Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2017 Data sporządzenia:…

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienie_o_transakcjach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO …

 

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załącznikĂłw:Powiadomienia_Investcamp_ARTERIA_28_12_2017_19-MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Powiadomienia_Ewa__Czarzasta_Arteria_28_12_2017-19_MAR.pdf  (RAPORT…

 

Zarząd Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 28 grudnia 2017 roku.Podstawa prawna:Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu…

 

wysokienapiecie.pl General Motors w nowej strategii zapowiada, że już w 2021 r. wprowadzi na rynek auto elektryczne w cenie zbliżonej do samochodu tej samej klasy z silnikiem spalinowym. To poważne wyzwanie dla konkurencji. (fot. vladacanon / YAY Foto) Po ponad stu latach produkcji aut na benzynę i ropę w październiku 2017 r. General Motors zapowiedział, … Read more

 

Mateusz Gawin W sieci pojawił się list z oddziału Banku Zachodniego WBK, w którym dyrektor placówki wypowiada umowę o prowadzenie rachunku osobistego klientowi inwestującemu w kryptowaluty. Według oddziału obrót wirtualnymi walutami jest nielegalny. (YAY Foto) Zdjęcie wspomnianego listu pojawiło się w serwisie społecznościowy Wykop.pl, a użytkownik, który zamieścił zdjęcie, wskazał, że zostało ono pierwotnie opublikowane … Read more

 
WedFot. WP.PL/Krzysztof Hawrot

Wedug NBP wzrost naszych pensji w 2018 r. wyniesie 6 proc., a w 2019 r. 6,2 proc.

Wedug szacunkw Unii Europejskiej w nadchodzcym roku Polska odnotuje jeden z najwyszych wzrostw gospodarczych w Unii Europejskiej. Wzrost ten przeoy si na dynamik zarobkw osb pracujcych w Polsce.

Omawiajc prognozy wynagrodze na 2018 r., warto przedstawi projekcje innych wskanikw gospodarczych. Z punktu widzenia wynagrodze wanymi wskanikami s: wzrost gospodarczy, inflacja, produktywno pracy oraz bezrobocie.

Wynagrodzenia a inflacja

Wedug projekcji Komisji Europejskiej najwysza inflacja, liczona w stosunku do roku poprzedniego, wrd krajw Unii Europejskiej w omawianym okresie wystpi na Wgrzech (3,2 proc.), w Rumunii (3 proc.) i w Estonii (2,9 proc.). Wedug prognoz inflacja w Polsce wyniesie 2,1 proc., a warto wskanika dla caej Unii Europejskiej 1,6 proc.

Uwaasz, e zarabiasz zbyt mao? To moe by wina GUS

Dynamika wzrostu wynagrodze w Unii Europejskiej ma by wysza w porwnaniu do mijajcego roku. Prognozowany realny wzrost pac w Unii Europejskiej ma wynie 0,8 proc., w porwnaniu z dynamik wynoszc 0,4 proc. w 2017 r. Z kolei w caej strefie euro pace realne wzrosn o 0,7 proc.

Schemat 1. Prognozowany wzrost wynagrodze w krajach UE w 2018 r.Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej

Wedug prognoz Komisji Europejskiej najwyszy wzrost wynagrodze w ujciu nominalnym wystpi na otwie i Litwie. Jednak biorc pod uwag prognozowan inflacj, krajem o najwyszym skoku pac w ujciu realnym bdzie Rumunia. Powysze pastwa od lat notuj najwysz dynamik. Z kolei spadek wynagrodze w ujciu realnym nastpi w Hiszpanii, na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. W krajach tych wysoka inflacja „skonsumuje” nominalny wzrost pensji.

Amerykaskie stowarzyszenie Economic Research Institute przygotowao zestawienie prognozowanego wzrostu wynagrodze dla caej Europy. Zgodnie z nim pace w ujciu nominalnym najszybciej wzrosn na Ukrainie. Jednak inflacja w tym kraju, cho systematycznie spada, to od lat utrzymuje si na bardzo wysokim poziomie, przez co realny skok pensji nie bdzie ju tak wysoki.

Polska

Wedug projektu ustawy budetowej na 2018 r. dynamika nominalnego przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7 proc., co po uwzgldnieniu prognozowanej inflacji na poziomie 2,3 proc. da realny wzrost pac o 2,4 proc. Z kolei dynamika nominalna przecitnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsibiorstw wyniesie 5,3 proc. Wedug tego samego dokumentu wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc., a stopa bezrobocia BAEL na koniec roku 6,4 proc.

