PEKABEX: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta) w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego – budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12 150 000,00 zł euro netto. Termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2018 r.

Zawarcie listu intencyjnego poprzedza negocjacje w przedmiocie umowy na wykonanie w/w inwestycji. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szarych Szeregów 27
(ulica) (numer)
61 821 04 00 61 822 11 42
(telefon) (fax)
info@pekabex.pl www.pekabex.pl
(e-mail) (www)
777-00-00-844 630007106
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2018-03-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

GRUPA LOTOS: Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

W związku z powyższym odwołaniem Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie:

1) Art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 Statutu Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca

2) Art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oddelegowała Pana Piotra Ciacha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wszystkie powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem 19.03.2018 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu
2018-03-19 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu

S4E S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za 2017 rok:

Przychody ze sprzedaży – 239 628 tys. zł

Zysk brutto na sprzedaży – 19 199 tys. zł

EBITDA – 3.067 tys. zł

Zysk z działalności operacyjnej EBIT – 861 tys. zł

Strata netto – 791 tys. zł

Do znaczącego wzrostu przychodów Emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.

Na wynik finansowy netto Emitenta wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data S.A. (głównego akcjonariusza Emitenta). Miały one charakter zdarzeń jednorazowych, wśród których największy stanowi odpis należności od spółki IT.EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z jej upadłością, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku.

Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2018 r. w systemie EBI.

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 19 marca 2018 r. przez Spółkę, spółkę Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Emitenta („Fit Invest”), spółkę Fitness Place sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Fit Invest („Fitness Place”) oraz bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytu inwestycyjnego („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce, Fit Invest oraz Fitness Place (zwanych łącznie: „Kredytobiorcami”, a każdy z nich indywidualnie „Kredytobiorcą”) kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty 100.000.000,00 złotych, który może być przez Kredytobiorców wykorzystany m.in. na:

1) finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych (w tym nabycie udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

2) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym (związanych z nabyciem udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

3) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym i stowarzyszonym (związanych z finansowaniem lub refinansowaniem zakupu sprzętu fitness),

4) finansowanie pozostałych nakładów inwestycyjnych.

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 18 marca 2023 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in.:

a) weksel in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową każdego z Kredytobiorców,

b) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów 00/100) na rachunkach bankowych każdego z Kredytobiorców prowadzonych w Banku,

c) notarialne oświadczenie złożone przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150.000.000,00 zł, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 18 marca 2025 r.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

ALDA S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alda S.A. z siedzibąw Ząbkowicach Śląskich informuje, że w dniu 19-03-2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 19-03-2018r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że zmniejszyłem procentowy udział w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alda S.A. Powyższe zdarzenie nastąpiło, wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w dniu 12 marca 2018 r.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, posiadałem 450 000 sztuk akcji, które stanowią 28,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 731 725 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 31,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki..

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału posiadam 450 000 sztuk akcji, które stanowią 19,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 731 725 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stanowią 24,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 MAREK FRYC PREZES ZARZĄDU
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.