Jest zgoda UOKiK dla przejęcia BPH TFI. Teraz wszystko w rękach KNF

Jest zgoda UOKiK dla przejęcia BPH TFI. Teraz wszystko w rękach KNF

Fot. Reporter

Altus TFI jest o krok od przejcia kontroli nad branowym konkurentem, czyli BPH TFI. Zielone wiato dla transakcji da Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Podobn decyzj musi wyda jeszcze KNF, do ktrego liczna grupa klientw BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zoya wniosek o zablokowanie przejcia.

Jedno z najwikszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych niepowizanych bezporednio z adn instytucj finansow, czyli Altus TFI, zawaro na pocztku kwietnia warunkow umow zakupu BPH TFI (fundusze Banku BPH). Transakcja warta 20 mln z powinna by zamknita do koca sierpnia.

Zgodnie z treci warunkowej umowy przejcia, konieczne do jej finalizacji jest uzyskanie wszystkich niezbdnych zgd organw pastwowych. Do nich naley m.in. UOKiK, ktry adnych zastrzee nie przedstawi.

Drug najwaniejsz instytucj w tym postpowaniu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Jak informuje Altus TFI, sprawa jest aktualnie w toku. Wzbudza ona kontrowersje, bo na zablokowanie transakcji liczy spora grupa klientw BPH TFI.

Pod koniec kwietnia na biurko prezesa KNF trafia skarga z wnioskiem o wyraenie sprzeciwu dla sprzeday funduszy wobec braku rozwizania kwestii roszcze poszkodowanych klientw BPH FIZ Sektora Nieruchomoci. A przekraczaj one kwot sprzeday funduszy. Wezwanie do zapaty opiewa na 25 mln z. O 5 mln z wicej ni wynosi cena zakupu BPH TFI przez Altus TFI. Spraw szerzej opisywalimy w tekcie: „Klienci BPH TFI mog zosta z niczym. KNF zablokuje przejcie funduszy?„.

Spraw jednego z fundusz BPH TFI bada warszawska prokuratura. Nieoficjalnie wiadomo, e po blisko rocznej kontroli KNF okazao si, e zarwno BPH TFI jak i Bank BPH dopuciy si kilkudziesiciu narusze przepisw prawa i procedur wewntrznych. Sama KNF przyznaje tylko, e przekazaa stronom odpowiednie wytyczne. Wedug poszkodowanych klientw wanie w wyniku tych nieprawidowoci inwestycje funduszu zakoczyy si spektakularn klap. Rekordzista utopi w „bezpiecznym” funduszu 800 tys. z.

Altus TFI jest jednym z najwikszych w Polsce niezalenych (tzn. niepowizanych bezporednio z adn instytucj finansow) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednoczenie jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si podmiotw w polskiej brany TFI. Od lipca 2014 roku jest spk notowan na warszawskiej giedzie.

Fundusze pieniężne i gotówkowe. Dają zarobić jak lokata, a i tak robią furorę

Fundusze pieniężne i gotówkowe. Dają zarobić jak lokata, a i tak robią furorę

Fot. Alexey SAZONOV

Polacy wpacaj co miesic do funduszy inwestycyjnych miliardy zotych. Najwicej pienidzy nie trafia jednak na gied, ktra przyniosa przez ostatni rok ponad 20 proc. zyskw. Upodobalimy sobie fundusze, ktre daj zarobi poniej 2 proc. Zdaniem ekspertw to czsto efekt braku edukacji i strach przed utrat pienidzy. Niekiedy jednak to element wyrafinowanej strategii.

W kwietniu klienci detaliczni powierzyli funduszom inwestycyjnym o 1,2 mld z wicej, ni z nich wypacili – informuj Analizy Online. Saldo wpat jest dodatnie ju czwarty miesic z rzdu, a trzeci raz przekroczyo okrgy miliard. To oznacza, e mamy coraz wicej pienidzy, ktrych nie wydajemy na biece potrzeby, a lokujemy je z myl o przyszoci.

