Kolejne zmiany przepisów o VAT

Kolejne zmiany przepisów o VAT

Gazeta Podatkowa

Resort finansów planuje od 1 lipca 2018 r. wprowadzić kolejne zmiany do ustawy o VAT (projekt z dnia 13 lutego 2018 r.). Mają one dotyczyć m.in. zmiany definicji pierwszego zasiedlenia budynków, zmiany zasad wystawiania paragonów oraz faktur (w tym faktur VAT RR).

(fot. Marek Wisniewski / FORUM)

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

Aktualnie, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie C-308/16, TS UE orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE sprzeciwiają się przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

W celu dostosowania przepisów ustawy o VAT do tego orzeczenia, planuje się odstąpić w art. 2 pkt 14 od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Ponadto będzie doprecyzowane, że pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części obejmie również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, które spełnia warunki określone w art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy o VAT. Warunek wskazany w literze b) omawianego przepisu pozostanie bez zmian.

Likwidacja działalności

Od początku tego roku podatnicy mają obowiązek składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak jest jednak możliwości złożenia tą drogą, wraz z deklaracją podatkową, innych dokumentów. Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT doprecyzują, że dokumenty, o których mowa w tych przepisach (np. informację o dokonanym spisie z natury), powinny być złożone nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej (art. 14 ust. 5 i 9b ustawy o VAT).

Zwrot w terminie 25 dni

Zaproponowano także wprowadzenie zmiany w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT poprzez doprecyzowanie jednego z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie 25-dniowym. Podatnik, aby uzyskać zwrot w tym terminie, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności będzie należało złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

Wykreślenie podatników z rejestru VAT

Planuje się także wprowadzenie zmian zapisu art. 96 ust. 9h ustawy o VAT. W obecnym brzmieniu przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne. Jak wyjaśniło Ministerstwo w uzasadnieniu do omawianego projektu, nie jest bowiem zasadne przywracanie zarejestrowania podatnika w rejestrze podatników VAT czynnych z datą wsteczną, jeżeli podatnik został wykreślony z tego rejestru z takich powodów, jak: nie istniał lub nie było z nim kontaktu. Jeżeli zostało stwierdzone, że podatnik nie istniał lub nie było z nim kontaktu, organ podatkowy nie ma możliwości stwierdzenia, czy czynności przedstawione przez podatnika były wykonywane faktycznie, w szczególności, gdy opisana sytuacja trwała długi czas. W związku z tym zasadne jest ograniczenie możliwości przywrócenia zarejestrowania podatnika tylko do sytuacji, w której ten podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych na podstawie art. 96 ust 9a pkt 2 ustawy i złożył wniosek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT. Zgodnie z proponowanym przepisem art. 96 ust. 9ha zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami „zerowymi” (czyli takimi, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy), co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Rozpatrzenie wniosku podatnika nastąpi na zasadach ogólnych. W innych przypadkach podatnik będzie mógł ponownie dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT.

NIP na paragonie

Z uwagi na znaczne nadużycia w zakresie wystawiania tzw. pustych faktur do paragonów fiskalnych, zaproponowano ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Regulacja ta ma pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Proponuje się dodać do art. 106b ustawy o VAT ustęp 4 wprowadzający zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.

W związku z tym w ust. 5 dodanym do art. 106b zaproponowano wprowadzenie sankcji za niestosowanie się podatników do nowego przepisu. Organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.

Przy czym proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym nowe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

Sankcje w VAT

Do art. 109 ma zostać dodany ust. 3b ustawy o VAT wprowadzający sankcję dla podatników, którzy ujmą w ewidencji VAT fakturę niezawierającą NIP podatnika, dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawiera NIP. Organ podatkowy będzie miał prawo ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze. Przepis art. 109 ust. 3b nie będzie stosowany w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących przed 1 lipca 2018 r.

Faktury VAT RR

Obecnie niezbędnym elementem faktury VAT RR wystawianej przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego jest m.in. numer dowodu osobistego rolnika (art. 116 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). Zaproponowano likwidację obowiązku umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę produktów rolnych.

Jak wyjaśniło Ministerstwo zmiana ta nie wpłynie na weryfikację tożsamości rolnika ryczałtowego, gdyż zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT faktura VAT RR musi zawierać NIP lub PESEL obu stron transakcji. Ponadto proponuje się wprowadzenie regulacji pozwalających na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Stosowanie tej formy dokumentów będzie możliwe jedynie za zgodą rolnika ryczałtowego. Podpisywanie dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT warunkiem odliczenia przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych zryczałtowanej kwoty zwrotu jest zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary (usługi) w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy – chyba że z zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy wynika dłuższy termin płatności. Odmowa prawa do tego odliczenia w przypadku przekroczenia tego terminu płatności jest kwestionowana przez sądy administracyjne. Uwzględniając zatem orzecznictwo sądowe zaproponowano usunięcie warunku dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne (usługi) w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

autor: Aleksandra Węgielska

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 2018-03-19

Bilansowe ujęcie kosztów wynagrodzeń pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

19 marca 2018 r. – to warto wiedzieć dziś rano

Michał Żuławiński

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ze spółek i o spółkach

KGHM – Minister chce „zmiany linii działania za granicą”, tymczasem KGHM mówi tylko o poprawianiu efektywności. Więcej na pb.pl

OncoArendi – Spółka, której akcjonariuszem jest Michał Sołowow, rusza z ofertą publiczną. Potrzebuje pieniędzy na badania i rozwój leków. Więcej na pb.pl

