IZOSTAL S.A.: Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w dniu 19 marca 2018 roku podjął uchwałę o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2017, w tym propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Izostal S.A. proponuje, aby przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 2.946.960,00 zł. co daje 0,09 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd Izostal S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 23 lipca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2018 roku.

INVESTMENT FRIENDS SE: Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii , Sprawozdanie Zarządu.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:

Plan_Przeniesienia_Siedziby_SE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

Sprawozdanie_Zarzadu_Przeniesienie_Siedziby_SE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS SE
Temat
Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii , Sprawozdanie Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 16.03.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Republiki Estonii.

Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, orientacyjny harmonogram oraz proponowane brzmienie Statutu Spółki dostosowane do prawa istniejącego w Republice Estonii .

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy i wierzycieli o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1).

Zarząd Emitenta informuje, że procedura zmiany siedziby Spółki nie wpłynie na notowanie akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Załączniki
Plik Opis
Plan Przeniesienia Siedziby SE.pdfPlan Przeniesienia Siedziby SE.pdf plan przeniesienia
Sprawozdanie Zarządu Przeniesienie Siedziby SE.pdfSprawozdanie Zarządu Przeniesienie Siedziby SE.pdf sprawozdanie zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SE Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

CWA S.A.: Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-18
Skrócona nazwa emitenta
CWA S.A.
Temat
Rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2017

oraz raportu ESPI nr 9/2017, informuje, że zakończyły się prace nad platformą płatności elektronicznych SINPAY.

Przeprowadzone dotychczas prace informatyczne oraz testowe wdrożenia u partnerów handlowych umożliwiły stworzenie wersji alfa platformy płatności elektronicznych SINPAY. Aplikacja SINPAY umożliwia płatności kryptowalutami w technologii blockchain.

Platforma płatności elektronicznych SINPAY będzie łączyła wiele funkcji związanych z obsługą transakcji

i wsparciem raportowym sprzedawców. Emitent nie wyklucza jej implementacji pod kątem potrzeb e-kasyn

i elektronicznych gier hazardowych. Zakończenie prac umożliwia Emitentowi rozpoczęcie dystrybucji platformy płatności elektronicznych SINPAY.

Technologia blockchain gwarantuje pełne bezpieczeństwo oraz anonimowość transakcji.

Platforna SNIPAY umożliwia dokonywanie płatności różnymi kryptowalutami czy też tokenami m. in.: Bitcoin; Etherum; Litecoin ,Pascal czy Eracoin

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-18 Dawid Borowiak Prezes Zarządu Dawid Borowiak

INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja dotycząca odpisów oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-18
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS SE
Temat
Informacja dotycząca odpisów oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku

z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za rok 2017, którego publikacja przewidziana została na dzień 20.03.2018 r. Zarząd Emitenta w dniu 18.03.2017 r. podjął decyzję

o ujęciu w sprawozdaniu finansowym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 914 121,00 zł. Operacje te negatywnie wpłyną na jednostkowe wyniki Spółki za rok obrotowy 2017. Na w/w operacje składają się: odpis aktualizacyjny na kwotę naliczonych

i niespłaconych od udzielonej pożyczki SpółceTop Marka S.A.odsetek w wysokości 514 121,00 zł oraz rezerwa finansowa w wysokości 400 000,00 zł w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary pieniężnej na Emitenta.

W konsekwencji opisanego powyżej odpisu kwota w wysokości 514 121,00 zł będzie zaliczona w koszty operacyjne Spółki. Natomiast utworzona rezerwa w kwocie 400 000,00 zł obciąży bezpośrednio wynik finansowy spółki za 2017 rok. Wszystkie rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SE Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-18 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

MEDIACAP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadomienie od akcjonariusza mBank S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonych w dniu 13 marca 2018 r., które zostały rozliczone w dniu 15 marca 2018 r.

Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 1 642 949 akcji Spółki, które stanowiły 8,92% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1 642 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,92% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w dniu 13 marca 2018 r., w dniu 15 marca 2018 r. na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 142 949 akcji Spółki, stanowiących 0,78% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały mBank S.A. do 142 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mBank S.A. poinformował, że (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBank S.A., które posiadałyby akcje Spółki, (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mangalia 2a
(ulica) (numer)
22 463 99 70 22 463 99 08
(telefon) (fax)
office@mediacap.pl www.mediacap.pl
(e-mail) (www)
521-279-33-67 012976217
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-17 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-03-17 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.