Takie podejcie do zarzdzania domowym budetem zasuguje na pochwa, ale analizujc szczegowo sposb, w jaki inwestuj Polacy, mona mie due wtpliwoci, czy robi to skutecznie. Okazuje si bowiem, e najwicej pienidzy trafia do funduszy pieninych i gotwkowych, ktre przynosz minimalne zyski. Na dodatek w ten sposb mona inwestowa samemu, bez porednictwa instytucji finansowej, ktra za zarzdzanie pienidzmi klientw pobiera opaty.

Co taki wybr mwi o Polakach jako inwestorach?

– Nakadaj si na to zarwno pewne braki w edukacji inwestycyjnej, jak i awersja do ryzyka – uwaa Szymon Juszczyk, zarzdzajcy w RDM Wealth Management.

– Z jednej strony inwestorzy wybieraj najbezpieczniejsze fundusze gotwkowe i pienine, bo czsto nie odrobili jeszcze strat z ostatniej bessy i boj si ponownego uszczuplenia kapitau. Z drugiej za strony wielu z nich nie do koca zdaje sobie spraw, skd bior si wyniki funduszy akcji czy obligacji i jaki maj one zwizek z sytuacj gospodarcz w kraju i na wiecie. W tej kwestii mamy jeszcze wiele do zrobienia – ocenia ekspert RDM WM.

Statystyki wskazuj, e w kwietniu do funduszy gotwkowych i pieninych wpyno per saldo 356 mln z. Tego typu fundusze byy numerem jeden w wyborze klientw take w marcu. W zarzdzanie trafia wtedy jeszcze wiksza kwota – 442 mln z.

Saldo wpat i wypat w funduszach inwestycyjnych (dane w milionach zotych)

rdo: money.pl na podstawie danych Analizy Online

Fundusze pienine i gotwkowe jak lokata w banku

– Inwestowanie typowo w fundusze gotwkowe i pienine wydaje si sab opcj. Podobne stopy zwrotu mona uzyska na lokatach bankowych – komentuje Jarosaw Sadowski, gwny analityk Expander Advisors.

Wyniki z lokat i funduszy nie mog si wiele rni, bo depozyty w bankach to jeden ze sposobw, w jaki lokowane s w nich pienidze klientw. Do tego dochodz nisko oprocentowane obecnie bony skarbowe i pienine.

Lokat w banku kady bez problemu zaoy sam, nie ponoszc za to kosztw. W przypadku funduszy gotwkowych i pieninych za to, e oddajemy pienidze w zarzdzanie ekspertom, oczywicie zapacimy. Ile? Przecitnie okoo 1 proc. od zarzdzanych aktyww, cho cakowite koszty czasami sigaj nawet 2 proc. W odniesieniu do potencjalnych zyskw jest to nieproporcjonalnie duo. Na dodatek nie ma pewnoci, e fundusz przyniesie zysk.

Dwa tego typu produkty z ponad 40 funkcjonujcych na rynku na przestrzeni ostatnich 12 miesicy przyniosy nawet straty. Mowa o „Optimum Gotwkowy” (Optimum FIO), ktry jest 1,4 proc. na minusie oraz „Novo Gotwkowy” (Novo FIO) z wynikiem -0,2 proc. Oba z oferty Opera TFI. Z drugiej strony zdarzaj si przykady produktw Union Investment, Aliora czy KBC, ktre day zarobi w tym samym czasie 3,7 proc.

rednio fundusze pienine i gotwkowe day klientom za ostatnie 12 miesicy zysk na poziomie 1,7 proc. Przecitne oprocentowanie lokaty w ostatnich miesicach wynosio z kolei ok. 1,5 proc.

Wybrane fundusze pienine i gotwkowe
nazwa funduszu roczna stopa zwrotu nazwa funduszu roczna stopa zwrotu
Optimum Gotwkowy -1,40% PKO Skarbowy 1,90%
Novo Gotwkowy

-0,20% ALTUS Pieniny 2,00%
Opera Pecunia.pl 0,30% Allianz Pieniny 2,10%
Credit Agricole Lokacyjny

0,70% Noble Fund Pieniny 2,20%
Aviva Investors Depozyt Plus

0,80% Millennium Depozytowy

2,40%
BPH Skarbowy 1,00% SGB Gotwkowy 2,50%
Investor Gotwkowy

1,20% Investor Pynna Lokata 2,90%
Raiffeisen Aktywnego Oszczdzania

1,30% UniKorona Pieniny

3,10%
Arka Presti Gotwkowy

1,40% BPS Pynnociowy 3,30%
BPH Pieniny

1,50% Alior Pieniny 3,70%
MetLife Pieniny 1,70% KBC Portfel Pieniny

3,70%
BG BNP Paribas Pieniny 1,80% UniAktywny Pieniny

3,70%
rdo: Analizy Online

Jarosaw Sadowski przyznaje, e gdyby sam by osob szukajc przede wszystkim bezpieczestwa, wybraby lokat.

