Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego

Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego

Agnieszka Ślęzak

Konstanty Radziwiłł, Witold Waszczykowski, Antoni Macierewicz, Anna Streżyńska i Jan Szyszko pożegnali się z rządem Mateusza Morawieckiego. We wtorek prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Rząd w nowym składzie zbierze się po raz pierwszy dziś o 13:30.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

Na stanowisku ministra finansów Mateusza Morawieckiego zastąpiła Teresa Czerwińska. Nowe Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii obejmie Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister rozwoju. Nowemu resortowi inwestycji i rozwoju będzie szefował Jerzy Kwieciński, piastujący dotychczas stanowisko w Ministerstwie Rozwoju.

Nowym ministrem zdrowia, w miejsce Konstantego Radziwiłła, został Łukasz Szumowski. Henryk Kowalczyk zastąpi Jana Szyszkę na stanowisku ministra środowiska. Piastowane dotychczas przez Kowalczyka stanowisko szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów przejął zaś Jacek Sasin. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji od dzisiaj kieruje Joachim Brudziński. Zastąpi tym samym Mariusza Błaszczaka, który przejął od Antoniego Macierewicza Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministrem spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego będzie Jacek Czaputowicz. Andrzej Adamczyk będzie od teraz ministrem infrastruktury – a nie ministrem infrastruktury i budownictwa. Z Radą Ministrów pożegnała się też Anna Streżyńska, zaś nadzór nad kierowanym przez nią resortem cyfryzacji przejął premier Morawiecki.

(Bankier.pl)

W swoim przemówieniu po ceremonii powołania nowych szefów resortów premier Morawiecki podziękował tym, którzy pełnili dotąd funkcje rządowe, a których nie było na wtorkowej ceremonii.

„Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami, ale oni wykonali swoją pracę bardzo, bardzo dobrze i chciałem im bardzo serdecznie za to podziękować” – zaznaczył.

„Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest właśnie po to, żebyśmy znajdowali najlepsze drogi do naszego rozwoju, żebyśmy budowali Polskę podmiotową w ramach silnej Europy, Europy ojczyzn” – mówił szef rządu. „Na koniec powiem tylko krótko, filozoficznie: do roboty” – dodał.

Teresa Czerwińskaod czerwca 2017 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Od grudnia 2015 do czerwca 2017 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadała za obszary kluczowe: opracowanie i wdrożenie nowego mechanizmu algorytmicznego podziału dotacji budżetowej dla uczelni publicznych, poprawę efektywności wydatkowania środków, odbiurokratyzowanie raportowania oraz wdrożenie rozwiązań projakościowych w mechanizmach finansowania uczelni wyższych, a także planowanie i realizacja budżetu, wykonywanie zadań dysponenta części budżetowych całego sektora nauki i szkolnictwa wyższego, jak również sprawowała nadzór nad obszarem kontroli i audytu w jednostkach podległych i nadzorowanych.

Jacek Czaputowicz od stycznia 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ. W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ – był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-08 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Łukasz Szumowskijest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jerzy Kwieciński od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. Jerzy Kwieciński był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 2005-08 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-15 i Narodowa Strategia Spójności 2007-13) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych. Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego.

Jadwiga Emilewicz jest politologiem i menadżerem kultury. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wiceprezes kolejno Polski Razem i Porozumienia. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Joachim Brudziński od 2005 jest posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, od 2015 wicemarszałek Sejmu VIII kadencji. W trakcie studiów politologicznych pływał na statkach handlowych i rybackich. Pracował następnie jako współpracownik i dziennikarz w Polskim Radiu Szczecin, gdzie zajmował się problematyką gospodarki morskiej. Był rzecznikiem prasowym Urzędu Morskiego w Szczecinie, wykładowcą w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz w Policealnym Studium Administracji, a także społecznym kuratorem sądowym.

Źródło:

 
Koniec z nadużyciami przy SMS-ach premium

Koniec z nadużyciami przy SMS-ach premium

Weronika Szkwarek

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym przygotowany przez resort cyfryzacji. Zakłada on z kompleksową ochronę konsumentów m.in. przed nieprzewidzianymi rachunkami o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami premium.

(fot. stevanovicigor / YAY Foto)

Jak podaje resort Anny Streżyńskiej, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt zmian, który ma ukrócić nieuczciwe praktyki związane z SMS-ami premium. „To zdarzyło się niemal każdemu z nas: SMS z życzeniami, horoskopem, promocją lub konkursem, a w nim… zachęta do odpowiedzi. Płatnej. Nie każdy z nas, choć wielu, nabiera się na to. O tym, że zostali naciągnięci często dowiadują się z rachunku za telefon – zdecydowanie wyższego niż zwykle” – czytamy na stronie resortu.

W zakresie najważniejszych zmian w prawie telekomunikacyjnym, resort proponuje:

Ochronę abonenta przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami:

 • Wzmocnienie regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate,czylidrogich, dodatkowo płatnych SMS-ów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł zostanie dodany próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług),

 • Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu – progiem domyślnym będzie 35 zł,

 • Przekroczenie progu poskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium.Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu,

 • Zwiększenie świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia),

 • Wprowadzamy możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami,

 • Zobowiązujemy dostawcę tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy gdzie kierować reklamację,

 • Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

Uporządkowanie rejestru usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulator rynku telekomunikacyjnego):

 • Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi,

 • Zgłoszenie będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych w zgłoszeniu – odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych – obecnie brak jest takiej sankcji,

 • Nowy termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14 a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia,

 • Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach,

 • Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Nowe narzędzia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać:

 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium,
 • Podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi,
 • Usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium,
 • Wprowadzenie kar za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym zostały na tę chwilę zaakceptowane przez Radę Ministrów.

WSZ

  Źródło:

   
  Proszę czekać...

  Zapisz się do Newslettera

  Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.