PEKABEX: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta) w dniu dzisiejszym podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego – budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12 150 000,00 zł euro netto. Termin zakończenia inwestycji to 30 sierpnia 2018 r.

Zawarcie listu intencyjnego poprzedza negocjacje w przedmiocie umowy na wykonanie w/w inwestycji. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKABEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szarych Szeregów 27
(ulica) (numer)
61 821 04 00 61 822 11 42
(telefon) (fax)
info@pekabex.pl www.pekabex.pl
(e-mail) (www)
777-00-00-844 630007106
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2018-03-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 19 marca 2018 r. przez Spółkę, spółkę Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Emitenta („Fit Invest”), spółkę Fitness Place sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Fit Invest („Fitness Place”) oraz bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytu inwestycyjnego („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce, Fit Invest oraz Fitness Place (zwanych łącznie: „Kredytobiorcami”, a każdy z nich indywidualnie „Kredytobiorcą”) kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty 100.000.000,00 złotych, który może być przez Kredytobiorców wykorzystany m.in. na:

1) finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych (w tym nabycie udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

2) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym (związanych z nabyciem udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

3) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym i stowarzyszonym (związanych z finansowaniem lub refinansowaniem zakupu sprzętu fitness),

4) finansowanie pozostałych nakładów inwestycyjnych.

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 18 marca 2023 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in.:

a) weksel in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową każdego z Kredytobiorców,

b) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów 00/100) na rachunkach bankowych każdego z Kredytobiorców prowadzonych w Banku,

c) notarialne oświadczenie złożone przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150.000.000,00 zł, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 18 marca 2025 r.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Rozwiązanie oraz zawarcie umowy z biegłym rewidentem

NewConnect – komunikaty spółek (EBI)

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. Spółka zawarła umowę na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki z Kancelarią Biegłych Rewidentów „Stadar” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Stadar”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1530. Przed zawarciem umowy, Rada Nadzorcza, stosownie do brzmienia § 12 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki wybrała Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 oraz wyraziła zgodę na zawarcie stosownej umowy ze Stadar.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały o wyborze Stadar do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017, podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 stycznia 2018 r., stosownie do treści której wyrażono zgodę na wybór B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („B-think”), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063, do zbadania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy z B-think za porozumieniem stron. W konsekwencji, przed zawarciem umowy ze Stadar, Emitent podpisał porozumienie o rozwiązaniu umowy z B-think zawartej w dniu 27 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: NewConnect – komunikaty spółek (EBI)
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.