Najbardziej optymistyczny scenariusz na 2018 r. zaoy NBP. Wedug szacunkw tej instytucji zawartych w „Raporcie o inflacji”, wzrost naszych pensji w 2018 r. wyniesie 6 proc., a w 2019 r. 6,2 proc. Odpowiednio inflacja w tych latach to 2 proc. i 2,5 proc.

Economic Research Institute szacuje, e dynamika wzrostu nominalnych pac w przyszym roku w Polsce wyniesie 3 proc. Wedug najnowszych prognoz Komisji Europejskiej nasze wynagrodzenia wzrosn nominalnie o 5,1 proc.


PKB

Zaoenia dotyczce wzrostu pac opieraj si na wzrocie PKB. Prognozy Komisji Europejskiej, odnonie wzrostu gospodarczego w 2018 r., s dla Polski optymistyczne. W naszym kraju ma on by wyszy od wskanika dla Unii Europejskiej o 1,3 proc. i powinien wynie 3,2 proc. Ekonomici zwracaj uwag na spowolnienie gospodarcze w krajach strefy euro.

We Woszech dynamika PKB ma wynie zaledwie 1,1 proc., we Francji 1,7 proc., a w Niemczech 1,9 proc. Wedug projekcji wskanik dla caej strefy euro wyniesie zaledwie 1,8 proc. Dane Banku wiatowego s rwnie optymistyczne dla Polski – wzrost gospodarczy ma wynie 3,3 proc. Z kolei w Unii Europejskiej rednie tempo wzrostu gospodarczego ma osign poziom 1,9 proc.

W czterech pastwach Unii Europejskiej prognozowany wzrost pensji w ujciu realnym bdzie wyszy od prognozowanej dynamiki PKB – bd to Rumunia, otwa, Litwa i Bugaria. Oznacza to, e pace w tych krajach wzrosn szybciej ni gospodarka. Pod warunkiem zwikszonej wydajnoci pracy jest to zjawisko korzystne, oznaczajce, e pracodawcy chtniej dziel si zyskami z pracownikami.

Wynagrodzenia a produktywno pracy

Z ekonomicznego punktu widzenia wskaniki dynamiki wzrostu wynagrodze i produktywnoci pracy powinny przyjmowa wartoci porwnywalne. Wedug projekcji na 2018 r. w wikszoci krajw Unii Europejskiej wydajno pracy bdzie wysza ni wzrost pac. Dla pastw caej strefy euro oba wskaniki maj przybra jednakow warto.

Bezrobocie

Istnieje wiele teorii na temat wpywu bezrobocia na wysoko wynagrodze. Ta podstawowa mwi, e wysokie bezrobocie powoduje spadek pac realnych. Bezdyskusyjne jest rwnie to, e wysokie bezrobocie jest zjawiskiem niepodanym ze wzgldw spoecznych. Wedug prognoz Komisji Europejskiej w 2018 r. w wikszoci pastw Unii Europejskiej bdzie ono spadao, a jego wzrost przewiduje si jedynie w Wielkiej Brytanii i Estonii.


Paca minimalna

W ostatnich latach w wikszoci krajw Europy paca minimalna stopniowo wzrastaa. W 2018 r. tendencja ta utrzyma si. Jedynie w Hiszpanii, Grecji, Serbii, Bugarii, Macedonii i Czarnogrze pozostanie na tym samym poziomie. Przypomnijmy, e w nadchodzcym roku obowizujca stawka pensji minimalnej w Polsce wyniesie 2 100 z brutto w wymiarze miesicznym i 13,70 z brutto na godzin.

Wraz ze wzrostem dynamiki PKB w wikszoci europejskich krajw rosn wynagrodzenia mieszkacw. Jednak w przewaajcej czci krajw Unii Europejskiej pensje w ujciu realnym rosn wolniej ni PKB. Zarobki w Polsce i innych krajach naszego regionu rosn znacznie szybciej ni w krajach Europy Zachodniej.

Wedug ekonomistw NBP spadajce bezrobocie i malejca poda siy roboczej w Polsce spowoduj wzrost dynamiki wynagrodze w najbliszych latach. Wedug szacunkw Ministerstwa Finansw realne pace mieszkacw Polski wzrosn w 2019 r. o 5,1 proc., a w 2020 r. o 5,3 proc. Bd tym samym bliskie oczekiwanym zmianom w dugookresowym trendzie produktywnoci pracy (Program Konwergencji, Aktualizacja 2017).

