85 tysięcy podejrzanych faktur. Oto wyniki pierwszego miesiąca z JPK_VAT

85 tysięcy podejrzanych faktur. Oto wyniki pierwszego miesiąca z JPK_VAT

Weronika Szkwarek

Ministerstwo Finansów podało, że ponad 1,5 mln przedsiębiorców złożyło JPK_VAT, czyli około 95 proc. właścicieli firm wywiązało się z nowego obowiązku. Wstępna analiza resortu wykazała 85 tys. podejrzanych faktur.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

– Już dzięki wstępnej analizie wykryliśmy ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł – powiedziała minister Teresa Czerwińska podczas wczorajszego podsumowania pierwszego miesiąca działania JPK_VAT.

Jak czytamy w informacji resortu finansów, teraz sprawą podejrzanych faktur zajmą się odpowiednie służby. Ocenią, czy firmy wystawiające takie faktury mogły być słupami biorącymi udział w karuzeli, czy wystawiły faktury, których świadomie nie zaksięgowały. Każdy taki dokument zostanie sprawdzony pod kątem również niecelowych pomyłek.

Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza wykryła rozbieżności, otrzymają e-maile. Ci, którzy nie zgłosili w urzędzie skarbowym lub nie podali w przesłanym JPK_VAT swojego adresu e-mail, otrzymają powiadomienia pisemne lub SMS-em – powiadomił resort finansów.

Do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To aż 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT, do KAS dotarło 1 703 271 plików.

WSZ

Źródło:

MABION S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 marca 2018 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00016 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja ww. akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, a w przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich ww. akcji, zarejestrowanie pod kodem PLMBION00016 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Kwiecień: inflacja już nie straszna?

Kwiecień: inflacja już nie straszna?

W ostatnich dniach nastroje rynkowe ulegy wyranej poprawie. Jedn z przyczyn by pitkowy raport z amerykaskiego rynku pracy, ktry pokaza potny wzrost zatrudnienia, ale jednoczenie umiarkowane tempo wzrostu pac. Obawy przed publikacj danych o inflacji s zatem znacznie mniejsze ni przed miesicem.

Przypomnijmy, e cofnicie na rynkach akcji w lutym wynikao w duej mierze z obaw, i bardzo korzystny okres wysokiego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji i bardzo niskich stp procentowych moe dobiega koca. Jednym z zapalnikw by wanie poprzedni raport z rynku pracy, ktry pokaza wzrost dynamiki wynagrodze w USA, wysze od oczekiwa byy te dane o inflacji.

W tym kontekcie widzielimy skok rentownoci obligacji, co przeoyo si negatywnie te na inne rynki. Teraz jednak po tych nerwowych reakcjach niewiele zostao. Wczoraj amerykaski indeks Nasdaq100 osign najwyszy poziom w historii i to pomimo faktu, e w trakcie przeceny z lutego straci blisko 15 proc.. Rwnie na rynku obligacji jest spokojniej, rentownoci s nadal wysze ni kilka miesicy temu, ale nie rosn – w przypadku amerykaskiej 10-latki jest to nadal mniej ni 3 proc..

Pozornie moe wydawa si, e to, czy pace w USA rosn o 2,6 proc. (wzrost w lutym), 2,8 proc. (oczekiwany wzrost w lutym) czy 2,9 proc. (podany pierwotnie wzrost w styczniu) nie ma adnego znaczenia, przecie s to minimalne rnice. Jednak rynek dopatruje si tu zalkw presji inflacyjnej i pitkowy raport pokazujcy nie tylko nieco niszy wzrost wynagrodze (cho w pitek ostrzegalimy, e ze wzgldw statystycznych ten wzrost moe by poniej oczekiwa), ale te wzrost zatrudnienia o 313 tys. etatw bierze jako dowd kontynuacji bardzo dobrego otoczenia makroekonomicznego. W tej sytuacji bowiem Fed podniesie w marcu stopy procentowe, ale jego przewodniczcy bdzie podkrela w trakcie swojej pierwszej konferencji w tej roli, e nie ma adnej presji i bank moe dziaa w sposb ostrony.

Czy moe to zmieni jeszcze dzisiejsza publikacja danych o inflacji? Wydaje si, e nie. Rynek ju jest przygotowany na jej wzrost do poziomu 2,2 proc. r/r (z 2,1 proc. w styczniu) i chyba trudno bdzie t poprzeczk ,,przeskoczy”. Publikacja danych o 14:30.

Tak sprzyjajce nastroje powinny teoretycznie suy notowaniom zotego, ktry jednak wczoraj nieco traci. Wydaje si, e cieniem na notowaniach polskiej waluty cay czas kadzie si ostatnia konferencja RPP, kiedy to w zasadzie przekrelone zostay szanse na podwyki stp w przewidywalnej przyszoci. Wczoraj jednak sabiej radzia sobie take cz walut rynkw wschodzcych.

