APANET S.A.: Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczących zmian personalnych w składzie organów Spółki oraz APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”, „APANET GS”) oraz w raportach nr 01/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. i 02/2018 z dnia 08.03.2018 r. oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, że wobec braku odpowiedzi wspólników Spółki zależnej Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edyty Kolendowicz na przesłaną do nich pocztą elektroniczną w dniu 08.03.2018 r. propozycję pilnego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników („NZW”) Spółki zależnej w dniach 9 lub 10 lub 12 lub 13.03.2018 r., w dniu 12.03.2018 r. Zarząd Emitenta po raz kolejny zwrócił się do pozostałych wspólników Spółki zależnej o pilne odbycie NZW zależnej z porządkiem obrad wskazanym w wiadomości z dnia 08.03.2018 r., wskazując, że możliwe jest to w każdym terminie w trybie art. 240 k.s.h. (bez formalnego zwoływania zgromadzenia). Zarząd Emitenta zadeklarował możliwość udziału APANET S.A. w NZW Spółki zależnej w dniu 12 lub 13 lub 14 lub 15 lub 16.03.2018 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że brak woli pilnego odbycia Zgromadzenia ze strony pozostałych wspólników Spółki zależnej jest niezrozumiały w kontekście opisywanej przez nich sytuacji w spółce oraz podnoszonej potrzeby podjęcia uchwał istotnych dla spółki. Zarząd Emitenta wskazał, że nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jedynym powodem dla którego nie mogło być kontynuowane Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej rozpoczęte w dniu 02.03.2018 r. oraz dla którego nie ma ze strony pozostałych wspólników Spółki zależnej woli pilnego odbycia Zgromadzenia jest kwestia podjęcia uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej, tj. usunięcia z niej zapisów przyznających nadzwyczajne uprawnienia Panu Andrzejowi Lisowi oraz prowadzących do utraty kontroli Emitenta nad spółką córką, wprowadzonych przez wspólników Andrzeja Lisa (reprezentującego wówczas również Emitenta), Marcina Borowca i Edytę Kolendowicz w dniu 10.08.2017 r. Zarząd Emitenta wskazał, że stosowanie zabiegów polegających na udzielaniu sobie wzajemnie pełnomocnictw do udziału w NZW wyłącznie z określonym porządkiem obrad (bez uwzględnienia postulatów Emitenta jako wspólnika większościowego) nie jest wyrazem woli działania na korzyść Spółki zależnej i w ocenie Emitenta ukazuje rzeczywiste motywy działań podjętych w dniach 9 i 10.08.2017 r. Zarząd Emitenta przypomniał, że Emitent nadal posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej i ma wszelkie prawa wywierać istotny wpływ na działania spółki córki (której działalność prowadzona jest m.in. za środki pozyskane z pożyczki udzielonej przez Emitenta).

Zarząd Emitenta poprosił pozostałych wspólników o potwierdzenie możliwości udziału w NZW Spółki zależnej w tygodniu 12-16.03.2018 r. wskazując, że udział w Zgromadzeniu możliwy jest również przez pełnomocnika, sytuacja spółki jest im znana, a treść uchwały w sprawie zmiany umowy spółki proponowana była wielokrotnie, sprowadza się ona zresztą do przywrócenia stanu sprzed zmian wprowadzonych przez pozostałych (poza Emitentem) wspólników Spółki zależnej w dniu 10.08.2017 r.

W dniu 16.03.2018 r. Zarząd Emitenta otrzymał pismo Pana Andrzeja Lisa zatytułowane „Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników” spółki zależnej, w treści którego Pan Andrzej Lis wskazał termin Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej na dzień 28.03.2018 r. na godz. 10:00.

Zaproponowany przez Pana Andrzeja Lisa porządek obrad nie obejmuje postulowanego wielokrotnie przez Zarząd Emitenta punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej, a ponadto nie obejmuje podjęcia uchwał w sprawie składu Zarządu Spółki zależnej innego, niż ograniczonego wyłącznie do osoby Pana Andrzeja Lisa.

