Bit Evil ma porozumienie z Microsoftem. Kurs wystrzelił i… czar prysł?

Bit Evil ma porozumienie z Microsoftem. Kurs wystrzelił i… czar prysł?

Adam Hajdamowicz

Bit Evil, spółka działająca w obszarze marketingu internetowego, podpisała porozumienie o współpracy z Microsoftem. Póki co ciężko ocenić, jakie przyniesie to efekty, mimo że kurs spółki rósł dziś niemal o połowę. Kupując na szczycie początkowej euforii, można jednak było na tych papierach także sporo stracić.

(BitEvil.pl)

Zarząd Bit Evil poinformował, że w dniu 16 marca 2018 roku spółka podpisała porozumienie o współpracy z firmą Microsoft. Głównym celem współpracy ma być „zintegrowanie działań Microsoft i Bit Evil wokół wspólnie wybranych projektów oraz bieżąca wymiana kompetencji i wiedzy, która pozwoli na określenie ram dalszego rozwoju wybranych projektów w ramach przyszłej umowy określającej szczegółowe warunki współpracy” – czytamy w komunikacie.

Kluczowymi projektami rozwijanymi w ramach współpracy mają być dwie platformy Bit Evil: Eracoin i Brand Sabbath. „Zawarcie porozumienia umożliwi nawiązanie przez strony ścisłej współpracy w obszarach wsparcia technologicznego, merytorycznego, strategicznego oraz marketingowego rozwoju platform Eracoin i Brand Sabbath w oparciu o rozwiązania oferowane przez firmę Microsoft sp. z o.o., szczególnie Azure oraz Coco Framework, będące innowacyjnymi infrastrukturami usprawniającymi tworzenie nowoczesnych rozwiązań” – podała spółka.

Zakreślone w porozumieniu obszary współpracy obejmą, m.in. doradztwo i wsparcie w implementacji wybranych rozwiązań oraz serwisów, odpowiadających potrzebom produktów Bit Evil, dostarczenie i rekomendacja partnerów sprzedażowych dla rozwiązań Bit Evil, wsparcie w promocji przyjętych rozwiązań podczas eventów dedykowanych branży Retail w ramach każdorazowo uzgadnianych planów, umożliwianie widoczności dla produktów Bit Evil, szczególnie w zakresie międzynarodowym, wsparcie w nawiązywaniu partnerstw krajowych i międzynarodowych oraz wsparcie w zakresie informowania o najnowocześniejszych rozwiązaniach oferowanych przez Microsoft.

Od razu po opublikowaniu komunikatu kurs Bit Evil wręcz poszybował w górę, ok. godziny 11:00 rósł on o aż 44 proc. względem dnia poprzedniego (wzrost z 3 zł do 4,32 zł). Chwilę później nastąpiło jednak gwałtowne odwrócenie nastrojów inwestorów, a akcje zaczęły szybko tanieć. Już w okolicach godziny 12:30 sprzedawały się one po „zaledwie” 3,48 zł. Jest to nadal wyraźnie wyższa cena niż wczoraj, jednak kupując akcje po kursie z dzisiejszego szczytu można było na nich stracić nawet blisko 20 proc.

(Bankier.pl)

Aż taka niepewność na akcjach tej spółki nie może chyba dziwić. Po pierwsze, jak na razie zostało podpisane jedynie porozumienie, które samo w sobie „nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia umowy”, co przyznaje sama spółka. Nie wiadomo zatem, czy w ogóle dojdzie ono do skutku.

Druga sprawa to fakt, że tak naprawdę na temat ewentualnych skutków współpracy na razie niewiele można powiedzieć. Nie wydaje się bowiem, żeby ewentualne podpisanie umowy miało przynieść jakieś szczególnie silne zaangażowanie się firmy Microsoft w Bit Evil. Póki co wygląda to na zwykłą umowę świadczenia usług na rzecz Bit Evil, których podobnych Microsoft wykonuje zapewne mnóstwo. Oczywiście może być to pomocne dla polskiej spółki, czego nie można negować, jednak czy przyniesie to jakiś zdecydowany przełom w jej działalności, to już nie jest już aż takie pewne.

Bit Evil rozpoczął swoją działalność w II połowie 2015 roku w branży IT, a dokładnie w segmencie marketingu internetowego oraz e-commerce. Zarządza nią Maria Belka, córka byłego premiera, ministra finansów i prezesa NBP Marka Belki. Głównym obszarem aktywności spółki jest świadczenie usług marketingu internetowego, ale także jest ona twórcą m.in. aplikacji EraCoin, która choć jest nazywana kryptowalutą, to więcej wspólnego ma ze zwykłym programem lojalnościowym niż np. z bitcoinem.