Na razie pewnemu wyciszeniu uleg temat ce naoonych w ubiegym tygodniu na import stali i aluminium do USA. Co prawda pocztkowo partnerzy handlowi Stanw Zjednoczonych grozili natychmiastowymi akcjami odwetowymi, jednak teraz widoczna jest wstrzemiliwo a w wypowiedziach widzimy obawy przed eskalacj konfliktu handlowego. Taki obrt spraw jest rwnie korzystnie postrzegany przez rynki, cho wydaje si, e jest zbyt wczenie, aby temat uzna za zamknity. Dzi o 8:40 euro kosztuje 4,2085 zotego, dolar 3,4158 zotego, frank 3,6020 zotego, za funt 4,7440 zotego.

Polub money.pl na Facebook:

XTB

Powyszy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i pogldw autora i nie powinien by traktowany jako rekomendacja kupna bd sprzeday papierw wartociowych.

Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentom a VAT

Gazeta Podatkowa

Opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, podlega odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły.

Nieodpłatna dostawa towarów

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Ustawodawca dodatkowo sprecyzował, że w szczególności chodzi tu o przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne darowizny.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wówczas, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Prezenty

Zasady tej nie stosuje się jednak do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 7 ust. 3 ustawy).

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Wynika to z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Przy czym przez osobę, o której mowa w powołanym przepisie, należy rozumieć dowolny podmiot, któremu przekazywany jest prezent o małej wartości. Obdarowanym może być więc zarówno osoba fizyczna, jak i spółka itd. Natomiast limit 100 zł oznacza wartość netto.

Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega zatem przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem organów podatkowych opodatkowaniu VAT nie podlega również nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów promocyjnych (reklamowych), jeśli nie przedstawiają wartości użytkowej dla „obdarowanego” (np. gazetki z bieżącą ofertą sprzedawcy, które służą jedynie zapoznaniu się przez potencjalnego nabywcę towaru z asortymentem oferowanym do sprzedaży).

Jeśli jednak przedmiotem nieodpłatnej dostawy będzie długopis, kalendarz, notes, parasol czy T-shirt z nadrukiem reklamowym, to należy przyjąć, że taki towar dla nabywcy będzie miał już wartość użytkową.

W świetle powyższego, aby stwierdzić, czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT, należy ustalić, czy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia oraz czy takie przekazanie ma związek z działalnością gospodarczą podatnika.

Ujednolicone przepisy w sprawie VAT dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Próbka

Przez próbkę rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru (art. 7 ust. 7).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt C-581/08, zdefiniował próbkę jako egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.321.2017.2.MT, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że nieodpłatne przekazanie w celach promocyjno-reklamowych próbek, umożliwiających klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towarów oferowanych przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie ich zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, stanowi przekazanie próbek i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy zauważył, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. Kryteria te należy przy tym odnieść do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu odbiorcy w danym okresie.

Jak wyjaśnił organ podatkowy, w sytuacji gdy pokrywają one lub mogą pokryć – ze względu na swoją ilość lub wartość – potencjalne zapotrzebowanie odbiorcy na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru, uznać należy, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona, a co za tym idzie – nie ma również zastosowania wyłączenie z opodatkowania w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych mających wartość użytkową dystrybutorom, których jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia (bez podatku) – określone w momencie przekazania – będzie przekraczała 10 zł, będzie stanowić dostawę towarów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 2, przy braku możliwości wyłączenia z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, skoro jak wskazał podatnik, nie prowadzi on ewidencji osób obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy. Tym samym w tym zakresie podatnik zobowiązany będzie naliczyć podatek należny.

Natomiast nieodpłatne przekazanie ulotek, folderów czy innych rzeczy niemających wartości użytkowej dla nabywcy (konsumenta), niezależnie od tego, czy ich cena jednostkowa lub koszt wytworzenia przekracza, czy nie przekracza 10 zł, nie wypełnia dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż ich przekazanie nie zaspokaja potrzeb konsumenckich i dla nabywcy nie stanowi żadnej wartości materialnej (użytkowej), a wprost przeciwnie – ma na celu zachęcenie nabywcy do skorzystania z oferty podatnika. Tym samym nie wystąpi tu obowiązek naliczenia podatku należnego.

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.835.2017.2.IK

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 2018-03-12

Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach izb skarbowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Stres w pracy? W tych zawodach go nie brakuje

Stres w pracy? W tych zawodach go nie brakuje

Stres zawodowy jest jedną z przyczyn wypalenia zawodowego, depresji, upadku spektakularnych karier. Amerykański portal CareerCast corocznie publikuje ranking 200 najbardziej stresogennych profesji.
Stosowana w nim metodologia umożliwia porównanie ze sobą wydawałoby się nieporównywalnych profesji takich, jak żołnierz, projektant mody czy specjalista ds. PR.
Czołówka najbardziej stresogennych zawodów nie tylko w USA, ale i w Polsce pozostaje bez zmian.
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.