PIT 2018: do kiedy złożyć PIT-37?

PIT 2018: do kiedy złożyć PIT-37?

PIT-37 wypeFot. Wojciech Strozyk/REPORTER

PIT-37 wypenia wikszo polskich podatnikw

PIT-37 to formularz, za ktrego pomoc rozliczaj si osoby uzyskujce dochd za porednictwem patnikw. W 2018 roku termin dostarczenia druku PIT-37 do urzdu skarbowego upywa 30 kwietnia.

PIT-37 – dla kogo w 2018 roku?

PIT-37 skadany jest w urzdzie skarbowym przez wikszo podatnikw PIT. Wypeniaj go osoby, ktre w danym roku podatkowym uzyskay przychody w formie wynagrodze wynikajcych ze stosunku subowego albo stosunku pracy, pobierania renty, emerytury, zasikw oraz wiadcze przedemerytalnych, a take zasikw z ubezpieczenia spoecznego.

Na podstawie formularza PIT-37 powinny rozliczy si take osoby, ktre w rozliczanym roku podatkowym otrzymay stypendia, osigny przychd z racji praw autorskich lub innych praw majtkowych czy dziaalnoci osobistej na podstawie umowy zlecenia albo kontraktu menaderskiego. Formularz PIT-37 wypeni powinny rwnie osoby pracujce za granic, ale tylko wtedy, gdy ich pracodawc jest polski patnik.

Rozliczenie formularza PIT-37

Podstaw do wypenienia formularza PIT-37 s dane zawarte w PIT-11, ktry podatnik powinien otrzyma od pracodawcy lub zleceniobiorcy do koca lutego (w rozliczeniu za rok 2017 – do 28 lutego 2018 roku). Osoba, ktra podczas roku podatkowego bya zatrudniona u kilku pracodawcw lub realizowaa zlecenia dla kilku zleceniodawcw, powinna wszystkie dochody uj w jednym druku PIT-37, zachowujc przy tym wszystkie uzyskane formularze. Jeli jednak cz dochodw uzyskanych przez podatnika nie pochodzia od patnika, rozliczenie powinno nastpi poprzez wypenienie druku PIT-36.

Jeszcze do niedawna moliwe byo zoenie wniosku o rozliczenie podatnika przez patnika. W 2018 roku znikn PIT-12 (wniosek) i PIT-40 (rozliczenie przez pracodawc), a kady podatnik musi rozliczy si osobicie na formularzu PIT-37 lub poprosi o to urzd skarbowy, skadajc druk PIT-WZ do 16 kwietnia 2018 roku. W dalszym cigu istnieje jednak moliwo zoenia deklaracji za podatnika przez organ rentowy w ramach PIT-40A.

Podatnik zobowizany jest uj w formularzu PIT-37 przychody, koszty uzyskania, wpacone skadki na ubezpieczenia oraz zaliczki, jakie zostay wpacone na podatek dochodowy w cigu roku podatkowego. PIT-37 mona rozlicza indywidualnie, z maonkiem (o ile oboje s uprawnieni do skadania tej deklaracji) lub jako samotny rodzic. Osoby, ktre skadaj ten formularz, maj prawo do skorzystania z ulgi i odlicze.

Deklaracj PIT-37 powinny zoy nie tylko uprawnione do tego osoby, ktre odnotoway przychd, ale take ci, ktrzy w danym roku podatkowym odnieli straty.

PIT-37 a skala podatkowa

Podatnikw rozliczanych w formularzu PIT-37 obowizuje odpowiednia skala podatkowa. Wyznaczono dwa progi: pierwszy przy podstawie obliczenia podatkw nieprzekraczajcej 85 528 z (18 proc.), a drugi przekraczajcy t kwot (15 395,04 z plus 32 proc. nadwyki). W rozliczeniu za 2017 rok od obu tych wartoci odj naley kwot zmniejszajc podatek (od 0 do 1188 z w zalenoci od wysokoci podstawy obliczenia podatku).

