16 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

16 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Zagłosuj koniecznie!

Mistrz GPW 2017. Jak co roku, spośród 16 spółek czytelnicy Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” wybiorą Mistrza GPW. Tytułu broni CD Projekt. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

Play – Play Communications podpisał umowę przyznającą mu opcję kupna w 2020 roku Virgin Mobile Polska – poinformował Play Communications w komunikacie. Więcej…

Krezus, Boryszew – Krezus złożył ofertę zakupu 100 proc. akcji Walcowni Metali Dziedzice, a proponowana cena wynosi 160 mln zł. Więcej…

GetBack – Spółka przekazała informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat. Więcej…

IHS – IMS prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji na rynkach europejskich – poinformował PAP Biznes prezes Michał Kornacki. Według wypowiedzi prezesa, celem przejęcia mógłby być podmiot o skali porównywalnej do IMS. W Polsce grupa rozmawia… Więcej…

Mabion – Mabion informuje o spełnieniu kolejnych wymogów stojących na drodze do wprowadzenia przez spółkę leku MabionCD20 na rynek. Akcje spółki drożeją i są aktualnie najdroższe w historii. Więcej…

Grodno – Grodno chce upoważnić zarząd do emisji maksymalnie 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego – wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki zwołane na 12 lutego. Więcej…

Introl – Introl i jego spółka zależna Limatherm wyksięgowali aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem znaków towarowych na łączną kwotę 9,06 mln zł – poinformował Introl w komunikacie. Więcej…

Synektik – Grupa Synektik szacuje, że w IV kwartale 2017 r. miała ok. 34 mln zł przychodów ze sprzedaży, co daje 139,6 proc. wzrost rdr – poinformowała spółka w komunikacie. Skumulowany poziom sprzedaży dla 2017 r. ma wynieść ok. 63 mln zł. Więcej…

Na rynkach

Polska: Spadki spółek paliwowych, wzrosty KGHM-u

USA: dzień bez sesji (Dzień Martina Luthera Kinga)

Kalendarium

R22 – Dzień ostatniego notowania na GPW 3 500 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,3 proc. mdm oraz 3,1 proc. rdr. Prognoza: 0,4 proc. mdm oraz 3 proc. rdr.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Na dzisiejszym (początek o godz. 10:00) posiedzeniu, rząd zajmie się założeniami polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Dokument o charakterze poufnym zaprezentuje Radzie Ministrów szef resortu dyplomacji. Na podstawie założeń, minister spraw zagranicznych przedstawi Sejmowi informację o zadaniach w polityce zagranicznej. W porządku dzisiejszego posiedzenia rządu jest także propozycja zmian w Kodeksie cywilnym, które mają skrócić termin przedawnienia roszczeń cywilnych.

O sposobach skutecznego egzekwowania nałożonych na Koreę Północną sankcji rozmawiać dziś będą w kanadyjskim Vancouver przedstawiciele 20 państw. Wśród nich zabrakło wysłanników Rosji i Chin, które zdecydowały się nie uczestniczyć w konferencji.

Papież Franciszek rozpoczął pielgrzymkę do Chile. Na lotnisku w stolicy kraju Santiago powitała go między innymi prezydent Michelle Bachelet oraz nuncjusz apostolski arcybiskup Ivo Scapolo. Uroczystość powitania nie przewidywała przemówień. Papież kilka razy wyłamał się z protokołu, witając się z wiernymi i wolontariuszami.

Historia

1707 – Szkocki parlament ratyfikował Akt Unii, otwierając drogę do utworzenia Wielkiej Brytanii.

1919 – Została ratyfikowana wprowadzająca prohibicję 18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

1992 – W Warszawie odbyła się uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

 

SILESIA ONE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Fintech S.A.

Zarząd Fintech S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”).

Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą Astoria Capital sp. z o.o., („Akcjonariusz”), w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Fintech S.A. poprzez podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę. 7.932.339,69 zł. (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D oraz 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych serii E, zmniejszył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Rejestracja w dniu 10 stycznia 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 9.000.000 akcji serii D oraz 63.112.179 akcji serii E Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiadał 448.000 akcji Spółki reprezentujących 47,66 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 47,66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusz posiada 1.357.091 akcji Spółki reprezentujących ok. 1,86 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz ok. 1,65 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

448.000 głosów.

 
15 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

15 stycznia 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Trzy lata po „czarnym czwartku” frankowcy nie mają powodów do radości

Jak spółki zawyżają zyski?