Adam Hajdamowicz

Źródło:

NIK: 72 proc. cudzoziemców nie podjęło pracy mimo wiz pracowniczych

NIK: 72 proc. cudzoziemców nie podjęło pracy mimo wiz pracowniczych

Weronika Szkwarek

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy cudzoziemcy przyjeżdżający za pracą do Polski na podstawie wiz pracowniczych podjęli zatrudnienie. Okazało się, że aż 72 proc. przyjezdnych nie podjęło się deklarowanej pracy. Konsulowie zweryfikowali jedynie 29 proc. wniosków, pozostałe były sprawdzane tylko pod kątem kompletności składanych dokumentów. Ponadto zatrudnieni cudzoziemcy byli często ofiarami m.in. zaniżonych wynagrodzeń.

(fot. Artur Widak / FORUM)

72 proc. cudzoziemców mimo wizy pracowniczej nie podjęło zatrudnienia

Polskie placówki na Wschodzie wydały w 2016 roku 679 224 wiz pracowniczych. Jak podaje NIK, uproszczony system zatrudnienia cudzoziemców oparty na rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca służył w dużej mierze procederowi zgłaszania potrzeby zatrudnienia osób z zagranicy przez podmioty, które nie miały możliwości ich zatrudnienia, a następnie obrotu niezgodnymi z prawdą oświadczeniami w celu umożliwienia wyłudzenia wizy pracowniczej przez cudzoziemców. Wykorzystywane one były jedynie po to, aby uzyskać prawo wjazdu i pobytu głównie w strefie Schengen.

– Kontrola 24 292 zarejestrowanych oświadczeń lub wydanych zezwoleń dla tych 48 podmiotów, które wystąpiły o zatrudnienie cudzoziemców, wykazała, że aż 72 proc. cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę RP na podstawie tych zezwoleń lub oświadczeń – w ogóle nie podjęło legalnego zatrudnienia – czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Placówki konsularne nie miały jednak pełnej formalnej możliwości rzetelnego sprawdzania wniosków wizowych. Z uwagi na piętrzące się wnioski przyjęto zasadę domniemania wiarygodności, chyba że w toku postępowania wykryto nierzetelności w zebranych dokumentach.

90 proc. pracodawców, którzy wystąpili o zatrudnienie cudzoziemców, nie zgłosiło swoich pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak było w 90 proc. skontrolowanych przypadków, w znaczącej liczbie (40 proc.) podmioty zatrudniające nie osiągnęły również żadnych przychodów.

Nie przestrzegali praw pracowniczych

NIK podała również w raporcie, że pracodawcy nie przestrzegali również praw pracowniczych wobec cudzoziemców. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w 44 podmiotach. W jednym z tych przypadków okazało się, że pod wskazanym adresem był dworzec autobusowy. We wspomnianych firmach stwierdzono 1630 przypadków naruszenia praw zatrudnionych, które polegały na zawieraniu umów cywilnoprawnych w miejscu umów o pracę, zaniżaniu wynagrodzeń, zatrudnianiu bez zaświadczeń lekarskich i szkoleń bhp, niezgłaszaniu pracowników do ZUS-u.

Przykłady nieprzestrzegania praw pracowniczych
  1. Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu podczas kontroli jednego z podmiotów (wytypowanych przez NIK) stwierdził nielegalne wykonywanie pracy przez 642 cudzoziemców. W trakcie tej kontroli ujawniono również, że podmiot deklarował, jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 582 zatrudnionych cudzoziemców kwotę 50 zł brutto. W związku z powyższym skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu karnego (w zakresie zgłaszania nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości).
  2. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu podczas kontroli jednego z podmiotów (wyznaczonych przez NIK) stwierdził, że firma U. z siedzibą w Poznaniu zatrudniała 196 cudzoziemców. W trakcie kontroli PIP ustaliła braki dotyczące szkoleń w zakresie bhp oraz wstępnych orzeczeń lekarskich. Inspektorzy pracy wykazali przypadki nieprowadzenia działalności przez podmioty, które dokonały rejestracji oświadczeń w PUP.
  3. Spółka R. z Radomia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu zarejestrowała w 2015 r. 85 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W podanej lokalizacji PIP uzyskała informacje, że to kamienica prywatna z lokalami mieszkalnymi, a ww. podmiot pod wskazanym adresem nie prowadził działalności.
  4. Spółka z o.o. G z Grójca w 2016 r. zarejestrowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu 540 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Podczas kontroli PIP ustaliła, że pod wskazanym adresem znajduje się budynek Dworca Autobusowego. Na miejscu inspektor PIP ustalił brak pomieszczenia wynajmowanego przez ww. podmiot.
Źródło: raport NIK

Sprawozdania PIP potwierdzają istnienie zjawiska wykorzystywania uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP do wyłudzania wiz. Potwierdza się istnienie podmiotów, które – nie mając zamiaru zatrudnienia cudzoziemców – dokonują rejestracji dużej liczby oświadczeń.

Źródło:

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.