Termin rozliczenia PIT-37

Termin zoenia formularza PIT-37 za 2017 rok przypada 30 kwietnia 2018 roku. Jest to data oglnie przyjta, jednak gdy w danym roku dzie ten przypada w weekend, waciwym terminem jest pierwszy dzie roboczy po 30 kwietnia.

Fiskus musi udowodnić przedsiębiorcy nadużycie w VAT. Przełomowy wyrok NSA

Fiskus musi udowodnić przedsiębiorcy nadużycie w VAT. Przełomowy wyrok NSA

Fot. Jacek Berenicki

Naczelny Sd Administracyjny wyda wyrok, ktry moe znaczco zmieni praktyk administracji skarbowej w odniesieniu do kwestii odliczania VAT przez firmy. NSA orzek, e organy podatkowe mog odmwi podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku naduycia, ale najpierw fiskus musi to naduycie udowodni.

Wyrok NSA zosta opisany na blogu ekspertw firmy konsultingowej Crido Taxand. Sprawa dotyczya jednego z najwikszych dystrybutorw elektroniki w Polsce, ktremu fiskus odmwi odliczenia VAT-u od faktury zakupowej.

Jak czytamy na blogi, organy podatkowe twierdziy, e udokumentowany przez spk fakturami VAT zakup i sprzeda licencji na programy do nauki jzykw obcych nie mia miejsca i odmwiy odliczenia podatku.

Wideo: premierMorawiecki o uszczelnianiu systemu podatkowego:

Dziaanie fiskusa nie wzbudzio zastrzee wojewdzkiego sdu administracyjnego, ale firma odwoaa si do NSA, ktry oddali orzeczenie fiskusa. Sd uzna, e organy podatkowe nawet nie zbaday, czy kwestionowane transakcje miay uzasadnienie ekonomiczne.

NSA uzna w tej sytuacji, e zawarcie przez firm kolejnych umw licencyjnych byo rozsdne pod ktem biznesowym, wic faktury dokumentoway rzeczywiste transakcje.

Kluczow rzecz w przypadku tego wyroku NSA jest odniesienie si do kwestii naduycia prawa, ktre firmie zarzuciy organy podatkowe. Sd zwrci uwag, e urzdnicy skarbowi nie ustalili, o jakiego rodzaju naduycie prawa chodzio.

NSA podkreli, e gdyby fiskus zarzuci firmie naduycie w zakresie VAT, musiaby ustali, jaki charakter miao to naduycie i w jaki sposb doszo do uszczuplenia budetu pastwa.

W wietle wyroku NSA organy podatkowe pastwa powinny skoczy z wieloletni praktyk odmawiania odliczenia VAT i zwrotu podatku wycznie na podstawie podejrzenia udziau w karuzeli VAT lub innego naduycia.

Polub money.pl na Facebook:

Money.pl
„Podatek denny” stał się faktem. Żeglarze zapłacą więcej

„Podatek denny” stał się faktem. Żeglarze zapłacą więcej

Fot. Szymon Stoma/Flickr

eglowanie po Mazurach moe by w tym roku drosze

Wszyscy, ktrzy planuj w tym roku spdza aktywnie czas nad wod, powinni przygotowa si na wydatek wikszy ni planowali. Grubsze portfele bd potrzebna za spraw „podatku dennego”. Tu przed kocem roku premier Mateusz Morawiecki podpisa rozporzdzenie wprowadzajce t opat.

O nowym prawie wodnym przez ostatnie miesice mwio si w gwnie w kontekcie moliwych podwyek opat, ktre mogyby dotkn rodziny, przedsibiorcw, czy rolnikw. Nieco w cieniu pozostawaa kwestia „opodatkowania” portw, marin jachtowych oraz innych gruntw wykorzystywanych w celach sportowych czy turystycznych.

