GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii PP6 spółki GETBACK S.A.

PAP Biznes

Uchwała Nr 256/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6 spółki GETBACK S.A.

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 marca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 121.479 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii PP6 spółki GETBACK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTBCK00396”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GBK0921”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

GPW: w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

PAP Biznes

Uchwała Nr 251/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki VEDIA S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę VEDIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę VEDIA S.A. powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

GPW: w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

PAP Biznes

Uchwała Nr 250/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upomnienia spółki TROPHY HOLDING NYRT.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę TROPHY HOLDING NYRT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone

w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.

Natomiast zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani

są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie

45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę TROPHY HOLDING NYRT. powyższych wymogów co do trybu

i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki

do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 19 marca 2018 r. przez Spółkę, spółkę Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Emitenta („Fit Invest”), spółkę Fitness Place sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółkę w 100% zależną od Fit Invest („Fitness Place”) oraz bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy kredytu inwestycyjnego („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce, Fit Invest oraz Fitness Place (zwanych łącznie: „Kredytobiorcami”, a każdy z nich indywidualnie „Kredytobiorcą”) kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty 100.000.000,00 złotych, który może być przez Kredytobiorców wykorzystany m.in. na:

1) finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych (w tym nabycie udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

2) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym (związanych z nabyciem udziałów/akcji/przedsiębiorstw/zorganizowanych części przedsiębiorstwa),

3) finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym i stowarzyszonym (związanych z finansowaniem lub refinansowaniem zakupu sprzętu fitness),

4) finansowanie pozostałych nakładów inwestycyjnych.

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według stawki WIBOR 1M powiększone o marżę banku.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 18 marca 2023 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in.:

a) weksel in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową każdego z Kredytobiorców,

b) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów 00/100) na rachunkach bankowych każdego z Kredytobiorców prowadzonych w Banku,

c) notarialne oświadczenie złożone przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150.000.000,00 zł, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 18 marca 2025 r.

W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Kredytobiorców a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

European Executive Forum już w kwietniu

European Executive Forum już w kwietniu

Najbardziej merytoryczne wydarzenie o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji odbędzie się już 9 i 10 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie! Podczas „European Executive Forum” grono polskich i zagranicznych autorytetów nauki, biznesu i polityki debatować będzie o przyszłości europejskiej gospodarki w dobie cyfryzacji i digitalizacji.
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.