STALPROFIL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprofil SA informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1) Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 25 maj 2018 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 23 listopad 2018 r.

2) Raporty półroczne

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym – 31 sierpień 2018 r.

3) Raporty roczne

– jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 30 marzec 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 30 marzec 2018 r.

Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2017 i drugi kwartał roku obrotowego 2018.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFIL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
2018-01-16 Sylwia Potocka – Lewicka Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy
 

ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”) umowę o kredyt obrotowy, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt obrotowy w kwocie 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin spłaty kredytu nastąpi w pięciu równych transzach. Ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 25 października 2018 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,5%. Maksymalna wysokość odsetek w stosunku rocznym, nie może przekroczyć wysokości odsetek ustawowych.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta, pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami Spółki zgromadzonymi na rachunkach bankowych w PLN, USD i EURO, hipoteka do kwoty 8.757.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, przy ul, Lajkonika 34, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na ww. nieruchomości oraz gwarancja w wysokości 60% kredytu udzielona przez BGK w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBINSON EUROPE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lajkonika 34
(ulica) (numer)
33 816 05 74 33 810 08 33
(telefon) (fax)
rn@robinson.pl
(e-mail) (www)
547-004-60-25 002429322
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko
 

DORADCY24 S.A.: ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
DORADCY24 S.A.
Temat
ZMIANA NAZWY SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dr.Finance Spółka Akcyjna (poprzednio pod firmą: „Doradcy24 Spółka Akcyjna”) z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), informuje, iż w dniu 11 stycznia 2018 roku, na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 11.01.2018 r. powziął informację o rejestracji w dniu 11.01.2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy Spółki z dotychczasowej „Doradcy24 Spółka Akcyjna” na „Dr.Finance Spółka Akcyjna”.

Zmiana Statutu Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2017 w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§38 ust. 1. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Paweł Woźniak Prezes Zarządu
 

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-16
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. członek Rady Nadzorczej Banku Bartosz Drabikowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 15 stycznia 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Report No. 4/2018; Date: 16-01-2018; Subject: Resignation of Supervisory Board member of PKO Bank Hipoteczny S.A.; Legal basis: Art. 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information; Content: According to the paragraph 5.1.21 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, the Management Board of PKO Bank Hipoteczny S.A. (“Bank”) hereby informs that on 15 January 2018, member of the Supervisory Board Mr. Bartosz Drabikowski resigned from the position of the member of the Supervisory Board as of 15 January 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-342 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jerzego Waszyngtona 17
(ulica) (numer)
+48 58 662 92 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
204-000-45-48 222181030
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-16 Jakub Niesłuchowski Wiceprezes p.o. Prezesa Zrządu
2018-01-16 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu
 

LW BOGDANKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1. Raporty okresowe za 2017 rok:

– Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 23 marca 2018 roku

– Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok – 23 marca 2018 roku.

2. Raporty okresowe za 2018 rok:

a) Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2018 roku – 24 maja 2018 roku

– za III kwartał 2018 roku – 23 listopada 2018 roku.

Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259.

b) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 13 września 2018 roku.

Spółka informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).

Podstawa prawna ogólna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.