MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadomienie od akcjonariusza mBank S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonych w dniu 13 marca 2018 r., które zostały rozliczone w dniu 15 marca 2018 r.

Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 1 642 949 akcji Spółki, które stanowiły 8,92% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1 642 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,92% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w dniu 13 marca 2018 r., w dniu 15 marca 2018 r. na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 142 949 akcji Spółki, stanowiących 0,78% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały mBank S.A. do 142 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mBank S.A. poinformował, że (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBank S.A., które posiadałyby akcje Spółki, (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mangalia 2a
(ulica) (numer)
22 463 99 70 22 463 99 08
(telefon) (fax)
office@mediacap.pl www.mediacap.pl
(e-mail) (www)
521-279-33-67 012976217
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-17 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-03-17 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska

GRUPA AZOTY SA: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. w związku z uchwałą podjętą w dniu 7 marca 2018 roku przez Zarząd spółki zależnej Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (tj. 37 178 tys. zł według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2017 roku) podjął decyzje o opóźnieniu przedmiotowej informacji. Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty Police oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017.

O warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Emitent poinformował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym 5/2018.”

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

GRUPA AZOTY SA: Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 6/2018 w dniu 17 marca 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) informuje, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco Sp. z o.o. pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group S.A. i niezapewniania gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot reszty ich ceny, nie doszło w deklarowanym, dodatkowym terminie do finalizacji warunkowego porozumienia zawartego pomiędzy spółką Grupa Azoty Police a DGG Eco Sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 56/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-17 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2018-03-17 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu

POLICE: Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-17
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Informacja o stanie realizacji warunkowej ugody – porozumienia rozwiązującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco Sp. z o.o. pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group S.A. i niezapewniania gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot reszty ich ceny, nie doszło w deklarowanym, dodatkowym terminie do finalizacji warunkowego porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem a DGG Eco sp. z o.o., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku oraz nr 4/2018 z dnia 1 marca 2018 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
+48 91 3171717 +48 91 3173603
(telefon) (fax)
ir.police@grupaazoty.com http://zchpolice.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-17 Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu
2018-03-17 Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Rozwiązanie oraz zawarcie umowy z biegłym rewidentem

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z Kancelarią Biegłych Rewidentów „Stadar” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Stadar”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1530. Przed zawarciem umowy, Rada Nadzorcza, stosownie do brzmienia § 12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki wybrała Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 oraz wyraziła zgodę na zawarcie stosownej umowy ze Stadar.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały o wyborze Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017, podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 stycznia 2018 r., stosownie do treści której wyrażono zgodę na wybór B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („B-think”), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063, do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z B-think za porozumieniem stron. W konsekwencji, przed zawarciem umowy ze Stadar, Emitent podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z B-think zawartej w dniu 27 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.