– Z gry wiem, ile zarobi. Cho te trzeba zauway, e oszczdzanie dugoterminowe na lokacie moe by kopotliwe. Trzeba j odnawia co jaki czas i za kadym razem z zyskw jest potrcany podatek. W funduszu wystpiby dopiero na koniec inwestycji – zauwaa.

„Przechowalnia”, czyli wyrafinowana strategia

Eksperci pytani przez money.pl nie podwaaj jednak sensu istnienia takich funduszy. Zarwno analityk Expander Advisors, jak i ekspert RDM Wealth Management, wskazuj, e czsto klienci wybieraj fundusze gotwkowe i pienine nie jako docelow inwestycj, a traktuj je jak pewnego rodzaju „przechowalni”.

Inwestorzy po osigniciu zyskw na funduszach akcyjnych nie musz od razu wypaca pienidzy, co wie si m.in. z potrceniem podatku. Mog je przenie na bezpieczne fundusze, a gdy nadarzy si kolejna okazja inwestycyjna – znowu ulokuj rodki w innym, bardziej ryzykownym i rentownym produkcie. Funkcja „przechowalni” sprawdza si te w okresach dekoniunktury i giedowego krachu.

Strategia, polegajca na tymczasowym realizowaniu zyskw na funduszach akcyjnych i przenoszeniu pienidzy do bezpiecznych funduszy, moe by obecnie stosowana przez spor cz klientw. Przez ostatnie 12 miesicy na polskiej giedzie rednie wypracowywane zyski przekroczyy 20 proc. Byy wic ponad 10-krotnie wysze ni to, co mona byo zarobi na funduszach pieninych i gotwkowych.

Ile mona byo zarobi na funduszach przez ostatnie 12 miesicy?
rodzaj funduszu roczna stopa zwrotu rodzaj funduszu roczna stopa zwrotu
akcje polskich maych i rednich spek 25,30% mieszane polskie stabilnego wzrostu 6,90%
akcje polskie (uniwersalne) 22,20% dune globalne korporacyjne 5,60%
akcje globalnych rynkw rozwinitych 17,40% mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 4,30%
akcje europejskich rynkw rozwinitych 14,50% dune globalne uniwersalne 3,60%
mieszane polskie zrwnowaone 13,90% dune polskie korporacyjne 2,70%
akcje globalnych rynkw wschodzcych 13,70% gotwkowe i pienine 1,70%
akcje amerykaskie 12,90% dune polskie uniwersalne 1,10%
akcje europejskich rynkw wschodzcych 10,90% dune polskie papiery skarbowe 0,30%
mieszane zagraniczne zrwnowaone 8,00% akcje tureckie -7,60%
rdo: Analizy Online

Jakie perspektywy maj przed sob fundusze?

Wiele wskazuje na to, e akcje dalej mog by najlepsz opcj inwestycyjn.

– Obecnie funkcjonujemy w rodowisku niskich stp procentowych, a polska gospodarka zaczyna przyspiesza. Wpyw ma na to m.in. odmroenie inwestycji dziki unijnym rodkom, coraz lepsza sytuacja na lokalnym rynku pracy czy chociaby oywienie w wiatowej gospodarce. W takim otoczeniu najlepszym wyborem inwestycyjnym wydaj si by akcje, ktre w cigu ostatnich kilku miesicy day solidnie zarobi. Pamitajmy jednak o dywersyfikacji i nie lokujmy caego dostpnego kapitau w jedn klas aktyww – radzi Szymon Juszczyk z RDM WM.

Oczywicie akcje nie s dobrym rozwizaniem dla wszystkich.