W dniu 17.03.2018 r. Zarząd Emitenta zwrócił się drogą elektroniczną do wspólników Spółki zależnej Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edyty Kolendowicz informując, że w dniu 16.03.2018 r. otrzymał pismo Pana Andrzeja Lisa – propozycję odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki zależnej w dniu 28.03.2018 r., którego jednak porządek obrad nie obejmuje postulowanego wielokrotnie przez Emitenta punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej, a ponadto nie obejmuje podjęcia uchwał w sprawie składu Zarządu Spółki zależnej innego, niż ograniczonego wyłącznie do osoby Pana Andrzeja Lisa. Zarząd Emitenta wyraził również zdziwienie stosunkowo odległym proponowanym terminem Zgromadzenia wobec sygnalizowanej uprzednio przez Pana Andrzeja Lisa pilnej potrzeby odbycia Zgromadzenia Spółki zależnej i podjęcia uchwał istotnych dla spółki.

Zarząd Emitenta wskazał, że wielokrotnie informował, że dla Emitenta kwestią kluczową jest podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej, tj. usunięcia z niej zapisów przyznających nadzwyczajne uprawnienia Panu Andrzejowi Lisowi oraz prowadzących do utraty kontroli Emitenta nad spółką córką, wprowadzonych przez wspólników Andrzeja Lisa (działającego ówcześnie również w imieniu Emitenta), Marcina Borowca i Edytę Kolendowicz w dniu 10.08.2017 r. O podjęcie działań mających na celu odzyskanie kontroli przez Emitenta nad Spółką zależną wezwała również Rada Nadzorcza Emitenta w uchwałach w dnia 08.11.2017 r. W tej sytuacji próba narzucenia porządku obrad NZW nieobejmującego zmiany umowy Spółki zależnej wskazuje na całkowity brak dobrej woli unormowania sytuacji w spółce ze strony Pana Andrzeja Lisa. Odnosi się to również do umieszczenia w porządku obrad NZW punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie składu Zarządu spółki zależnej z ograniczeniem ich zakresu wyłącznie do osoby Pana Andrzeja Lisa. Zarząd Emitenta wskazał, że w jego ocenie, mając na względzie charakter działań Pana Andrzeja Lisa wobec Emitenta i wobec Spółki zależnej podjętych w 2017 roku, skutki tych działań dla Emitenta i Spółki zależnej oraz brak transparentności podejmowanych przez Andrzeja Lisa działań, powierzenie Panu Andrzejowi Lisowi funkcji w Zarządzie Spółki zależnej nie znajduje uzasadnienia. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że nadal nie otrzymał od Pana Andrzeja Lisa informacji i dokumentów dotyczących sytuacji Spółki zależnej, o które zwrócił się w dniu 05.03.2018 r., a zapoznanie się z którymi pozwoliłoby ocenić faktyczną sytuację Spółki zależnej.

Mając na względzie powyższe Zarząd Emitenta wniósł o uzupełnienie porządku obrad NZW Spółki zależnej, które miałoby się odbyć zgodnie z propozycją Pana Andrzeja Lisa w dniu 28.03.2018 r. o punkty obejmujące:

1) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej (zgodnie z propozycją z dn. 08.03.2018 r.);

2) Podjęcie uchwał w sprawie składu Zarządu Spółki zależnej (powołanie od 1 do 3 członków Zarządu Spółki zależnej).

Zarząd Emitenta poprosił o wyrażenie przez wspólników Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edytę Kolendowicz zgody na uzupełnienie porządku obrad NZW Spółki zależnej w w/w zakresie w terminie do dnia 22.03.2018 r. Zarząd Emitenta wskazał, że w przypadku nieotrzymania informacji od wspólników w w/w terminie zmuszony będzie uznać, że nie ma z ich strony woli uzupełnienia porządku obrad w powyższym zakresie.