Butelka wina zamiast bitcoina („Puls Biznesu”)

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt – Nie tylko tajemniczy tweet spowodował wydźwignięcie kursu CD Projektu. To także kolejne plotki o najnowszej grze. Więcej na pb.pl

BAH – Książek Holding, spółka zależna Mariusza Książka, sprzedała w piątek 10.387.963 akcje British Automotive Holding, które stanowią 25 proc. kapitału zakładowego spółki. Więcej

Getin Noble – Bank zrezygnował z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w środę prospektu emisyjnego sporządzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych. Więcej…

BOŚ – Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby BOŚ zaliczył część zysku za pierwsze półrocze 2017 roku w kwocie 11,2 mln zł do kapitału podstawowego Tier 1. Więcej…

Orlen – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu publicznych emisji obligacji PKN Orlen dla inwestorów indywidualnych. Więcej…

Lotos – Realizacja projektu EFRA Grupy Lotos opóźni się. Więcej…

PGE – Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł . Więcej…

W piątek na rynkach

Polska: Wzrosty Aliora i LPP. Kruk wciąż z podciętymi skrzydłami

USA: Indeksy na Wall Street na szczytach

Kalendarium

ALIOR – Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.

YOLO – NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.

SYGNITY – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.

14:00 Polska: Inflacja CPI, fin.

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm oraz 2,5% rdr. Prognoza: 0,2% mdm oraz 2,0% rdr.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Stolica Bułgarii – Sofia – będzie celem dzisiejszej, pierwszej wizyty zagranicznej nowego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Od początku roku Bułgaria sprawuje półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Nowy minister obrony Mariusz Błaszczak będzie dziś w Brukseli z wizytą w kwaterze głównej NATO. To pierwsza wizyta zagraniczna szefa MON, który objął to stanowisko w rządzie Mateusza Morawieckiego w ubiegłym tygodniu, zastępując Antoniego Macierewicza.

W Strasburgu spotkają się dzisiaj szefowie największych frakcji Parlamentu Europejskiego i zdecydują o tym, czy europarlament wycofa się z wniosku o wszczęcie artykułu 7. wobec Polski. Chodzi o to, by „nie dublować działania” – w grudniu na taki krok zdecydowała się Komisja Europejska.

Kwestie zagraniczne, dotyczące między innymi przyszłości Unii i gospodarcze, w tym energetyczne – to główny temat sesji plenarnej w Strasburgu. Dziś początek czterodniowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Grecki parlament ma dziś przyjąć pakiet ustaw niezbędny do zakończenia trzeciej oceny reform w tym kraju. Związki zawodowe nawołują do strajków i demonstracji przeciwko wprowadzanym zmianom. Przegłosowanie ustaw pozwoli na odblokowanie kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Aten.

Historia

1990 – W Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja radiowa RMF FM.

2001 – „Narodziny” Wikipedii. Dzień 15 stycznia jest obchodzony jako Dzień Wikipedii.

2015 – „Czarny czwartek” na franku szwajcarskim

2016 – Agencja S&P obniżyła rating Polski.

Michał Żuławiński

Źródło:

 
Getin Noble Bank rezygnuje z oferty publicznej obligacji. Miał pozyskać 750 mln zł

Getin Noble Bank rezygnuje z oferty publicznej obligacji. Miał pozyskać 750 mln zł

Getin Noble Bank naleFot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER/EastNews

Getin Noble Bank naley do biznesmena Leszka Czarneckiego.

Najbardziej aktywny podmiot na rynku polskich obligacji rezygnuje ze sprzeday kolejnych pakietw papierw wartociowych w ramach oferty publicznej. Decyzja zapada dwa dni po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Getin Noble Bank poinformowa o rezygnacji z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 roku prospektu emisyjnego sporzdzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporzdkowanych. Program emisji zosta powoany uchwa nr 575/2017 zarzdu banku z dnia 5 lipca 2017 roku.

Jednoczenie poinformowano o „rezygnacji z ubiegania si o dopuszczenie wszystkich papierw wartociowych do obrotu na rynku regulowanym, ktre mogyby by wyemitowane na podstawie prospektu” – czytamy w komunikacie.

10 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzia prospekt emisyjny Getin Noble Banku, sporzdzony w zwizku z ofert publiczn obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporzdkowanych o cznej wartoci 750 mln z.

Czarnecki: trudne czasy dla bankw

Rezygnacja z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych w ramach ostatnio ustalonego planu moe dziwi, bo Getin Noble Bank jest najaktywniejszym podmiotem na polskim rynku, jeli chodzi o obligacje na Catalyst. Notowanych jest tam blisko 40 rnych serii papierw wartociowych.

O powodach rezygnacji w oficjalnym komunikacie banku nie ma ani sowa. Przedstawiciele GNB nie odpowiedzieli nam te na skierowane bezporednio do nich zapytania w tej sprawie.

Getin Noble Bank powsta w wyniku poczenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie (GPW).

Polub money.pl na Facebook:

obligacje, finanse, bankowo, oferta publiczna, getin noble bank
Money.pl
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.