– Dla osb nie lubicych ryzyka, a chccych czego wicej ni oferuje bank, opcj mog by tzw. fundusze dune. Inwestuj gwnie w obligacje emitowane albo przez przedsibiorstwa, albo przez pastwa. Trzeba si tu jednak liczy z wikszym ryzykiem. Szczeglnie w pierwszym przypadku – podkrela Jarosaw Sadowski.

Polub WP money na Faceboku:

Money.pl
Zyski PTE w dół. Płacimy im setki milionów za wyniki gorsze od WIG20

Zyski PTE w dół. Płacimy im setki milionów za wyniki gorsze od WIG20

Fot. REPORTER

W kwietniu Otwarte Fundusze Emerytalne day rednio 5 proc. zysku, a od pocztku roku prawie 15 proc. – poday Analizy Online. Bardzo dobre wyniki? Tylko jeli nie patrze na to, co si dziao na polskiej giedzie. aden z funduszy nie by lepszy od indeksu WIG20. Nie lepiej byo w ubiegym roku, kiedy za zarzdzanie PTE pobray od uczestnikw funduszy cznie 866 mln z.

Odkd rzd Tuska przenis z funduszy emerytalnych do ZUS 150 mld z, stay si one tak naprawd funduszami wysokiego ryzyka. OFE maj od trzech lat zakaz inwestowania w skarbowe papiery dune, dodatkowo gdyby zaczy si wyprzedawa, mogoby to wywoa panik na rynku, bo zgromadziy przez lata zbyt due udziay, wic nadal w portfelu wikszo stanowi polskie akcje.

W tym roku wyniki zarzdzania funduszami pozostawiaj wiele do yczenia, jeli chodzi o porwnanie z zmianami w WIG20. Cho do koca kwietnia warto indeksu wzrosa od pocztku roku o 22 proc., to OFE day rednio zysk 15 proc. W samym kwietniu WIG20 zyska 9,2 proc., a OFE rednio 5 proc. Do tego najlepszy z nich da zaledwie 5,5 proc. stopy zwrotu.

Nieco lepiej jest jeli spojrze w duszym okresie, ale to te nie skania do uzasadnienia wysokiej opaty za zarzdzanie. Od maja ub.r. do kwietnia 2017 r. rednia stopa zwrotu OFE bya taka sama jak WIG20. Tylko trzy fundusze day wicej zysku posiadaczom swoich udziaw, ni gdyby inwestowa w WIG20.

Za zarzdzanie naszym kapitaem towarzystwa emerytalne pobray w ubiegym roku 866 mln z opaty za zarzdzanie. Po potrceniu kosztw dziaania PTE i OFE, zostao im niecae 400 mln z zysku netto. To o 84 mln z mniej ni rok wczeniej.

To ju zreszt ostatnie lata dziaania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w obecnej formie. Jak zapowiedzia wicepremier Mateusz Morawiecki, rzd chce, aby na przeomie II i III kwartau bya gotowa legislacja dotyczca zmian w OFE.

Z wstpnych informacji wynika, e zostan przeksztacone w OFI, co umoliwi ich sprzeda przez uczestnikw i zainwestowanie kapitau w inny sposb.

Z wynikw inwestycyjnych towarzystw mona wysnu wniosek, e z trudem oddaj one wzrosty WIG20. Te same, albo i lepsze rezultaty daaby inwestycja w tzw. ETF na WIG20, ktre pienidze za zarzdzanie bior niewielkie, bo jedyne co robi, to prbuj odwzorowa skad portfela indeksu.

Polub WP money na Faceboku:

ofe, emerytury, pte
Money.pl
Polacy bardziej sceptyczni wobec funduszy akcji. To efekt osłabienia hossy na giełdzie

Polacy bardziej sceptyczni wobec funduszy akcji. To efekt osłabienia hossy na giełdzie

Fot. Fotolia

Prawie 1,3 mld z netto wpacili w marcu klienci do detalicznych funduszy inwestycyjnych. To ju drugi miesic z rzdu tak wysokich wpat. Wyglda jednak na to, e spora cz inwestorw stracia wiar w hoss na warszawskiej giedzie.

