown przecen.

   Polub money.pl na Facebook:

   obligacje, gieda, inwestowanie, lokaty, zarabianie, bitcoin, prognozy 2018
   Money.pl

   Polskie Linie Lotnicze LOT chcą w 2018 roku przewieźć prawie 10 milionów pasażerów. Przewoźnik ma w planach otwieranie nowych połączeń i zagęszczanie siatki już funkcjonujących. Jak mówi rzecznik…

    

   Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 69 / 2017 Data sporządzenia:…

    

   IAR Grupa mediowa Bloomberg przedstawiła pesymistyczne prognozy na najbliższe 10 lat. Wśród nich również znalazła się zapowiedź rozpadu Belgii. (fot. Sergi Reboredo/VW Pics / ZUMA Wire) Media w tym kraju przekazały tę informację, ale przyjęły ją ze spokojem. W przeszłości Bloomberg prognozował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich … Read more

    

   W dniu 23 sierpnia 2017 roku Raportem bieżącym EBI nr 15/2017 Zarząd Euroinvestment SA przekazał informacje, że akcjonariusze EUROINVESTMENT SA z siedzibą w Warszawie na zwołanym na 22 sierpnia 2017 Walnym Zgromadzeniu nie podjęli…

    

   Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 33 / 2017 Data sporządzenia:…

    

   Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32 / 2017 Data sporządzenia:…

    

   W 31 publicznych emisjach obligacji przeprowadzonych na podstawie prospektu wzięło udział 15 tys. inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje warte 3,042 mld zł.

    

   Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Notyfikacja_MAR_PL_29122017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO …

    
    
   Proszę czekać...

   Zapisz się do Newslettera

   Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.