Polub money.pl na Facebook:

wynagrodzenie
WedFot. WP.PL/Krzysztof Hawrot

Wedug NBP wzrost naszych pensji w 2018 r. wyniesie 6 proc., a w 2019 r. 6,2 proc.

Wedug szacunkw Unii Europejskiej w nadchodzcym roku Polska odnotuje jeden z najwyszych wzrostw gospodarczych w Unii Europejskiej. Wzrost ten przeoy si na dynamik zarobkw osb pracujcych w Polsce.

Omawiajc prognozy wynagrodze na 2018 r., warto przedstawi projekcje innych wskanikw gospodarczych. Z punktu widzenia wynagrodze wanymi wskanikami s: wzrost gospodarczy, inflacja, produktywno pracy oraz bezrobocie.

Wynagrodzenia a inflacja

Wedug projekcji Komisji Europejskiej najwysza inflacja, liczona w stosunku do roku poprzedniego, wrd krajw Unii Europejskiej w omawianym okresie wystpi na Wgrzech (3,2 proc.), w Rumunii (3 proc.) i w Estonii (2,9 proc.). Wedug prognoz inflacja w Polsce wyniesie 2,1 proc., a warto wskanika dla caej Unii Europejskiej 1,6 proc.

Uwaasz, e zarabiasz zbyt mao? To moe by wina GUS

Dynamika wzrostu wynagrodze w Unii Europejskiej ma by wysza w porwnaniu do mijajcego roku. Prognozowany realny wzrost pac w Unii Europejskiej ma wynie 0,8 proc., w porwnaniu z dynamik wynoszc 0,4 proc. w 2017 r. Z kolei w caej strefie euro pace realne wzrosn o 0,7 proc.

Schemat 1. Prognozowany wzrost wynagrodze w krajach UE w 2018 r.Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej

Wedug prognoz Komisji Europejskiej najwyszy wzrost wynagrodze w ujciu nominalnym wystpi na otwie i Litwie. Jednak biorc pod uwag prognozowan inflacj, krajem o najwyszym skoku pac w ujciu realnym bdzie Rumunia. Powysze pastwa od lat notuj najwysz dynamik. Z kolei spadek wynagrodze w ujciu realnym nastpi w Hiszpanii, na Cyprze i w Wielkiej Brytanii. W krajach tych wysoka inflacja „skonsumuje” nominalny wzrost pensji.

Amerykaskie stowarzyszenie Economic Research Institute przygotowao zestawienie prognozowanego wzrostu wynagrodze dla caej Europy. Zgodnie z nim pace w ujciu nominalnym najszybciej wzrosn na Ukrainie. Jednak inflacja w tym kraju, cho systematycznie spada, to od lat utrzymuje si na bardzo wysokim poziomie, przez co realny skok pensji nie bdzie ju tak wysoki.

Polska

Wedug projektu ustawy budetowej na 2018 r. dynamika nominalnego przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,7 proc., co po uwzgldnieniu prognozowanej inflacji na poziomie 2,3 proc. da realny wzrost pac o 2,4 proc. Z kolei dynamika nominalna przecitnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsibiorstw wyniesie 5,3 proc. Wedug tego samego dokumentu wzrost gospodarczy wyniesie 3,8 proc., a stopa bezrobocia BAEL na koniec roku 6,4 proc.

Najbardziej optymistyczny scenariusz na 2018 r. zaoy NBP. Wedug szacunkw tej instytucji zawartych w „Raporcie o inflacji”, wzrost naszych pensji w 2018 r. wyniesie 6 proc., a w 2019 r. 6,2 proc. Odpowiednio inflacja w tych latach to 2 proc. i 2,5 proc.

Economic Research Institute szacuje, e dynamika wzrostu nominalnych pac w przyszym roku w Polsce wyniesie 3 proc. Wedug najnowszych prognoz Komisji Europejskiej nasze wynagrodzenia wzrosn nominalnie o 5,1 proc.


PKB

Zaoenia dotyczce wzrostu pac opieraj si na wzrocie PKB. Prognozy Komisji Europejskiej, odnonie wzrostu gospodarczego w 2018 r., s dla Polski optymistyczne. W naszym kraju ma on by wyszy od wskanika dla Unii Europejskiej o 1,3 proc. i powinien wynie 3,2 proc. Ekonomici zwracaj uwag na spowolnienie gospodarcze w krajach strefy euro.