Wystarczyo chwilowe zahamowanie wzrostw na stoecznym parkiecie, by cz drobnych inwestorw odwrcia si od funduszy akcji. Wedug danych spki monitorujcej rynek funduszy – Analizy Online – w marcu z funduszy akcyjnych odpyno o 78 mln z wicej rodkw ni do nich wpyno. Oznacza to do wyrane „ochodzenie” po kilku miesicach napyww oszczdnoci klientw do powiernikw kupujcych akcje na GPW.

Jak zauwaaj Analizy Online, s jednak wyjtki. Kilku funduszom akcji udao si bowiem utrzyma dodatnie saldo wpat od klientw: „Kolejny miesic z rzdu najwiksz popularnoci cieszy si fundusz Arka Presti Akcji Polskich (Arka Presti SFIO), ktrego bilans sprzeday wynis przeszo +40 mln z. Na kolejnych miejscach znalazy si PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) oraz PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy)” – podaj Analizy Online.

Wzrost niepewnoci na rynku finansowym spowodowa nie tylko mniejsze zainteresowanie klientw funduszami akcyjnymi, ale rwnie wzrost powodzenia uznawanych za bezpieczniejsze funduszy gotwkowych, pieninych oraz dunych – wrd tych ostatnich wiksz popularnoci ciesz si z kolei powiernicy obecni na rynku obligacji korporacyjnych.

aldo wpat i umorze w funduszach detalicznych marcu 2017 r.
Rodzaj funduszu (mln z)
absolutnej stopy zwrotu 375
akcyjne -78
aktyww niepublicznych 21
dune 338
gotwkowe i pienine 442
mieszane 206
nieruchomoci -31
sekurytyzacyjne 31
surowcowe -19
SUMA 1285

rdo: WP money na podstawie danych Analizy Online.

Analizy Online podaj rwnie, e „w ujciu kwartalnym najwikszy napyw kapitau odnotowa segment funduszy absolutnej stopy zwrotu, do ktrych trafio przeszo 1 mld z netto. Na kolejnych miejscach znajduj si fundusze mieszane oraz akcji. Bilans sprzeday by najniszy w segmencie funduszy nieruchomoci (-63 mln z). Jeli chodzi o poszczeglne towarzystwa najwicej kapitau trafio do Investors TFI (+639 mln z), za najwikszy odpyw odnotowa AgioFunds TFI (-121 mln z)”.

Sytuacja na warszawskiej giedzie od duszego czasu sprzyja posiadaczom akcji. Od jesieni ubiegego do swojego ostatniego szczytu w okolicach 2300 pkt. gwny wskanik warszawskiej giedy WIG20 zyska ponad 30 proc. Ostatnie tygodnie przyniosy jednak niewielk korekt i wyhamowanie wzrostw notowa.

Gwne indeksy GPW w ostatnich 6 miesicach

Powd tej sytuacji jest do jasny: na rynkach finansowych panuje spora niepewno zwizana chociaby ze zbliajcymi si wyborami prezydenckimi we Francji. Sporym czynnikiem zwikszajcym ryzyko jest te polityka prowadzona przez Donalda Trumpa – wci nie wiadomo, czy zrealizuje on swoje obietnice gospodarcze (m.in. w kwestii podatkw), ktre w duej mierze stay si pretekstem do rozpoczcia ostatniej hossy.

Wyranie wida wic, e rynkowa niepewno na razie powstrzymuje klientw zarwno przed bezporednimi zakupami akcji, jak rwnie przed wpacaniem rodkw do funduszy akcji. Daleko nam jeszcze do funduszowej hossy sprzed 10 lat. W 2007 r. klienci wpacali do funduszy akcji polskich rednio po 1,2 mld z netto miesicznie. Rekord pad wwczas w czerwcu, gdy dodatnie saldo wpat i umorze w tych funduszach signo 4 mld z.

Polub WP money na Faceboku:

Money.pl
Przejęcie BPH TFI. Konkurent za 20 mln zł kupi wszystkie akcje

Przejęcie BPH TFI. Konkurent za 20 mln zł kupi wszystkie akcje

Fot. PAP/Leszek Szymaski

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus przejmie fundusze zarzdzane przez TFI nalece wczeniej do Banku BPH. Warto transakcji szacowana jest na okoo 20 mln z. Negocjacje w sprawie przejcia toczyy si ju od lutego, ale zarzd Altusa nie poinformowa o nich.