Niezależnie od powyższego Zarząd Emitenta po raz kolejny zwrócił się wspólników Andrzeja Lisa, Marcina Borowca i Edyty Kolendowicz o pilne odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej z porządkiem obrad wskazanym w wiadomości z dnia 08.03.2018 r., który może zostać uzupełniony zgodnie z propozycjami pozostałych wspólników Spółki zależnej. Odbycie Zgromadzenia możliwe jest w każdym uzgodnionym przez wspólników terminie w trybie art. 240 k.s.h. (bez formalnego zwoływania zgromadzenia). Zarząd Emitenta zadeklarował możliwość udziału Emitenta w NZW Spółki zależnej w dniu 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23.03.2018 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że powtórzenie się sytuacji udzielenia pełnomocnictwa do udziału w NZW Spółki zależnej wyłącznie z określonym porządkiem obrad, zgodnym z porządkiem zaproponowanym przez Pana Andrzeja Lisa, będzie przez Emitenta traktowane jako nadużycie prawa oraz przejaw braku woli unormowania sytuacji w spółce.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nie otrzymał dotychczas żadnego z dokumentów dotyczących Spółki zależnej, o udostępnienie których zwrócił się w dniu 05.03.2018 r. do Pana Andrzeja Lisa jako faktycznie zarządzającego Spółką zależną od 11.08.2017 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

GRUPA AZOTY SA: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. w związku z uchwałą podjętą w dniu 7 marca 2018 roku przez Zarząd spółki zależnej Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (tj. 37 178 tys. zł według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2017 roku) podjął decyzje o opóźnieniu przedmiotowej informacji. Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty Police oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017.

O warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Emitent poinformował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym 5/2018.”

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

POLICE: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. informuje, iż w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego pomiędzy Emitentem a DGG ECO sp. z o.o. w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group SA (dalej: „AFRIG SA”), którego realizacja mogłaby ewentualnie potwierdzić wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podjął w dniu 07.03.2018 roku uchwałę o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (co odpowiada kwocie 37 178 tys. zł, przeliczonej według średniego kursu na dzień 31.12.2017 roku). Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017. O wskazanej powyżej warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Spółka informowała w raportach bieżących nr 43/2017 oraz 4/2018.

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

ISBNews

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 60 tys. zł kary pieniężnej na Romana Karkosika, podała Komisja.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

„Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 21 listopada 2017 r. nakładającą na Romana Karkosika karę pieniężną w wysokości 60 000 zł, wobec stwierdzenia, że Roman Karkosik naruszył przepis art. 39 ust. 2 pkt 4 lit b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w związku z rozpowszechnianiem za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub nierzetelnych informacji na temat spółki Krezus SA w marcu 2013 r.” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia KNF, 19 marca 2013 r. w Gazecie Giełdy „Parkiet” ukazał się wywiad z Romanem Karkosikiem w którym inwestor poinformował, że Krezus kupił spółkę będącą operatorem kopalni na wyspie Seram w Indonezji oraz, że ma dwuletnią wyłączność na sprzedaż niklu. Następnie stwierdził, że Krezus nabył wykopaną rudę niklu w ilości 600 tys. ton, która w ciągu kilku tygodni (po zbudowaniu oszczędnościowej wersji portu) zostanie załadowana na statek i wysłana do Chin.

„W ten sposób Roman Karkosik dopuścił się manipulacji, polegającej na rozpowszechnieniu nieprawdziwych i nierzetelnych informacji w przedmiocie inwestycji spółki Krezus w zakup rudy niklu w Indonezji, które wprowadzały w błąd w zakresie instrumentu finansowego, tj. akcji Krezus. Informacje były fałszywe i nierzetelne, gdyż wskazywały, że nabyta została przez Krezus ruda niklu w ilości 600 tys. ton. Natomiast zawarta przez spółkę umowa kupna rudy niklu miała opcyjny charakter, a spółka Krezus nie zrealizowała opcji zakupu rudy niklu na warunkach określonych w ww. umowie z uwagi na spadek cen rudy niklu” – czytamy dalej.

„Poprzez udzielenie ww. wywiadu Roman Karkosik naruszył art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą zmieniającą, realizując przesłanki manipulacji określonej w tym przepisie. Po pierwsze, Roman Karkosik rozpowszechnił ww. informację za pomocą środków masowego przekazu. Po drugie, informacje lub pogłoski, które rozpowszechnił były fałszywe lub nierzetelne (obiektywnie niezgodne z rzeczywistością lub dotyczące bezpodstawnych i nieuzasadnionych ocen sytuacji), gdyż obiektywnie można stwierdzić, że ruda niklu nie została zakupiona (spółka nigdy nie zakupiła rudy niklu), a Krezus jedynie uzyskała prawo zakupu rudy niklu (umowa miała charakter opcyjny)” – czytamy dalej.

