Play Communications ma opcję kupna Virgin Mobile Polska

Play Communications ma opcję kupna Virgin Mobile Polska

PAP Biznes

Play Communications podpisał umowę przyznającą mu opcję kupna w 2020 roku Virgin Mobile Polska – poinformował Play Communications w komunikacie.

(Bankier.pl)

Virgin Mobile Polska (VMP) jest największym polskim operatorem wirtualnej sieci ruchomej MVNO. Na koniec roku 2016 posiadał 412.000 klientów.

Podpisane umowy przyznają Play opcję nabycia wszystkich udziałów w VMP w 2020 r. Wycena opcji została oparta o jednoroczne przychody VMP skorygowane o określone elementy.

Inne zawarte przez Play i udziałowców VMP umowy określają warunki przyszłej współpracy pomiędzy Play a VMP.

Strony będą kontynuować współpracę rozpoczętą w momencie powstania VMP przy założeniu, że minimalny poziom gwarantowanych płatności do Play będzie wyższy o około 25 mln zł, osiągając łącznie około 84 mln zł w latach 2018-2021. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
 

PKP SA planuje zaciągnąć kredyt na spłatę zadłużenia

PAP

PKP SA zamierza zaciągnąć kredyt na spłatę zadłużenia; rozmowy w tej sprawie z bankami są już mocno zaawansowane – poinformował w poniedziałek dziennikarzy wiceprezes PKP SA Andrzej Olszewski.

„Jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w rozmowach z bankami. Mamy pierwsze decyzje banków (…), chodzi o pozyskanie funduszy na spłatę zadłużenia, które przypada w tym roku” – powiedział Olszewski.

Wiceprezes poinformował, że w 2016 i 2017 roku PKP SA spłaciły już 1,2 mld zł zadłużenia. Do spłaty pozostaje około 440 mln zł.

Olszewski wyjaśnił, że pozyskanie kredytu jest potrzebne ze względu na planowany duży program inwestycyjny spółki. „Poprzednie płatności nie były związane z koniecznością pozyskania finansowania. Przy zakładanych projektach inwestycyjnych to finansowanie z banków jest potrzebne” – powiedział.

„Przewidujemy, że program inwestycji dworcowych, który planujemy zrealizować do 2023 roku ma wartość około 1,4 mld zł, z czego udział własny PKP SA będzie oscylował w okolicy 30 proc.” – dodał.

Przypomniał, że również program budowy centrów logistycznych będzie wymagał dużych nakładów.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ amac/

Źródło: PAP
 

SILESIA ONE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Fintech S.A.

Zarząd Fintech S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”).

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Astoria Capital sp. z o.o., („Akcjonariusz”), w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Fintech S.A. poprzez podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę. 7.932.339,69 zł. (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D oraz 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych serii E, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Rejestracja w dniu 10 stycznia 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 9.000.000 akcji serii D oraz 63.112.179 akcji serii E Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał 448.000 akcji Spółki reprezentujących 47,66 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 47,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiada 1.357.091 akcji Spółki reprezentujących ok. 1,86 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,65 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

448.000 głosów.

 
Millennium odda klientom niesłusznie pobrane pieniądze

Millennium odda klientom niesłusznie pobrane pieniądze

Daria Usik

Już kolejny bank zapowiedział zwroty niesłusznie pobranych opłat za korzystanie z kart debetowych. Chcąc odzyskać pieniądze, klienci banku Millennium powinni złożyć wnioski do 31 stycznia 2018 roku.

(fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / FORUM)

Klienci, którzy podpisali umowę z bankiem Millennium o karty debetowe Millennium Visa Konto 360, Millennium Visa Dobre Konto, Millennium Maestro PayPass, mogą ubiegać się o zwrot niesłusznych opłat pobieranych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 r.

By karta debetowa była zupełnie darmowa, należało co najmniej raz w miesiącu dokonać nią jednej transakcji płatniczej. Problem w tym, że niektóre z nich – mimo zapłaty w jednym – księgowane były w kolejnym miesiącu, przez co, według banku, warunki umowy zostały zerwane i mógł on pobierać opłatę za korzystanie ze swojego produktu.

By uniknąć dalszych nieporozumień z tego tytułu, bank na swojej stronie internetowej wystosował oświadczenie, że „od dnia 9 grudnia 2017 roku upraszczamy zasady rozliczenia oferty uprawniającej Państwa do bezpłatnego korzystania z debetowej karty płatniczej. Dotychczasowe reguły gwarantowały Państwu zwolnienie z opłaty miesięcznej za obsługę karty wyłącznie w sytuacji dokonania i zaksięgowania w danym miesiącu na koncie minimum jednej płatności bezgotówkowej kartą. Zmiany, które dla Państwa wprowadzamy, pozwolą uwzględnić również te płatności, które zostały przez Państwa wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, ale z przyczyn operacyjnych zostały zaksięgowane w kolejnym”.

Zgodnie z decyzją UOKiK-u banki, które stosują tę praktykę, zobowiązane są do zwrotu niesłusznie naliczonych opłat, w wyniku czego takie kroki podjęły już m.in. Bank Pocztowy, mBank czy Plus Bank.

DU

Źródło:

 
Getin Noble Bank rezygnuje z oferty publicznej obligacji. Miał pozyskać 750 mln zł

Getin Noble Bank rezygnuje z oferty publicznej obligacji. Miał pozyskać 750 mln zł

Getin Noble Bank naleFot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER/EastNews

Getin Noble Bank naley do biznesmena Leszka Czarneckiego.

Najbardziej aktywny podmiot na rynku polskich obligacji rezygnuje ze sprzeday kolejnych pakietw papierw wartociowych w ramach oferty publicznej. Decyzja zapada dwa dni po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Getin Noble Bank poinformowa o rezygnacji z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 roku prospektu emisyjnego sporzdzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporzdkowanych. Program emisji zosta powoany uchwa nr 575/2017 zarzdu banku z dnia 5 lipca 2017 roku.

Jednoczenie poinformowano o „rezygnacji z ubiegania si o dopuszczenie wszystkich papierw wartociowych do obrotu na rynku regulowanym, ktre mogyby by wyemitowane na podstawie prospektu” – czytamy w komunikacie.

10 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzia prospekt emisyjny Getin Noble Banku, sporzdzony w zwizku z ofert publiczn obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporzdkowanych o cznej wartoci 750 mln z.

Czarnecki: trudne czasy dla bankw

Rezygnacja z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych w ramach ostatnio ustalonego planu moe dziwi, bo Getin Noble Bank jest najaktywniejszym podmiotem na polskim rynku, jeli chodzi o obligacje na Catalyst. Notowanych jest tam blisko 40 rnych serii papierw wartociowych.

O powodach rezygnacji w oficjalnym komunikacie banku nie ma ani sowa. Przedstawiciele GNB nie odpowiedzieli nam te na skierowane bezporednio do nich zapytania w tej sprawie.

Getin Noble Bank powsta w wyniku poczenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie (GPW).

Polub money.pl na Facebook:

obligacje, finanse, bankowo, oferta publiczna, getin noble bank
Money.pl
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.