PKP Cargo zjeżdża coraz niżej

PKP Cargo zjeżdża coraz niżej

Adam Hajdamowicz

W piątek PKP Cargo podało wyniki za 2017 r. Spółka odbiła się w końcu od dna i pokazała najwyższe zyski od 2012 r. Zupełnie inaczej odebrali to jednak akcjonariusze, którzy liczyli na znacznie więcej. Kurs spółki tuż po wynikach wręcz runął, dziś mamy natomiast kontynuację tych spadków.

(materiały dla mediów)

Wyniki za 2017 r. pokazały, że PKP Cargo kryzys ma już za sobą. Po 133 mln zł straty w 2016 roku, 2017 rok przewoźnik zakończył na plusie. Netto udało mu się zarobić 82 mln zł, co jest jego najlepszym wynikiem od 2012 roku, gdy zysk PKP Cargo sięgnął 268 mln zł. „Główną przyczyną wzrostu skorygowanego wyniku w 2017 r. w porównaniu do skorygowanego wyniku 2016 r., była poprawa sytuacji na rynku przewozów, co bezpośrednio przełożyło się na większy wolumen przewozów i wyższe ceny usług przewozowych” – napisano w komunikacie.

Warto jednak zauważyć, że zeszłoroczne wyniki PKP Cargo były dodatkowo obciążone zdarzeniami jednorazowymi. „W 2017 r. w spółce dokonano aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w kwocie -27,4 mln zł, dodatkowo w skorygowanym wyniku netto został uwzględniony podatek odroczony od ww. aktualizacji w kwocie -5,2 mln zł. W związku z powyższym, skorygowany wynik na działalności operacyjnej za 2017 r. wyniósł 123,8 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wraz z poprawą wyników PKP Cargo stopniowo zwiększa swoje udziały w polskim rynku przewozów towarowych, które pod względem masy w 2017 r. wzrosły o 0,6 pkt proc. do 44,8%. „Bardzo cieszymy się, że rynek przewozów kolejowych w Polsce rośnie” – podkreślił p.o. prezesa Krzysztof Mamiński. Wskazał, że w ub.r. powiększył się on o 7,9% według masy i o 8,3% według pracy przewozowej. W tym samym czasie PKP Cargo rosło szybciej niż rynek i w obu ujęciach zwiększyło przewozy o 9,4%.

Pomimo teoretycznie tak dobrych informacji nastąpiło całkowite załamanie kursu spółki. W ciągu zaledwie dwóch dni akcje PKP Cargo potaniały aż o jedną czwartą i nie były równie nisko już od ponad roku.

(Bankier.pl)

Oczekiwania były znacznie większe

Skąd więc spadki, mimo takiej poprawy wyników? Cóż, najprawdopodobniej inwestorzy spodziewali się jeszcze większego odbicia w finansach spółki. Dobrze pokazuje to zresztą konsensus wyników za IV kwartał. Zakładał on, że spółka w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku uzyskała 68,2 mln zł zysku operacyjnego. Tymczasem realny wynik okazał się aż o 23 proc. gorszy. To także o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem. Odbiło się to także na zysku netto, który wyniósł 29,9 mln zł wobec oczekiwanych 42,6 mln zł. Jednocześnie przychody okazały się o 4 proc. wyższe od oczekiwań, co przełożyło się na słabsze marże.

Pomimo zawiedzenia części akcjonariuszy spółka nadal spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego. Zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok zwiększy ona jednostkowy zysk netto w tym roku o 71,1 proc. r/r do 160,8 mln zł, przy wzroście przychodów z działalności operacyjnej o 8,9 proc. r/r do 3 913 mln zł. Zysk EBITDA PKP Cargo ma wynieść 663,6 mln zł, tj. o 12,1 proc. więcej w stosunku do 2017 roku.