W rod 5 kwietnia doszo do zawarcia warunkowej umowy sprzeday wszystkich akcji BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ich nabywc bdzie Altus Agent Transferowy, czyli spka naleca do Altus TFI. Zapaci za udziay firmie zalenej Banku BPH, ktra bya wacicielem BPH TFI kwot 20 mln z.

Umowna kwota moe jednak ulec zmianie. Ostateczna cena rozliczenia bdzie zalee m.in. od zmian wartoci ksigowej pomniejszonej o wartoci niematerialne i prawne BPH TFI do czasu finalizacji transakcji. W podpisanej warunkowej umowie wskazana jest graniczna data 31 sierpnia 2017.

Przejcie dojdzie do skutku jeli zgod wydadz m.in. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw oraz Komisja Nadzoru Finansowego. W przypadku braku spenienia si powyszych warunkw w terminie do 31 sierpnia Altus TFI moe zapaci kar umown w wysokoci 2 mln z. Skutkiem tego bdzie te wypowiedzenie umowy sprzeday BPH TFI. Dodatkowo, jeli mimo pozytywnych opinii UOKiK i KNF, ktra ze stron odstpi od umowy, zapaci 4 mln z kary.

O co toczy si gra? BPH TFI dziaa na polskim rynku kapitaowym od 1998 roku. Obecnie zarzdza aktywami o cznej wartoci okoo 3,5 mld z, ktre zgromadzone s w 12 funduszach. Wartociowo jest to okoo 1 proc. rynku funduszy w kraju.

Wyniki finansowe BPH TFI pozostawiaj sporo do yczenia. Szacunkowe dane na koniec 2016 pokazuj, e pomimo 58,4 mln z przychodw Towarzystwo ma strat przekraczajc 27 mln z. Warto kapitaw wasnych to okoo 37,3 mln z. Zobowizania wynosz za prawie 11 mln z.

Przejcie BPH TFI stanowi element strategii akwizycyjnej Altus TFI, zmierzajcej do konsolidacji rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. W ocenie zarzdu przejcie to pozwoli na uzyskanie efektw skali i umoliwi zwikszenie efektywnoci dziaalnoci, a w konsekwencji popraw wynikw.

Altus TFI odnotowao 78,35 mln z zysku netto w 2016 roku, czyli o prawie 17 mln z wicej ni rok wczeniej. Jest jednym z najwikszych w Polsce niezalenych (tzn. niepowizanych bezporednio z adn instytucj finansow) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca jego akcje s notowane na warszawskiej giedzie.

Jak pokazuj czwartkowe rosnce notowania akcji na GPW, inwestorzy z zadowoleniem przyjli informacje o przejciu BPH TFI. Kurs w poudnie rs ponad 5 proc.

Obserwuj biece notowania akcji Altus TFI

Jedno moe niepokoi inwestorw. Zarzd Altus TFI przyzna si, e negocjacje w sprawie przejcie BPH TFI rozpocz ju 23 lutego, o czym w tym czasie nie poinformowa.

„Podanie powyszej informacji do publicznej wiadomoci zostao opnione poczwszy od dnia 23 lutego 2017 roku (…). W ocenie zarzdu spki niezwoczne przekazanie do publicznej wiadomoci informacji o prowadzonych negocjacjach mogo naruszy suszny interes spki przez negatywny wpyw na przebieg lub wynik tych negocjacji, w szczeglnoci na okrelenie warunkw umowy nabycia akcji” – czytamy w owiadczeniu zarzdu Altus TFI.

W opinii zarzdu opublikowanie informacji o rozpoczciu negocjacji mogoby wywoa ewentualn negatywn interakcj ze strony innych podmiotw rynkowych, ktre mogyby by rwnie zainteresowane przejciem BPH TFI. O opnieniu Altus poinformowa ju Komisj Nadzoru Finansowego, ktra oceni sytuacj.

Zaostrza się walka o miliardy złotych z portfeli Polaków. Fundusze już wiedzą, że rząd wprowadzi REIT-y

Zaostrza się walka o miliardy złotych z portfeli Polaków. Fundusze już wiedzą, że rząd wprowadzi REIT-y

Mniej wicej 200 tys. z – co najmniej tak kwot musi dysponowa dzi indywidualny inwestor, ktry chce poszuka zyskw w funduszach nieruchomoci. Pomimo, wydawaoby si, zaporowej kwoty instytucje finansowe coraz czciej dostrzegaj szans na przycignicie rodkw od bogaccych si Polakw. Ci powinni jednak pamita o tym, e co takiego jak inwestycja bez ryzyka nie istnieje.

