Indata złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Indata złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

PAP Biznes

Zarząd Indata złożył w sądzie w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – poinformowała Indata w komunikacie.

(fot. Krzysztof Wojciewski / FORUM)

Indata ocenia, że decyzja ma na celu ochronę interesów wierzycieli, pracowników oraz akcjonariuszy spółki, a także umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej.

„Nadto wpływ na to, czy i w jakiej formie będzie się toczyło postępowanie przed sądem może mieć potencjalne porozumienie z bankami w zakresie dalszego finansowania grupy kapitałowej Indata” – napisano w komunikacie.

Indata poinformowała, że mimo niesprzyjających warunków spółka prowadzi bieżącą działalność, w tym obsługuje obecnych klientów i realizuje zawarte kontrakty. (PAP Biznes)

pr/ jtt/

Źródło: PAP Biznes
KNF chce, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za ’17

KNF chce, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za ’17

PAP Biznes

Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Bank PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych – poinformował PKO BP w komunikacie.

(fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25 proc. zysku netto za 2017 rok.

KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu oraz rady nadzorczej PKO BP w zakresie otrzymanego zalecenia.

Dzień wcześniej Bank PKO BP podał, że według danych na 31 grudnia 2017 r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę do 75 proc. zysku za 2017 r. w formie dywidendy.

Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za 2017 r. (PAP Biznes)

pr/ jtt

Źródło: PAP Biznes

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Rozwiązanie oraz zawarcie umowy z biegłym rewidentem

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z Kancelarią Biegłych Rewidentów „Stadar” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Stadar”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1530. Przed zawarciem umowy, Rada Nadzorcza, stosownie do brzmienia § 12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki wybrała Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 oraz wyraziła zgodę na zawarcie stosownej umowy ze Stadar.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały o wyborze Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017, podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 stycznia 2018 r., stosownie do treści której wyrażono zgodę na wybór B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („B-think”), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063, do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z B-think za porozumieniem stron. W konsekwencji, przed zawarciem umowy ze Stadar, Emitent podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z B-think zawartej w dniu 27 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

ISBNews

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 60 tys. zł kary pieniężnej na Romana Karkosika, podała Komisja.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

„Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 21 listopada 2017 r. nakładającą na Romana Karkosika karę pieniężną w wysokości 60 000 zł, wobec stwierdzenia, że Roman Karkosik naruszył przepis art. 39 ust. 2 pkt 4 lit b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, w związku z rozpowszechnianiem za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub nierzetelnych informacji na temat spółki Krezus SA w marcu 2013 r.” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnia KNF, 19 marca 2013 r. w Gazecie Giełdy „Parkiet” ukazał się wywiad z Romanem Karkosikiem w którym inwestor poinformował, że Krezus kupił spółkę będącą operatorem kopalni na wyspie Seram w Indonezji oraz, że ma dwuletnią wyłączność na sprzedaż niklu. Następnie stwierdził, że Krezus nabył wykopaną rudę niklu w ilości 600 tys. ton, która w ciągu kilku tygodni (po zbudowaniu oszczędnościowej wersji portu) zostanie załadowana na statek i wysłana do Chin.

„W ten sposób Roman Karkosik dopuścił się manipulacji, polegającej na rozpowszechnieniu nieprawdziwych i nierzetelnych informacji w przedmiocie inwestycji spółki Krezus w zakup rudy niklu w Indonezji, które wprowadzały w błąd w zakresie instrumentu finansowego, tj. akcji Krezus. Informacje były fałszywe i nierzetelne, gdyż wskazywały, że nabyta została przez Krezus ruda niklu w ilości 600 tys. ton. Natomiast zawarta przez spółkę umowa kupna rudy niklu miała opcyjny charakter, a spółka Krezus nie zrealizowała opcji zakupu rudy niklu na warunkach określonych w ww. umowie z uwagi na spadek cen rudy niklu” – czytamy dalej.