Przestarzały tabor i wzrost wynagrodzeń

Duże emocje wzbudził także CAPEX, który ma wynieść aż 1 mld zł, dwukrotnie więcej niż w 2017 roku. Oznacza to, że spółka szykuje się na poważne inwestycje. Niestety w dużej części będą to inwestycje odtworzeniowe (naprawa taboru), a nie projekty rozwojowe.

Istnieje również bardzo prawdopodobne widmo podwyżek wynagrodzeń w ciągu najbliższy miesięcy. „Są obowiązujące porozumienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń w spółce PKP Cargo. Pewnie takie rozmowy za kilka miesięcy się w spółce zaczną. Myślę, że jeżeli będą realizowane zadania i zwiększone przewozy, to nie widzę kłopotu, żeby dyskutować również o partycypacji pracowników w lepiej rozwijającej się firmie” – powiedział dziennikarzom Mamiński. „Plan działalności gospodarczej zakłada, że jeżeli będą zaplanowane przychody, będą dobre wyniki, to zakłada również pewną możliwość negocjacji ruchu płacowego z pracownikami” – dodał.

Adam Hajdamowicz

Źródło:

FERRO S.A.: Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej

Podstawa Prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1).

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy Spółki za rok 2017 w kwocie 27.207.541,00 zł. Utworzenie rezerwy związane jest z otrzymanym przez Spółkę w dniu 12 marca 2018 r. wynikiem kontroli celno-skarbowej nr 358000-CKK1-4.500.7.2017 prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego („Wynik Kontroli”) w przedmiocie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych przez Spółkę w 2012 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018. Na podstawie analizy Wyniku Kontroli przeprowadzonej przez doradcę podatkowego Spółki, Zarząd Spółki ocenił, iż ze względów ostrożnościowych zasadnym jest zawiązanie rezerwy, na którą składa się potencjalna należność główna w kwocie 19.254.600 zł i odsetki wyliczone na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 7.952.941 zł.

Zarząd Spółki podtrzymuje, iż Spółka nadal nie zgadza się z tezami postawionymi w Wyniku Kontroli i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, iż zakwestionowane w Wyniku Kontroli działania Spółki związane były z przejęciem przez Spółkę w 2011 r. czeskiej spółki Novaservis a.s., będącej liderem na czeskim rynku oraz drugim graczem na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Struktura transakcji przejęcia Novaservis a.s. przewidywała nabycie jej poprzez podmiot specjalnego przeznaczenia, będący spółką prawa czeskiego działającą pod firmą ZQS Czech, s.r.o. Spółka informowała o transakcji w raportach bieżących nr 8/2011, 9/2011, 10/2011, 20/2011 oraz 42/2011. W ramach działań zmierzających do nabycia Novaservis a.s., spółka ZQS Czech, s.r.o. otrzymała od Spółki pożyczkę w kwocie 800 mln CZK, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2011. Po zamknięciu transakcji nabycia akcji Novaservis a.s., struktura właścicielska podmiotów czeskich przedstawiała się w taki sposób, że Spółka była właścicielem 100% udziałów w spółce ZQS Czech, s.r.o., która posiadała 100% akcji w Novaservis a.s..

Po przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji Novaservis a.s., Spółka podjęła działania mające na celu uproszczenie powyższej struktury. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostało połączenie konsolidacyjne spółek Novaservis a.s. oraz ZQS Czech, s.r.o., w wyniku którego Novaservis a.s. przejęła ZQS Czech, s.r.o., w związku z czym wszelkie prawa i obowiązki ZQS Czech, s.r.o. (w tym obowiązek spłaty pożyczki na rzecz Spółki) przeszły na Novaservis a.s. (przy czym dodatkowo nastąpiła zmiana formy prawnej na Novaservis spol. s.r.o.). Następnie spółka podjęła decyzję o rozliczeniu należności od Novaservis spol. s.r.o. (która wynikała z pożyczki udzielonej na rzecz ZQS Czech, s.r.o.) poprzez podniesienie kapitału zakładowego w Novaservis spol. s.r.o. oraz dokonanie umownego potrącenia zobowiązania Spółki do opłacenia kapitału zakładowego ze zobowiązaniem pożyczkowym Novaservis spol. s.r.o., o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 16/2012 oraz 17/2012.