Według KNF Roman Karkosik wiedział także, lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Informacje rozpowszechnione w ww. artykule prasowym miały szczegółowy charakter, wykraczający poza informacje ogólnodostępne wówczas na rynku, a Roman Karkosik wypowiadał się w charakterze osoby decydującej o kierunkach rozwoju spółki i dobrze poinformowanej o jej bieżącej sytuacji, posiadając wówczas pośrednio udział w spółce wynoszący prawie 50% ogólnej liczby głosów.

„Po czwarte, rzeczywistym lub potencjalnym skutkiem zakazanego rozpowszechniania informacji lub pogłosek było lub mogło być wprowadzenie w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Roman Karkosik, wypowiadając się na temat bieżącej sytuacji (i planów spółki) w zakresie eksploatacji rudy niklu w Indonezji, mógł w odbiorcach wzbudzić przekonanie, że surowiec został zakupiony i niedługo rozpocznie się jego sprzedaż na rynek chiński. Należy ponadto podkreślić, że nie ma znaczenia skutek przekazywanych informacji, ale okoliczność ich wpływu lub możliwość takiego wpływu na błędny sposób postrzegania sytuacji na rynku. Sformułowanie „w zakresie” instrumentów finansowych należy interpretować szeroko, obejmując nim wszelkie okoliczności wpływające na decyzje rzeczywistych i potencjalnych inwestorów na rynku kapitałowym (cena, popyt, podaż, tendencje wzrostu lub spadku, czynniki cenotwórcze itd., a zatem wszelkie informacje – w tym dotyczące także emitenta – mogące potencjalnie wywrzeć wpływ na jeden z powyższych elementów)” – podano także.

Jednocześnie Komisja wskazała na znaczenie zakazu manipulacji.

„Celem zakazu manipulacji jest zapewnienie należytego funkcjonowania rynku instrumentów finansowych. Zachowania stanowiące manipulację mogą powodować zakłócenia równowagi informacyjnej, kształtować fałszywe wyobrażenia dotyczące popytu lub podaży danych instrumentów, wywołując niepożądane skutki cenotwórcze. Bezprawna manipulacja obejmuje zatem takie zachowania, które potencjalnie lub rzeczywiście naruszają interesy innych uczestników rynku instrumentów finansowych, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia jego efektywności jako platformy wymiany dóbr opartej na reglamentowanym, aczkolwiek szerokim dostępie do informacji” – czytamy także.

Według regulatora, rozpowszechniając informacje na temat zakupu rudy niklu przez Krezus Roman Karkosik wypowiadał się w charakterze osoby dobrze zorientowanej w planach spółki. Wypowiedzi takich osób w środkach masowego przekazu tym uważniej analizowane są przez uczestników rynku i przydawana jest im większa wiarygodność. Dlatego szczególnie istotnym jest, aby główni akcjonariusze spółek publicznych dochowali staranności wypowiadając się na ich temat, aby ich wypowiedzi nie wprowadzały pozostałych inwestorów w błąd, gdyż mogliby na tej podstawie podjąć niekorzystne decyzje inwestycyjne.

„Komisja podkreśla, że kara w powyższej wysokości jest uzasadniona ze względu na wagę i naganność naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia jakiego dopuścił się Roman Karkosik, które w sposób istotny wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego rynku” – czytamy także.

Według KNF, kara administracyjna ma także pełnić funkcję prewencyjną, która jest rozumiana dwojako: jako prewencja generalna oraz jako prewencja indywidualna.

„Prewencja generalna kary administracyjnej realizuje się poprzez obawę dolegliwości, które mogą spotkać uczestników rynku kapitałowego. Kary mają zniechęcać do działań niepożądanych. Z kolei funkcja prewencji indywidualnej kary administracyjnej ma wpłynąć na postawę karanego podmiotu, tak by w przyszłości nie dochodziło do naruszeń obowiązujących przepisów prawa” – podsumowała Komisja.

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.