„Poprzez udzielenie ww. wywiadu Roman Karkosik naruszył art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą zmieniającą, realizując przesłanki manipulacji określonej w tym przepisie. Po pierwsze, Roman Karkosik rozpowszechnił ww. informację za pomocą środków masowego przekazu. Po drugie, informacje lub pogłoski, które rozpowszechnił były fałszywe lub nierzetelne (obiektywnie niezgodne z rzeczywistością lub dotyczące bezpodstawnych i nieuzasadnionych ocen sytuacji), gdyż obiektywnie można stwierdzić, że ruda niklu nie została zakupiona (spółka nigdy nie zakupiła rudy niklu), a Krezus jedynie uzyskała prawo zakupu rudy niklu (umowa miała charakter opcyjny)” – czytamy dalej.

Według KNF Roman Karkosik wiedział także, lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Informacje rozpowszechnione w ww. artykule prasowym miały szczegółowy charakter, wykraczający poza informacje ogólnodostępne wówczas na rynku, a Roman Karkosik wypowiadał się w charakterze osoby decydującej o kierunkach rozwoju spółki i dobrze poinformowanej o jej bieżącej sytuacji, posiadając wówczas pośrednio udział w spółce wynoszący prawie 50% ogólnej liczby głosów.

„Po czwarte, rzeczywistym lub potencjalnym skutkiem zakazanego rozpowszechniania informacji lub pogłosek było lub mogło być wprowadzenie w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Roman Karkosik, wypowiadając się na temat bieżącej sytuacji (i planów spółki) w zakresie eksploatacji rudy niklu w Indonezji, mógł w odbiorcach wzbudzić przekonanie, że surowiec został zakupiony i niedługo rozpocznie się jego sprzedaż na rynek chiński. Należy ponadto podkreślić, że nie ma znaczenia skutek przekazywanych informacji, ale okoliczność ich wpływu lub możliwość takiego wpływu na błędny sposób postrzegania sytuacji na rynku. Sformułowanie „w zakresie” instrumentów finansowych należy interpretować szeroko, obejmując nim wszelkie okoliczności wpływające na decyzje rzeczywistych i potencjalnych inwestorów na rynku kapitałowym (cena, popyt, podaż, tendencje wzrostu lub spadku, czynniki cenotwórcze itd., a zatem wszelkie informacje – w tym dotyczące także emitenta – mogące potencjalnie wywrzeć wpływ na jeden z powyższych elementów)” – podano także.

Jednocześnie Komisja wskazała na znaczenie zakazu manipulacji.

„Celem zakazu manipulacji jest zapewnienie należytego funkcjonowania rynku instrumentów finansowych. Zachowania stanowiące manipulację mogą powodować zakłócenia równowagi informacyjnej, kształtować fałszywe wyobrażenia dotyczące popytu lub podaży danych instrumentów, wywołując niepożądane skutki cenotwórcze. Bezprawna manipulacja obejmuje zatem takie zachowania, które potencjalnie lub rzeczywiście naruszają interesy innych uczestników rynku instrumentów finansowych, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia jego efektywności jako platformy wymiany dóbr opartej na reglamentowanym, aczkolwiek szerokim dostępie do informacji” – czytamy także.

Według regulatora, rozpowszechniając informacje na temat zakupu rudy niklu przez Krezus Roman Karkosik wypowiadał się w charakterze osoby dobrze zorientowanej w planach spółki. Wypowiedzi takich osób w środkach masowego przekazu tym uważniej analizowane są przez uczestników rynku i przydawana jest im większa wiarygodność. Dlatego szczególnie istotnym jest, aby główni akcjonariusze spółek publicznych dochowali staranności wypowiadając się na ich temat, aby ich wypowiedzi nie wprowadzały pozostałych inwestorów w błąd, gdyż mogliby na tej podstawie podjąć niekorzystne decyzje inwestycyjne.

„Komisja podkreśla, że kara w powyższej wysokości jest uzasadniona ze względu na wagę i naganność naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia jakiego dopuścił się Roman Karkosik, które w sposób istotny wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego rynku” – czytamy także.

Według KNF, kara administracyjna ma także pełnić funkcję prewencyjną, która jest rozumiana dwojako: jako prewencja generalna oraz jako prewencja indywidualna.