Zobacz te, w jaki sposb przyjto Ustaw prawo wodne:Opata za sporty wodne

Podpisane przez premiera rozporzdzenia nie tylko podnosi wikszo opat za korzystanie z terenw „pokrytych wodami”. Dokument wprowadza take nowe opaty. Midzy innymi za grunty wykorzystywane do „przedsiwzi zwizanych z uprawianiem na wodach rdldowych rekreacji, turystyki, sportw wodnych oraz amatorskiego poowu ryb”. Dotychczas bya to kategoria zwolniona z opat. Cz rodowiska eglarskiego krytykowaa pomys, wskazujc, e podwyki opat zniechc Polakw do aktywnoci na wodzie.

Czytaj take: Pomys PiS uderzy w eglarzy i rodowisko? „Mazury zamieni si w szambo”

Od 1 stycznia 2018 r. opaty roczne bd zasilay budet nowo powoanej rzdowej instytucji – Wody Polskie. W Ocenie Skutkw Regulacji rozporzdzenia szacowano, e wpywy z jego tytuu wynios cznie okoo 7 mln z. Jedne z najwyszych stawek dotkn wacicieli i zarzdcw portw, chocia w trakcie negocjacji z resortem rodowiska udao im si przekona urzdnikw do dziesiciokrotnego obnienia wysokoci podatku. Zamiast pierwotnych 8,9 z za kady metr dna zapac 89 gr. Jeli w porcie znajduje si nabrzee lub pomost wykorzystywany jako taras restauracji, sklep czy stacja benzynowa, kady metr pod nim kosztowa bdzie 5 z. Nie jest to jeszcze poziom maksymalny – jeli urzdnik uzna, e pomosty lub inne konstrukcje znajdujce si nad powierzchni wody su dziaalnoci usugowej, za metr zapaci bdzie trzeba 8,9 z.

Negocjacje pomogy, ale podwyki bd

Zarzdcy portw wynegocjowali take, e opat bd wnosi jedynie za t cz roku, gdy rzeczywicie prowadzony jest w niej biznes. To ulga przede wszystkim dla najmniejszych marin czy pomostw zlokalizowanych przy prywatnych dziakach i dziaaj przez dwa, trzy miesice w roku.

Ze wzgldu na tak rne moliwoci interpretacji wysokoci podwyek w marinach jest kwesti otwart. Z pewnoci naley si ich spodziewa, poniewa ciko oczekiwa, by zarzdcy portw zdecydowali si ponosi koszty nowego podatku. Gdy pracowano nad rozwizaniem, ktre zakadao wprowadzenie opaty w wysokoci 8,9 z, koszt sezonowego miejsca mg wzrosn o okoo 1000 z. Przy obecnych rozwizaniach moe by to 100 z, cho otwarta pozostaje kwestia interpretacji powierzchni portw. Urzdnicy mog bowiem obliczy jedynie obszar wok pomostw, jak i caych basenw. Wwczas podwyka byaby bardziej odczuwalna.

Sigajce dziesiciu procent podwyki mog dotyczy take dobowych stawek za postj jachtw. Zapac je eglarze, ktrych w Polsce jest nadzwyczaj wielu. Z raportu „Polski Rynek eglarski” przygotowanego przez Polski Zwizek eglarski oraz portal sailing.org.pl wynika, e przynajmniej raz na kilka egluje okoo 5 mln Polakw. 1,3 mln mieszkacw naszego kraju deklaruje, e samodzielnie potrafi kierowa odzi, a ponad p miliona wzio udzia w regatach lub innych zawodach eglarskich.

Skal pokazuje take ruch turystyczny zwizany z eglarstwem w regionie, ktry jest krlestwem agli. Co roku na mazurskie jeziora wypywa okoo milion osb.

Polub money.pl na Facebook:

podatki, podwyki, eglarstwo, daniny publiczne
Uproszczą PIT dla zwykłych pracowników. Ustawa ma zostać podzielona

Uproszczą PIT dla zwykłych pracowników. Ustawa ma zostać podzielona

Obecne przepisy o PIT sFot. Beata Zawrzel/REPORTER

Obecne przepisy o PIT s bardziej skomplikowane ni usatwa vatowska.

