LW BOGDANKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1. Raporty okresowe za 2017 rok:

– Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 23 marca 2018 roku

– Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok – 23 marca 2018 roku.

2. Raporty okresowe za 2018 rok:

a) Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2018 roku – 24 maja 2018 roku

– za III kwartał 2018 roku – 23 listopada 2018 roku.

Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259.

b) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 13 września 2018 roku.

Spółka informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).

Podstawa prawna ogólna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

COMECO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 13 lutego 2018 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 14 maja 2018 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 13 sierpnia 2018 r.

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 r.

– Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 29 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

NEPTIS: Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd Spółki Neptis S.A. „Emitent” z siedzibą w Poznaniu informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą

publikowane w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:

• Raport za IV kwartał 2017 roku – 13.02.2018 roku,

• Raport za I kwartał 2018 roku – 14.05.2018 roku,

• Raport za II kwartał 2018 roku – 13.08.2018 roku,

• Raport za III kwartał 2018 roku – 13.11.2018 roku,

RAPORT ROCZNY:

• Raport roczny za 2017 rok – 27.04.2018 roku.

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą

przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
 

Zmiana wyceny długoterminowych kontraktów obniży wynik Sygnity o 62 mln zł

PAP Biznes

Sygnity szacuje, że zmiana wyceny projektu e-Podatki i aktualizacja budżetów innych umów obniżą wynik spółki za rok obrotowy 2016/17 o około 62 mln zł – podało Sygnity w komunikacie.

Według komunikatu, spółka zidentyfikowała – za sprawą rekomendacji audytora – znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny wieloletniego projektu dla administracji publicznej. Z raportu spółki wynika, że chodzi o projekt e-Podatki, realizowany dla Ministerstwa Finansów i sposób ujęcia w sprawozdaniach umowy uzupełniającej do tego projektu, o której spółka informowała w 2016 roku.

Dodatkowo, Sygnity dokonało aktualizacji szacunkowych budżetów pozostałych długoterminowych projektów informatycznych.

„Powyższe zdarzenia (…) będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/17 na poziomie około 62 mln zł, z czego około 51 mln zł dotyczy Projektu (e-Podatki – PAP)” – podano we wtorkowym komunikacie.

W ocenie spółki część tej kwoty powinna zostać ujęta w wynikach z lat ubiegłych.

Sygnity poinformowało w komunikacie, że opisane wydarzenie nie stanowi naruszenia umowy zawartej z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną spółki.

Jednocześnie podano, że aktualnie rewizji ze strony firmy audytorskiej podlega test na utratę wartości aktywów w postaci wartości firmy. W ocenie Sygnity nie wystąpiły przesłanki dokonania aktualizacji wartości tych aktywów.

W czerwcu 2017 r. Sygnity podało, że jednorazowe zdarzenia, głównie odpisy, obniżą wyniki spółki o łącznie 96 mln zł. Największą pozycję stanowił odpis w wysokości ok. 76,2 mln zł związany z wyceną wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej, tzw. e-Podatki, realizowanego dla Ministerstwo Finansów.

kuc/ osz/

Źródło: PAP Biznes
 
W 2016 roku przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł 264 tys. zł

W 2016 roku przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce wyniósł 264 tys. zł

PAP Biznes

Przeciętny majątek netto polskiego gospodarstwa domowego w 2016 r. wyniósł ok. 264 tys. zł – wynika z opublikowanego we wtorek przez NBP raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”. Wskazano, że zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów.

(fot. Zbigniew Komorowski / FORUM)

„Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2016 r. wyniósł 263,6 tys. zł. O jego wartości netto decydowały przede wszystkim aktywa rzeczowe, w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania (przeciętnie 265,4 tys. zł), innej nieruchomości (119,8 tys. zł) oraz zasobu majątku wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej (144,9 tys. zł)” – napisano w raporcie.

NBP poinformował, że „w posiadaniu 10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych znajduje się 41 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0 proc.) całego majątku gospodarstw domowych”.

Jak informuje bank centralny, zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem głównego miejsca zamieszkania (79,2 proc.) oraz samochodów (65,8 proc.), znacznie rzadziej innych nieruchomości (24,3 proc.) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (20,4 proc.).

Aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 15,3 tys. zł). Wśród nich najpopularniejszą formą gromadzenia pieniędzy były depozyty bankowe, będące w posiadaniu 84,9 proc. gospodarstw domowych, z przeciętną wartością na poziomie 12 tys. zł – podał NBP.

Bank poinformował, że zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów. „Większe zróżnicowanie majątku niż dochodu jest zjawiskiem powszechnym na świecie. Nierówności majątkowe w Polsce są relatywnie niskie na tle innych krajów rozwiniętych” – czytamy w komunikacie NBP.

Całkowity majątek netto gospodarstw domowych wzrósł w latach 20142016 o 4,1 proc. (w cenach stałych). Złożył się na to niewielki przyrost wolumenu aktywów rzeczowych (o 0,8 proc.), znaczne zwiększenie stanu posiadania aktywów finansowych (o ok. 94 proc.) i wyraźny wzrost skali zadłużenia (o ok. 23 proc.).

NBP poinformował, że główny składnik długu gospodarstw to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one 13,9 proc. gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie 114,8 tys. zł). Natomiast kredyty o innym charakterze, przede wszystkim konsumpcyjne, są bardziej popularne (32,9 proc. gospodarstw domowych), ale ich przeciętna wartość jest o wiele niższa (ok. 3 tys. zł).

Gospodarstwa domowe w Polsce należą do umiarkowanie majętnych na tle krajów strefy euro. Dysponują przeciętnie majątkiem netto (60,6 tys. euro) stanowiącym ok. 58 proc. mediany majątku netto przeciętnego gospodarstwa domowego w strefie euro (104,1 tys. euro).

Najwyższym zasobem majątku netto w strefie euro, przypadającym na gospodarstwo domowe, wyróżniają się Luksemburg (437,5 tys. euro) oraz Belgia (217,9 tys. euro), najniższym Łotwa (14,2 tys. euro) i Węgry (26,2 tys. euro).

Gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro. W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 3 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 15 proc. aktywów łącznie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

Źródło: PAP Biznes
 
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.