„Prewencja generalna kary administracyjnej realizuje się poprzez obawę dolegliwości, które mogą spotkać uczestników rynku kapitałowego. Kary mają zniechęcać do działań niepożądanych. Z kolei funkcja prewencji indywidualnej kary administracyjnej ma wpłynąć na postawę karanego podmiotu, tak by w przyszłości nie dochodziło do naruszeń obowiązujących przepisów prawa” – podsumowała Komisja.

Źródło:

Areszt dla czterech podejrzanych o korupcję – w tym m.in. syna senatora Koguta – przedłużony

Areszt dla czterech podejrzanych o korupcję – w tym m.in. syna senatora Koguta – przedłużony

PAP

Na wniosek prokuratury sąd przedłużył o trzy miesiące areszty dla czterech podejrzanych ws. korupcji, m.in. syna senatora Koguta – poinformował PAP rzecznik prowadzącej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski.

(fot. Daniel Dmitriew / FORUM)

W imieniu innego podejrzanego w tej sprawie, senatora PiS Stanisława Koguta, na początku lutego br. wpłacono milion zł poręczenia majątkowego – zgodnie z decyzją prokuratora.

W grudniu ub. roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób podejrzanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta – Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (prezesem tej fundacji jest senator Kogut). Całej piątce przedstawiono zarzuty.

Poza synem senatora, CBA zatrzymało w grudniu także: założyciela i prezesa inwestora na rynku nieruchomości Griffin Real Estate Przemysława K., członka zarządu dewelopera Echo Investment Mikołaja M., prezesa zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe Marcina F. i biznesmena Grzegorza F.

Jak podawało wówczas Centralne Biuro Antykorupcyjne, do zatrzymań doszło w wyniku własnych działań operacyjnych i śledczych CBA, które były prowadzone od roku w dwóch wątkach korupcyjnego śledztwa na dużą skalę.

Śledztwo dotyczyło podejmowania się od listopada 2015 r. do grudnia 2016 r. pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i powoływaniu się na wpływy w instytucjach państwowych oraz samorządowych województwa małopolskiego oraz udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w związku z pełnieniem tych funkcji.

Podejrzani mieli przyjąć łapówki na łączną kwotę blisko 1,2 mln zł. Zatrzymani w grudniu byli przesłuchiwani, stawiano im zarzuty, a sąd decydował o środkach zapobiegawczych. Czterej zatrzymani, wśród nich syn senatora, zostali wówczas aresztowani. Wobec piątego – Marcina F. – zastosowano dozór policyjny.

Wraz z upływem terminu aresztowań prokurator wnioskował o przedłużenie stosowania tego środka zapobiegawczego. Jak poinformował PAP w piątek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, dzień wcześniej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy zdecydował o przedłużeniu aresztowania podejrzanych – do 17 czerwca br.

W grudniu ub. roku prokuratura informowała też o zamiarze postawienia zarzutów w tym samym śledztwie senatorowi Kogutowi, który sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę i został przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

W styczniu br. Senat nie zgodził się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Koguta, o co wnioskowała prokuratura (prokuratorzy deklarowali, że obawiają się, że może on utrudniać śledztwo). Następnie prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Kogutowi zarzutów i wezwał go na przesłuchanie.

Parlamentarzysta stawił się zgodnie z wezwaniem 25 stycznia i usłyszał formułowane już wcześniej trzy zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Wobec decyzji Senatu, został zobowiązany do wpłaty miliona złotych poręczenia majątkowego, zakazano mu też opuszczania kraju.

Obrońcy Koguta złożyli zażalenie na decyzję prokuratury w tej sprawie; jednocześnie w imieniu senatora wpłacono milion zł poręczenia majątkowego. 9 marca br. katowicki sąd nie podjął decyzji ws. środków zapobiegawczych zastosowanych senatora – z uwagi na kwestie formalne przerwał posiedzenie w tej sprawie do 10 kwietnia.

Sąd zajmował się również 9 marca zażaleniem na aresztowanie syna senatora; nie uwzględnił wówczas zażalenia obrońców i utrzymał w mocy decyzję prokuratury. Już w styczniu sąd nie uwzględnił zażaleń obrony na wcześniejszą decyzję ws. aresztowania trzech pozostałych przebywających w areszcie podejrzanych.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ hgt/

Marzec 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.