Dobra wiadomo dla szeregowych podatnikw. Ustawa o podatku PIT jeszcze w tym roku ma zosta uproszczona. Wydzielone z niej maj zosta podatki osobiste, zyski kapitaowe i dziaalno gospodarcza. Dziki temu przepisy bd bardziej przejrzyste.

Zrozumiae przepisy dla przecitnego podatnika – tego oczekuje po zapowiadanych na 2018 rok zmianach w ustawie o PIT Maciej ukowski, dyrektor departamentu podatkw dochodowych MF. W rozmowie z „Pulsem Biznesu” zaznaczy, e obecna ustawa o Podatku dochodowym od osb fizycznych jest bardziej skomplikowana ni vatowska.

Dlatego te dokument ma zosta przebudowany. Dzi w jego zapisach znajduj si przepisy zarwno regulujce opodatkowanie dochodw wynikajcych ze stosunku pracy i umw zlece, jak rwnie dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, leasingw, regu amortyzacji, emerytury i renty czy zyski kapitaowe.

Rozliczasz PIT? Zobacz, z jakich ulg moesz skorzysta:

Po zmianach, jak tumaczy „Puls Biznesu”, postawn zostan trzy koszyki o podatkach osobistych, dziaalnoci gospodarczej i zyskach kapitaowych.

Zgodnie z planem fiskusa pozwoli to na uproszczenia dla Kowalskiego. – Chcemy napisa prost ustaw dla pracownika uzyskujcego dochody ze stosunku pracy bd umowy-zlecenia – mwi dziennikowi Maciej ukowski.

Czy za segregowaniem i uporzdkowaniem pjd zmiany w samych przepisach? To wci nie zostao przesdzone. Jednak, jak sugeruje „Puls Biznesu”, w przypadku osb fizycznych raczej niewiele.

Polub money.pl na Facebook:

Zwolnienia podatkowe dla współpracowników policji i służb. Rząd szykuje zachętę

Zwolnienia podatkowe dla współpracowników policji i służb. Rząd szykuje zachętę

Od wynagrodzenia za pomoc policji nie trzeba bFot. STANISLAW KOWALCZUK

Od wynagrodzenia za pomoc policji nie trzeba bdzie paci podatku.

Koniec z 20-procentowym podatkiem od wynagrodzenia za pomoc policji, fiskusowi i innym pastwowym subom. Rzd chce znie danin, by zachci Polakw do wsppracy.

O szykowanych zmianach w ustawie o podatku dochodowym pisze serwis next.gazeta.pl.

Wolne od podatku maj by wynagrodzenia dla wsppracownikw policji, Suby Celno-Skarbowej, Stray Granicznej, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zobacz te: Podatki w ostrzejszej wersji

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, za pomoc polskim subom dostaje si od 12 do 1000 zotych. Likwidacja opodatkowania ma sprawi, e wiksza cz tej kwoty trafi do kieszeni tych, ktrzy zdecyduj si na wspprac.

Dziki temu za – by moe – wicej osb bdzie chciao pomc polskim organom.

Polub money.pl na Facebook:

Podatek galeryjny wchodzi w życie już za kilka dni. Kolejne uderzenie rządu w branżę handlową w Polsce

Podatek galeryjny wchodzi w życie już za kilka dni. Kolejne uderzenie rządu w branżę handlową w Polsce

RzFot. Jakub Wodek/Agencja Gazeta

Rzd zaoy, e jak centrum handlowe nie zarabia, to znaczy, e ukrywa dochody.

adna brana nie znajduje si pod tak intensywnym obstrzaem pastwa jak handel, a waciwie dziaajce na tym rynku due zagraniczne spki. Rzdowi nie wyszo w zeszym roku z podatkiem handlowym, ale ma inne budzce wtpliwoci pomysy. Od marca ma zacz obowizywa zakaz handlu w niedziel, a ju 1 stycznia wchodzi w ycie podatek od nieruchomoci komercyjnych, ktry w praktyce bdzie dziaa jak podatek katastralny.

Wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany wedug rzdu maj by sposobem na skuteczn walk z wielkimi centrami handlowymi, ktre unikaj pacenia podatku CIT.

Podatkiem od nieruchomoci komercyjnych, ktry czsto nazywany jest podatkiem galeryjnym, od 1 stycznia objte zostan firmy, do ktrych nale budynki handlowo-usugowe o wartoci pocztkowej przekraczajcej 10 mln z.

Nowy podatek uderzy jednak nie tylko w galerie handlowe. Do katalogu placwek, ktrych bd dotyczy nowe przepisy, zaliczaj si take domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, oraz „pozostae budynki handlowo-usugowe. Oprcz tego nowym podatkiem objte zostan budynki biurowe.

Stawka podatku od budynkw handlowo-usugowych oraz biurowych wynosi 0,035 proc. od nadwyki wartoci pocztkowej powyej 10 mln z i bdzie naliczana co miesic. Oznacza to, e w skali roku waciciele tych nieruchomoci zapac 0,42 proc. podatku.

– To jest podatek majtkowy, a faktycznie katastralny – ocenia Pawe Tomczykowski, partner zarzdzajcy, Kancelaria Og Tomczykowski.

Ide Mateusza Morawieckiego jest, by podatek galeryjny by pacony tylko przez te spki, ktre uciekaj z dochodami za granic i w efekcie w Polsce nie pac podatku dochodowego. Dlatego przepisy przewiduj moliwo penego odpisania podatku od nieruchomoci od podatku CIT.

Problem polega jednak na tym, e prowadzenie centrw handlowych w Polsce – wbrew powszechnym przekonaniom – nie zawsze wie si z wielkimi zyskami, a bardzo duo obiektw handlowych jest na minusie. Byy ju przypadki wyburzenia centrw handlowych.

Walczcy o przetrwanie waciciel obiektu, w ktrym dziesitki lokali stoi pustych, bdzie paci podatek pomimo ponoszonych strat finansowych. Przez fiskusa bdzie traktowany jak firma, ktra zarabia dziesitki milionw, ale zyski transferuje za granic.

– Nie jest tu opodatkowany ani dochd, ani przychd – wyjania Tomczykowski. Jak mwi ekspert, dla przecitnej wielkoci centrum handlowego nowy podatek moe wynie nawet 4 mln z rocznie.

Podatek galeryjny ma gwn wad podatku katastralnego – zniechca wacicieli nieruchomoci do remontowania i inwestowania w nie, poniewa kady wzrost ich wartoci rynkowej oznacza wyszy podatek.

Radosaw Knap z Polskiej Rady Centrw Handlowych ostrzega w rozmowie z money.pl, e w efekcie wprowadzenia nowego podatku wiele centrw handlowych, ktre maj ju swoje lata, nie bdzie remontowanych ani modernizowanych.

W praktyce oznacza to spadek inwestycji zagranicznych, co stanowi zaprzeczenie deklarowanych przez Mateusza Morawieckiego dziaa.

Eksperci ostrzegaj te, e przepisy o podatku galeryjnym mog zosta zakwestionowane przez Bruksel, jak stao si to w przypadku podatku handlowego. Oba rozwizania czy rnicowanie podatnikw ze wzgldu na wielko, a to wanie zostao uznane za niedozwolon pomoc publiczn.

Interwencja Komisji Europejskiej jest o tyle prawdopodobna, e podatku o takiej konstrukcji jak ten, ktry wchodzi w ycie 1 stycznia, nie ma w adnym innym kraju Unii Europejskiej. Biorc pod uwag obecny stan stosunkw na linii Warszawa-Bruksela, trudno te spodziewa si szczeglnej przychylnoci komisarzy unijnych.

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.