Spółka wskazuje, iż celem opisanych powyżej czynności było wyłącznie rozszerzenie działalności Spółki na rynki zagraniczne, a dalej uproszczenie struktury udziałowej, która powstała po przeprowadzeniu transakcji. Zarząd Spółki pragnie raz jeszcze podkreślić, iż w wyniku opisywanej transakcji Spółka nie uzyskała jakiejkolwiek oszczędności podatkowej. Na moment przeprowadzenia transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz praktyką ich stosowania przez ograny podatkowe, transakcja rozliczenia należności od Novaservis spol. s.r.o. z podwyższeniem kapitału zakładowego w tej spółce była neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych, co było potwierdzone stanowiskiem renomowanego doradcy podatkowego.

Fast foody na celowniku skarbówki. Dostaną po kieszeni

Fast foody na celowniku skarbówki. Dostaną po kieszeni

Fot. Wojciech Stryk/Reporter

Nie 5, a 8 procent VAT-u powinni dolicza do swoich da przedsibiorcy prowadzcy fast foody. I to mimo e cz z nich miaa od skarbwki interpretacje, e mog korzysta ze stawki 5-procentowej. Teraz musz liczy si z zakwestionowaniem ich rozlicze przez organy podatkowe – przyznaje wiceminister finansw Pawe Gruza.

Gruza musia ostatnio odpowiedzie na interpelacj poselsk posanek PO Zofii Czernow i Aldony Myczak. Pytanie dotyczyo problemw, ktre maj waciciele fast foodw w zwizku z rozbienymi interpretacjami odnonie tego, jaka stawka VAT obowizuje fast foody.

Niektrzy przedsibiorcy sami wystpowali do organw skarbowych z prob o tak zwan interpretacj indywidualn. Zgodnie z czci tych interpretacji mogli oni stosowa stawk 5-procentow. Jednak wszystko zmienio si w czerwcu 2016 roku. Ministerstwo Finansw wydao wtedy interpretacj ogln. Ta za nie pozostawia wtpliwoci – wszyscy waciciele fast foodw powinni stosowa stawk 8-procentow.

Do tej interpretacji powinni zastosowa si wszyscy. Nawet ci, ktrym wczeniejsze interpretacje indywidualne pozwalay na nisze opodatkowanie. Rozbienoci interpretacyjne doprowadziy do sporego chaosu w brany, na co uwag zwrciy posanki Czernow i Myczak. W odpowiedzi na ich interpelacj Pawe Gruza przyzna: firmy, ktre stosoway niszy VAT, musz liczy si z zakwestionowaniem ich rozlicze przez organy podatkowe.

Zobacz te: Emilewicz o podatkach: kady powie, e wolaby, eby ich nie byoWydanie interpretacji oglnej, ktra mwi o 8-procentowej stawce VAT na fast foody, byo dla brany gastronomicznej byo ogromnym zaskoczeniem – powiedzia doradca podatkowy Andrzej Sadowski w rozmowie z „Rzeczpospolit”. I doda, e nastpstwem wydania tej interpretacji s kontrole podatkowe.

Jak zapewnia Gruza w odpowiedzi na interpelacj posanek PO, w przyszoci powinno nie dochodzi do takich nieporozumie. W Ministerstwie Finansw trwaj prace nad okreleniem docelowego sposobu identyfikacji towarw i usug. Dziki niemu ustalenie, jak stawk VAT obj dany produkt, ma by atwiejsze i nie pozostawia moliwoci rnych interpretacji.

Polub money.pl na Facebook:

podatki, vat, pawe gruza
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.