5 proc. gwarantowanego zysku w skali roku plus dodatkowy wynik uzaleniony od ostatecznego efektu sprzeday mieszka przez dewelopera – w ten sposb ju od kwietnia bdzie kusi inwestorw indywidualnych nowy fundusz, ktry pojawi si na polskim rynku.

Heritage Real Estate wsplnie z jednym z najwikszych deweloperw w Polsce (Murapol) oraz Saturnem TFI przez kolejne 2 lata zamierzaj przeprowadzi 25 subskrypcji tzw. certyfikatw inwestycyjnych – kada bdzie skierowana do maksymalnie 149 osb, gotowych zainwestowa rwnowarto minimum 40 tys. euro. Takie wymogi stawia bowiem prawo, by mona byo zaproponowa Polakom inwestycj w ramach tzw. funduszu zamknitego aktyww niepublicznych, bez koniecznoci organizowania oferty publicznej, tak jak ma to miejsce np. w przypadku akcji spki idcej na gied.

Rynek przygotowuje klientw na REIT-y

Takich propozycji na polskim rynku jest coraz wicej – w tym samym czasie swoj ofert gwarantowanych 6 proc. w skali roku zachca Polakw Trigon TFI (wsplnie z deweloperem Golub Gethouse), ktry tym razem chce skupi si na inwestycjach w budow mieszka na wynajem i akademikw.

W nazwie swojego produktu uywa nazwy „REIT” (czyli Real Estate Investment Trust). Nie przez przypadek – to sformuowanie w ostatnich miesicach robi karier za spraw obietnicy wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ktry zapowiedzia, e rzd bdzie zachca Polakw do inwestowania dugoterminowego na rynku nieruchomoci wanie za porednictwem tzw. REIT-w. Jeeli tak si faktycznie stanie, lokowanie rodkw w funduszach nieruchomoci moe sta si „rozrywk” masow. Maj one bowiem by dostpne dla klientw z chudszym portfelem.

– Spodziewamy si, e przepisy pozwalajce na funkcjonowanie REIT-w w bardziej dostpnej dla klientw indywidualnych formie wejd w ycie na pocztku przyszego roku. Chcemy by wtedy gotowi, by zaproponowa im inwestycje na rynku nieruchomoci – zapowiada Micha Cebula, prezes Heritage Real Estate, deklarujc, e firma ma plany szybkiej rozbudowy sieci dystrybucji.

Obiecuj zyski z najmu. O zaufanie jednak trudno

Najprociej mwic, REIT-y w formie, ktra funkcjonuje w innych krajach, polegaj na tym, e spka sprzedaje drobnym inwestorom akcje. Pozyskane od nich rodki inwestuje w zakup nieruchomoci. Zyski z wynajmu powierzchni trafiaj do posiadaczy akcji w formie dywidendy. Gdy inwestorzy chc wyj z inwestycji, mog sprzeda akcje REIT-u, bo te przez cay czas s notowane na giedzie. To jedna z podstawowych rnic w porwnaniu do funduszy zamknitych typu FIZAN, ktre daj moliwo sprzeday certyfikatw w cile okrelonym czasie, np. po trzech latach od wpacenia rodkw.

– Zgodnie z zaoeniami projektu polskie REIT-y, podobnie jak ich odpowiedniki na Zachodzie, maj by dostpne dla szerokiego grona inwestorw jako notowane na giedzie spki akcyjne, czerpice zyski z dugoterminowego wynajmu nieruchomoci. Spki te maj by zwolnione z podatku CIT pod warunkiem przekazywania akcjonariuszom minimum 80 proc. zyskw rocznie w postaci dywidendy. Bd one mogy inwestowa w kad nieruchomo przynoszc dochd: biura, centra handlowe czy magazyny. Ostatnio resort finansw skania si rwnie ku rozszerzeniu moliwoci inwestycyjnych REIT-w o lokale mieszkalne – zauwaa Artur Rawski, wiceprezes dziaajcego na rynku nieruchomoci Forum TFI.