Dino – Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 72,9 mln zł wobec 68,2 mln zł konsensusu – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. W całym 2017 roku grupa zanotowała 213,6 mln zł zysku netto, 41,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Więcej…

Rafako – Rafako szacuje, że jego zysk netto z działalności kontynuowanej w 2017 roku wyniósł 3,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 7,7 mln zł. Więcej…

Cognor – Zarząd Cognoru zarekomendował wypłatę z zysku netto za 2017 rok 0,10 zł dywidendy na akcję. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie Cognoru. Więcej…

Police – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w związku z brakiem porozumienia z DGG Eco dotyczącego uzyskania zwrotu ceny zakupu akcji African Investment Group utworzą odpis w wysokości 37,18 mln zł, który obciąży wyniki spółki za 2017 rok. Więcej…

Indata – Zarząd Indata złożył w sądzie w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki – poinformowała Indata w komunikacie. Więcej…

Indata – Spółka, która od lat pokazywała zyski, stoi na granicy bankructwa. Nowy zarząd wskazuje, że mogła fakturować nierealizowane umowy. Rada nadzorcza, audytor i regulator rynku milczą. Więcej na pb.pl

Bogdanka – Im dłużej trwają kłopoty śląskiej Polskiej Grupy Górniczej, tym lepiej wiedzie się lubelskiej kopalni Bogdanka. Więcej na pb.pl

Sescom – Dostawca usług technicznych dla sieciowych placówek handlowych (np. sklepów marek Reserved i KappAhl) przeniesie się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Więcej…

PKO BP – Komisja Nadzoru Finansowego chce, by Bank PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za 2017 rok w celu zwiększenia funduszy własnych. Więcej…

Idea Bank – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Idea Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku za 2017 rok. Więcej…

BGŻ BNP Paribas – Komisja Nadzoru Finansowego zaleca Bankowi BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku za 2017 rok. Więcej…

Grupa Kęty – Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 277,9 mln zł zysku rok wcześniej. Więcej…

CD Projekt – W piątek papiery CD Projektu ciągną w dół mWIG. Jest to jednak ostatni dzień producenta „Wiedźmina” w składzie tego indeksu, po sesji dołączy on bowiem do giełdowej ekstraklasy. Więcej…

PKP Cargo – PKP Cargo wyszło z dołka i w końcu zanotowało roczny zysk. Akcjonariusze nie mogą mieć jednak powodów do radości, kurs zamiast wystrzelić, gwałtownie spadł. Więcej…

Na rynkach

Polska: Czerwone wiedźmy – mocne spadki na GPW

USA: Wall Street w piątek lekko w górę, ale cały tydzień na minusach

Kalendarium

CIGAMES – Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

MABION – Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.

KRUK – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok

ASSECOPOL – Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Więcej w Kalendarium Bankier.pl

W Polsce i na świecie

Z kilkugodzinną wizytą przybywa dziś (godz.18.00) do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim (godz. 18.20) i prezydentem Andrzejem Dudą (godz.19.30). Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję szefowej rządu. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Rosyjska Centralna Komisja Wyborcza poda dzisiaj pełniejsze wyniki wyborów prezydenckich w tym kraju. Po podliczeniu głosów z 98 procent lokalnych komisji cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparło 76,63 procent wyborców.

Próba zabójstwa rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii i przyszłe relacje z Rosją – o tym między innymi mają rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Kilka krajów jest za tym, by nałożyć sankcje na Rosję. Żadnych ustaleń na razie nie ma, bo Wielka Brytania nie zwróciła się do Unii o nałożenie restrykcji.

Sejmowa komisja sprawiedliwości rozpatrzy (godz.12.00) projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa weszła w życie miesiąc temu. Zgodnie z nią pierwsze posiedzenie Rady, po zwolnieniu stanowiska jej przewodniczącego powinien zwołać pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie Małgorzata Gersdorf – była przewodnicząca KRS, która do tej pory tego nie zrobiła.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold ponownie przesłucha dzisiaj dwóch prokuratorów z Gdańska. O 10.00 zeznania złoży były Prokurator Okręgowy Dariusz Różycki, a po południu- były Prokurator Apelacyjny Ireneusz Tomaszewski.

Do Polski powrócą dzisiaj himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. O 14.00 w Warszawie mają się spotkać z dziennikarzami.

Historia

1919 – Rada najwyższa konferencji wersalskiej postanowiła, że Gdańsk będzie Wolnym Miastem.

1920 – Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.

1931 – W stanie Nevada zalegalizowano hazard.

1965 – W więzieniu mokotowskim został stracony przez powieszenie były dyrektor Miejskiego Handlu Mięsem Warszawa Praga Stanisław Wawrzecki, skazany na karę śmierci za udział w tzw. aferze mięsnej.

Informacje zebrał: Michał Żuławiński

Źródło:

GRUPA LOTOS: Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

W związku z powyższym odwołaniem Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie:

1) Art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 Statutu Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca

2) Art. 368 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oddelegowała Pana Piotra Ciacha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wszystkie powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem 19.03.2018 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-19 Mateusz Aleksander Bonca Wiceprezes Zarządu
2018-03-19 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu
Proszę czekać...

Zapisz się do Newslettera

Chcesz być na bieżąco z nowymi produktami i wpisami do Bloga ? Wpisz poniżej swój adres e-mail i nazwę by być na bierząco.