COMECO: Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. powziął informację o wpłynięciu w dniu 11 stycznia 2017 r. do siedziby Emitenta obustronnie podpisanej umowy, zawartej pomiędzy Emitentem a K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. k. (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 1768). Powyższa umowa dotyczy zlecenia K.R. Group Sp. z 2o.o. TAX Sp. k. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017.

Podpisanie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały nr 1/2018 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2017-31.12.2017 r., podjętej na podstawie §28 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

PKNORLEN: Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 12 stycznia 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Aneks”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Aneks został sporządzony w związku z rozpoczęciem procedury ogłoszenia i przeprowadzenia przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania na akcje spółki Unipetrol a.s.

Aneks zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny”.

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to bond issue programmeRegulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby informs that on 12 January 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investor (“Annex”). The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017. The Annex was prepared in connection with the start of the procedure of the announcement and execution of a voluntary tender offer to acquire shares of Unipetrol a.s. by PKN ORLEN S.A.The Annex will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section. See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-13 Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu
2018-01-13 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
 

MPAY S.A.: Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał podpisane przez obie strony egzemplarze dwóch umów przeniesienia praw autorskich do oprogramowania z dnia 29 grudnia 2017 roku z eSourcing S.A. z siedzibą w Krakowie, których łączna wartość przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta:

1) Przedmiotem pierwszej z umów jest przeniesienie na rzecz Emitenta autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego pod nazwą: „System do rozliczeń transakcji płatniczych” bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w umowie. Na podstawie umowy zbywca przenosi na Emitenta oraz jego następców prawnych wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do oprogramowania oraz upoważnia Emitenta oraz jego następców prawnych do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.

Tytułem wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych i praw zależnych do oprogramowania oraz przekazania dokumentacji oraz nośnika oprogramowania, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 984.000,00 zł brutto. Emitent nabywa prawa autorskie do oprogramowania z dniem całkowitej zapłaty należności zbywcy z tytułu umowy, a także z tą chwilą następuje skutek prawny przeniesienia własności nośnika oprogramowania. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do oprogramowania na Emitenta, zbywca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z oprogramowania oraz usunięcia wszystkich kopii oprogramowania wraz z kodami źródłowymi ze swoich systemów.

2) Przedmiotem drugiej z umów jest przeniesienie na rzecz Emitenta autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego pod nazwą: „System do rozliczania transakcji w strefach płatnego parkowania” bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w umowie. Na podstawie umowy zbywca przenosi na Emitenta oraz jego następców prawnych wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do oprogramowania oraz upoważnia Emitenta oraz jego następców prawnych do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.

Tytułem wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zezwolenia na wykonywanie autorskich praw osobistych i praw zależnych do oprogramowania oraz przekazania dokumentacji oraz nośnika oprogramowania, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 984.000,00 zł brutto. Emitent nabywa prawa autorskie do oprogramowania z dniem całkowitej zapłaty należności zbywcy z tytułu umowy, a także z tą chwilą następuje skutek prawny przeniesienia własności nośnika oprogramowania. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do oprogramowania na Emitenta, zbywca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z oprogramowania oraz usunięcia wszystkich kopii oprogramowania wraz z kodami źródłowymi ze swoich systemów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21A
(ulica) (numer)
+48 22 515 61 07 +48 22 515 62 00
(telefon) (fax)
kontakt@mpay.com.pl www.mpay.pl
(e-mail) (www)
5213258216 015506707
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Maciej Orzechowski Prezes Zarządu
 

MCI: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2018 roku, otrzymał postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawów rejestrowych („Zastaw rejestrowy”) ustanowionych w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę 31.000 obligacji serii I1 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 31.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 322.549 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. oraz na 2.990 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0., należących do spółki zależnej od Spółki – MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została odpowiednio na kwotę 49.999.992,08 złotych oraz na kwotę 100.001.525,99 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Europejski 1
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
office@mci.pl www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-01-12 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
 

COMPERIA.PL S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z funkcji członka Wiceprezesa Spółki z dniem 31 stycznia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konstruktorska 13
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
biuro@comperia.pl www.comperia.pl
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Grzegorz Długosz Prezes Zarządu
2018-01-12 Wojciech Małek Członek Zarządu
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.