IZOSTAL S.A.: Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w dniu 19 marca 2018 roku podjął uchwałę o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2017, w tym propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Izostal S.A. proponuje, aby przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 2.946.960,00 zł. co daje 0,09 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd Izostal S.A. proponuje Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 23 lipca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2018 roku.

Rafako szacuje swój zysk netto w ’17 na 3,2 mln zł

Rafako szacuje swój zysk netto w ’17 na 3,2 mln zł

PAP Biznes

Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie.

(materiały dla mediów)

Według wstępnych skonsolidowanych danych finansowych przychody Rafako w 2017 roku spadły o 92,7 mln zł rdr, do 1,78 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 25,7 mln zł, do 150 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 21,7 mln zł, do 46,4 mln zł.

Na wyniki Rafako w 2017 roku negatywny wpływ miało dokonanie korekt w wycenie kontraktów długoterminowych po przeprowadzeniu okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami.

Rafako rozpoznało stratę w wysokości 10 mln zł w związku z koniecznością wymiany części urządzeń na kontrakcie dotyczącym budowy kotła fluidalnego oraz z powodu utworzenia dodatkowej rezerwy na spodziewaną stratę w kwocie 9,2 mln zł na kontrakcie dotyczącym instalacji odazotowania spalin, która może wystąpić w przypadku wydania polecenia rozpoczęcia prac na projekcie.

Rafako utworzyło też rezerwy związane z reorganizacją spółki, której nowy etap został rozpoczęty 21 czerwca 2017 r. Ostateczne zobowiązania w związku z reorganizacją wyniosą około 8,4 mln zł i znajdują w całości odzwierciedlenie w wyniku za rok obrotowy 2017.

Wpływ na wyniki Rafako miała też realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 17,2 mln zł (odroczony podatek nieskutkujący wypływem środków pieniężnych).

Raport roczny Rafako przedstawi 5 kwietnia. (PAP Biznes)

pr/

Źródło: PAP Biznes
Tydzień rekordów: obligacje oszczędnościowe, zatrudnienie i rosnące płace [Wykresy tygodnia]

Tydzień rekordów: obligacje oszczędnościowe, zatrudnienie i rosnące płace [Wykresy tygodnia]

Daria Usik

Zostawiając za sobą jedenasty tydzień 2018 r., warto zatrzymać się nad najciekawszymi wykresami ostatnich siedmiu dni.

Prezentujemy cykl, w ramach którego będziemy przedstawiać najważniejsze wykresy minionego tygodnia. Chociaż podobno „jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”, zachęcamy także do zapoznania się z artykułami, z których wykresy te pochodzą (linki pod każdym podpunktem).

1. WIG-Banki pogłębia spadki

2. Nagły spadek inflacji

Inflacja cenowa w Polsce w lutym nieoczekiwanie spadła do 1,4 proc. – wynika ze szczegółowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak co roku, polscy statystycy dokonali zmian w koszyku inflacyjnym.

Więcej na temat zmian w koszyku inflacyjnym można znaleźć tu.

3. Węgierskie rezerwy złota wracają do kraju

Bank centralny Węgier poinformował o sprowadzeniu z Londynu blisko trzech ton złota. To kolejny europejski kraj, który zdecydował się na repatriację królewskiego metalu. Czy Polska powinna pójść w ślady naszych bratanków?

(Międzynarodowy Fundusz Walutowy)

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem „Nawet Węgry sprowadziły swoje złoto„.

Źródło:

GRUPA AZOTY SA: Ujawnienie informacji opóźnionej – Utworzenie odpisu aktualizującego przez spółkę zależną

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następującą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. w związku z uchwałą podjętą w dniu 7 marca 2018 roku przez Zarząd spółki zależnej Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Grupa Azoty Police”) o utworzeniu odpisu na dzień 31.12.2017 roku, na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG SA, w wysokości 5 854 799 tys. XOF (tj. 37 178 tys. zł według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2017 roku) podjął decyzje o opóźnieniu przedmiotowej informacji. Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty Police oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2017.

O warunkowej ugodzie – porozumieniu rozwiązującym Emitent poinformował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym 5/2018.”

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco Sp. z o.o. starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia (ugody).

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.