We Woszech dynamika PKB ma wynie zaledwie 1,1 proc., we Francji 1,7 proc., a w Niemczech 1,9 proc. Wedug projekcji wskanik dla caej strefy euro wyniesie zaledwie 1,8 proc. Dane Banku wiatowego s rwnie optymistyczne dla Polski – wzrost gospodarczy ma wynie 3,3 proc. Z kolei w Unii Europejskiej rednie tempo wzrostu gospodarczego ma osign poziom 1,9 proc.

W czterech pastwach Unii Europejskiej prognozowany wzrost pensji w ujciu realnym bdzie wyszy od prognozowanej dynamiki PKB – bd to Rumunia, otwa, Litwa i Bugaria. Oznacza to, e pace w tych krajach wzrosn szybciej ni gospodarka. Pod warunkiem zwikszonej wydajnoci pracy jest to zjawisko korzystne, oznaczajce, e pracodawcy chtniej dziel si zyskami z pracownikami.

Wynagrodzenia a produktywno pracy

Z ekonomicznego punktu widzenia wskaniki dynamiki wzrostu wynagrodze i produktywnoci pracy powinny przyjmowa wartoci porwnywalne. Wedug projekcji na 2018 r. w wikszoci krajw Unii Europejskiej wydajno pracy bdzie wysza ni wzrost pac. Dla pastw caej strefy euro oba wskaniki maj przybra jednakow warto.

Bezrobocie

Istnieje wiele teorii na temat wpywu bezrobocia na wysoko wynagrodze. Ta podstawowa mwi, e wysokie bezrobocie powoduje spadek pac realnych. Bezdyskusyjne jest rwnie to, e wysokie bezrobocie jest zjawiskiem niepodanym ze wzgldw spoecznych. Wedug prognoz Komisji Europejskiej w 2018 r. w wikszoci pastw Unii Europejskiej bdzie ono spadao, a jego wzrost przewiduje si jedynie w Wielkiej Brytanii i Estonii.


Paca minimalna

W ostatnich latach w wikszoci krajw Europy paca minimalna stopniowo wzrastaa. W 2018 r. tendencja ta utrzyma si. Jedynie w Hiszpanii, Grecji, Serbii, Bugarii, Macedonii i Czarnogrze pozostanie na tym samym poziomie. Przypomnijmy, e w nadchodzcym roku obowizujca stawka pensji minimalnej w Polsce wyniesie 2 100 z brutto w wymiarze miesicznym i 13,70 z brutto na godzin.

Wraz ze wzrostem dynamiki PKB w wikszoci europejskich krajw rosn wynagrodzenia mieszkacw. Jednak w przewaajcej czci krajw Unii Europejskiej pensje w ujciu realnym rosn wolniej ni PKB. Zarobki w Polsce i innych krajach naszego regionu rosn znacznie szybciej ni w krajach Europy Zachodniej.

Wedug ekonomistw NBP spadajce bezrobocie i malejca poda siy roboczej w Polsce spowoduj wzrost dynamiki wynagrodze w najbliszych latach. Wedug szacunkw Ministerstwa Finansw realne pace mieszkacw Polski wzrosn w 2019 r. o 5,1 proc., a w 2020 r. o 5,3 proc. Bd tym samym bliskie oczekiwanym zmianom w dugookresowym trendzie produktywnoci pracy (Program Konwergencji, Aktualizacja 2017).

Polub money.pl na Facebook:

wynagrodzenie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałoży 135 mln zł kary na producentów płyt do produkcji mebli, a uczestnikami zakazanego porozumienia jest Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów, Swiss Krono – wynika z zaproszenia na konferencję UOKiK.

 

MichałKisielanalityk Bankier.pl Południowokoreańskie władze chcą schłodzić spekulacyjną gorączkę na rynku kryptowalut. Jak donosi Reuters, rząd w wydanym dziś oświadczeniu zapowiada m.in. zakaz oferowania anonimowych kont na platformach obsługujących wymianę oraz wyposażenie nadzorcy w narzędzia prawne umożliwiające zamknięcie giełd. Handel kryptowalutami w Korei Południowej to bardzo popularne zajęcie, nie ograniczone do wąskiej grupy miłośników nowych technologii. … Read more

 
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.