Pozostaje jednak pytanie, czy taka forma zachcania Polakw do lokowania oszczdnoci w nieruchomociach si sprawdzi. W ubiegym roku szansy na giedzie szukaa spka Reino, reklamujca si jako pierwszy polski REIT – jej oferta skoczya si jednak fiaskiem, bo inwestorzy nie rzucili si do kupowania akcji.

Fundusze s ju nawet gotowe „gwarantowa” zyski

Powd moe by do prosty. Chodzi nie tylko o brak jasnych przepisw, ktre pozwoliyby na funkcjonowanie REIT-w w Polsce. Problemem moe by rwnie brak zaufania Polakw do tego typu inwestycji – na wizerunku brany bardzo mocno odbia si spektakularna wpadka funduszu BPH TFI. W ubiegym roku w WP money pisalimy o tym, e klienci, ktrzy powierzyli oszczdnoci funduszowi nieruchomoci tej instytucji stracili ponad 90 proc. zainwestowanych rodkw.

Dlatego teraz fundusze, chcc zachci indywidualnych inwestorw do powierzania im oszczdnoci, oferuj ju „gwarantowane” zyski. Szef Heritage Real Estate twierdzi nawet, e klientowi, ktry zdecyduje si na zakup certyfikatw, jest gotowy zaproponowa specjalny zapis w umowie notarialnej, ktry w razie jakichkolwiek kopotw zagwarantuje mu odzyskanie wpaconego kapitau i obiecanych zyskw nawet w ramach egzekucji z majtku dewelopera.

– Kady fundusz powinien wycign lekcj z tego typu negatywnych zdarze na rynku. Rzecz jasna nikt nie jest w stanie zagwarantowa klientowi poziomu bezpieczestwa na poziomie lokaty bankowej objtej Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Ale mona organizowa projekty wsplnie z duymi i znanymi deweloperami, ktrzy maj ogromn wiedz i dowiadczenie na rynku – mwi WP money Jakub Adamowicz, dyrektor rozwoju w Trigon TFI. Podkrela, e kluczem do w miar bezpiecznej inwestycji jest wybr deweloperw, ktrzy nie ponosz dodatkowego ryzyka w postaci wysokich kredytw bankowych, a do tego nie tylko szukaj zewntrznego finansowania projektw, ale rwnie wkadaj w nie spor cz rodkw wasnych.

Artur Rawski z Forum TFI wskazuje, e bezpieczestwo inwestycji zwiksza rwnie taka konstrukcja funduszu, ktra nie kae inwestorowi bardzo dugo czeka na wycofanie przynajmniej czci rodkw. Jako przykad podaje zrealizowany przez Forum TFI projekt kupna i renowacji krakowskich kamienic, na ktry pozyska od inwestorw 35 mln z, a potem zwrci im t kwot z zyskiem na poziomie 9 proc. w skali roku.

– Konstrukcja funduszu opieraa si na automatycznych, czciowych umorzeniach certyfikatw. Dziki temu ich posiadacze co kwarta otrzymywali cz zainwestowanego przez siebie kapitau powikszan kadorazowo o zysk. Uzyskiwane w ten sposb rodki na bieco redukoway ich ryzyko inwestycyjne – podkrela Artur Rawski.

Inwestycje bez ryzyka nie istniej

Walka zamknitych funduszy inwestycyjnych o zamonych klientw zainteresowanych lokowaniem oszczdnoci na rynku nieruchomoci pokazuje, e coraz wiksza grupa Polakw ma do zainwestowania spore pienidze.

Mog to robi kupujc mieszkania na wasno po to, by pniej czerpa zyski z najmu. Przedstawicielom brany finansowej zaley jednak na przekonaniu ich, e wysze zyski zapewni im moliwo uczestniczenia w projektach deweloperskich ju na etapie budowy.

Klienci zawsze powinni jednak pamita o tym, e inwestycje bez ryzyka nie istniej. Nawet jeeli w gr wchodzi teoretycznie bezpieczny rynek nieruchomoci – w ostatnich latach bolenie przekonali si ju o tym m.in. posiadacze obligacji deweloperw, ktrzy nie wywizali si za swoich obietnic.

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.